Роздрукувати сторінку

Природничі предмети

Хімічна інженерія – курс, який призначений для вивчення студентами-хіміками.

Освітня програма формується з різних видів робіт, що визначають зміст освіти, відображає їх співвідношення, вимірювання і облік.

діяльність-хімічного-інженера

Місія освітньої програми за напрямом Хімічна інженерія полягає...


Хімічна технологія — наука про хімічне виробництво.

Мета навчальної дисципліни «Хімічна технологія» - ознайомлення із загальними закономірностями хімічної технології, найбільш типовими хіміко-технологічними процесами, і реакторами хіміко-технологічними системами (ХТС), а також з основами хімічної технології ряду виробництв і підготовки води.

Хімічна-технологія

Завдання дисципліни...


Програма бакалаврату «Хімічна технологія неорганічних речовин» спрямована на підготовку фахівців широкого профілю в області хімічної технології.

Цілі опанування дисципліни. Вивчення дисципліни «Хімічна технологія неорганічних речовин» охоплює широке коло питань щодо теоретичних і прикладних основ неорганічної технології. В процесі освоєння дисципліни студент повинен показати знання сучасного стану та перспектив розвитку наявної галузі науки і виробництва, показати теоретичні і практичні знання, вміти дати загальну і детальну характеристику виробництва різних неорганічних продуктів, вміти показати проблеми технологічного плану з вирішенням соціально-економічних завдань.

неорганічна-технологія

Дисципліна ґрунтується на...


У минулому вчені поділяли всі речовини в природі на умовно неживі і живі, включаючи до числа останніх царство тварин і рослин. Речовини першої групи отримали назву мінеральних. А ті, що увійшли в другу, стали називати органічними речовинами.

Клас органічних речовин найбільш великий серед всіх хімічних сполук, відомих сучасним ученим. На питання, які органічні речовини, можна відповісти так – це хімічні сполуки, до складу яких входить вуглець.

органічні-речовини

Цілі опанування дисципліни...


Робоча програма дисципліни «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» призначена для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю – «Хімічна технологія природних енергоносіїв і вуглецевих матеріалів». Дана дисципліна є центральною дисципліною для фахівців у галузі нафтопереробки і нафтохімії.

Мета дисципліни - формування комплексу знань у галузі фізичних методів переробки природних енергоносіїв і вуглецевих матеріалів, а саме процесів підготовки і переробки вуглеводневих газів, підготовки нафти до переробки і прямої перегонки нафти на складові фракції, фізико-хімічні властивості нафтопродуктів, класифікації нафт і нафтопродуктів та їх характеристик.

нафтохімія

В процесі вивчення даної дисципліни студент освоює...


Вивчення дисципліни «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» спрямовано на створення фундаментальної, загальнонаукової та загальнопрофесійної підготовки та формування бази майбутньої поглибленої підготовки за спеціалізацією.

Мета вивчення дисципліни «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» – освоєння студентами знань в області процесів виробництва, технології і властивостей основних видів матеріалів і виробів силікатної промисловості; формування у студентів практичних умінь і навичок дослідження властивостей сировини та готових продуктів.

вироби-силікатної-промисловості

Основні завдання навчання зводяться до наступних...


Хімічна фізика - наукова дисципліна, в якій теоретичні і експериментальні методи фізики використовуються для вирішення проблем хімії, пов'язаних в першу чергу з встановленням будови та механізмів перетворення речовин. Хімічна фізика є галуззю науки, що займає проміжне положення між хімією і фізикою. Залучення в хімічну науку новітніх досягнень фізики виявилося надзвичайно плідним для глибокого осмислення накопиченого хімічною наукою емпіричного матеріалу, розробки нових експериментальних і теоретичних методів вирішення актуальних проблем хімії.

Роль хімічної фізики як наукової дисципліни безперервно зростає, постійно розширюється коло проблем, вирішення яких неможливе поза рамками хімічної фізики. Зокрема, багато актуальних проблем біологічної науки в даний час вирішуються з використанням методів хімічної фізики. Тому можна вважати, що хімічна фізика в даний час зачіпає корінні інтереси відразу трьох наук - хімії, фізики та біології.

хімічна-наука

Цілі дисципліни...


Хімія — це наука про речовини, їх склад і будову, властивості та перетворення, значення хімічних речовин, матеріалів і процесів у практичній діяльності людини.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів розуміння основних законів хімії, їх значення в професійній діяльності, вивчення теоретичних основ і отримання практичних навичок у галузі застосування хімічних знань.

хімічні-знання

Завданнями вивчення дисципліни є...


Хімія гетероциклічних сполук - один з провідних напрямків органічної хімії. Хімія гетероциклічних сполук є фундаментальною науковою дисципліною, що вивчає сполуки вуглецю, що містять зв'язки елемент-вуглець. Гетероциклічні сполуки різної природи служать основою багатьох природних і синтетичних біологічно активних речовин, а також володіють рядом корисних властивостей. Поряд з великою практичною значимістю гетероциклічні сполуки представляють безсумнівний теоретичний інтерес як моделі для вивчення взаємозв'язку хімічних властивостей сполук з їх будовою, а також для розробки методів органічного синтезу.

Цілями освоєння дисципліни «Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук» є: формування у студентів компетенцій, пов'язаних з розумінням прикладних аспектів хімії ароматичних і гетероциклічних сполук; придбанням навичок хімічного експерименту з залученням інформаційних баз даних для подальшого застосування в професійній сфері діяльності – виробничої, науково-дослідної, освітньої.

сполуки-вуглецю

Дисципліна «Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук» є...


Дисципліна «Хімія барвників» є базовою дисципліною, що формує в учнів готовність до усвідомленого вибору професії та професійного самовизначення.

Цілі опанування дисципліни:

- вивчення основ хімії органічних барвників та теорії кольоровості, застосування барвників у виробництві;

- формування в учнів знань про хімії барвників, методи їх синтезу, механізми зв'язування барвників з природними матеріалами;

- освоєння основ класифікації і номенклатури барвників, природи кольору, механізму відбілювання матеріалів для прийняття і здійснення професійних рішень щодо формування якості виробів легкої промисловості в процесі промислового виготовлення з застосуванням сучасних технологій;

- підготовка сучасного високоосвіченого фахівця, активного члена сучасного суспільства.

органічні-барвники

Завдання вивчення дисципліни...


Дисципліна «Хімія високомолекулярних сполук» є фундаментальною в підготовці сучасних фахівців хімічних галузей, пов'язаних з виробництвом і переробкою полімерів, виробництвом і переробкою полімерних композиційних матеріалів, в тому числі з використанням рослинної сировини, з виготовленням таропакувальних матеріалів на основі полімерів, паперу і картону. Поряд з іншими дисциплінами природничо-наукового і професійного циклів, вона спрямована на виконання вимог, встановлених у державному освітньому стандарті вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом "Хімічна технологія".

Мета дисципліни - ознайомити студентів з особливим класом хімічних речовин – високомолекулярними сполуками, дати практичні навички використання отриманих знань для розв'язання навчальних і дослідницьких завдань в галузі хімії і фізики біополімерів (білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів).

високомолекулярні-сполуки

Завдання дисципліни...


Хімія напівпродуктів – дисципліна, яка продовжує вивчення студентами хімічних технологій та спеціалізацій.

Цілями освоєння дисципліни «Хімія напівпродуктів» є:

- поглиблення знань та умінь у галузі органічної хімії;

- створення теоретичної основи науково-дослідної роботи студентів, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії;

- ознайомлення студентів з основними хімічними процесами, які служать для перетворення простих і доступних органічних сполук у більш складні сполуки, що представляють інтерес для практичного використання, наприклад, барвники, лікарські речовини, засоби захисту рослин, хімічні добавки до полімерних матеріалів, люмінофори, фотоматеріали і т. д.

органічна-хімія

Основні завдання освоєння дисципліни полягають...


Хімія неорганічна – дисципліна, що досліджує неорганічні речовини в навколишньому середовищі.

Метою освоєння курсу «Хімія неорганічна» є:

1. Формування у бакалаврів хімічного факультету основних понять, знань і навичок в описі властивостей речовин на основі закономірностей, які випливають з періодичного закону і Періодичної системи елементів;

2. Встановлення взаємозв'язку між будовою атомів і молекул і взаємодією між речовинами в хімічних процесах, умов здійснення хімічних реакцій, можливості керування глибиною їх протікання;

3. Вивчення основних способів отримання і найбільш характерних властивостей неорганічних речовин;

4. Формування наукового мислення, навичок практичного використання теоретичних знань для вирішення конкретних хімічних завдань.

властивості-речовини

Завдання...


Дисципліна «Хімія органічна» належить до базової частини математичного та природничо-наукового циклу, є теоретичним фундаментом сучасної хімічної технології, біотехнології, технології переробки деревини.

Органічна хімія відіграє провідну роль у створенні нових напрямків в різних галузях науки і техніки, раціональному використанні природних багатств, охорони навколишнього середовища, забезпеченні товариства різноманітними органічними продуктами. Теоретична і практична частини курсу органічної хімії орієнтована на майбутню спеціальність учнів.

неорганічні-сполуки

Дисципліна готує до...


Хірургія порожнини рота є професійною дисципліною в медичній освіті за спеціальністю «Стоматологія».

Мета опанування дисципліни - підготовка лікаря стоматолога, здатного надати амбулаторну стоматологічну хірургічну допомогу пацієнтам з запальними процесами, локалізованими в порожнині рота.

порожнина-рота

Завдання освоєння дисципліни...


Хірургія — модна течія в медицині, послідовники якої вважають відділення хворого органу від пацієнта найкоротшим шляхом до здоров'я.

Ідея різати людину на частини відома людству з незапам'ятних часів. На жаль, після перших експериментів, проведених ентузіастами на мамонтах за допомогою саморобних обсидіанових ножів, хірургією зацікавилися військові. Як наслідок, результати експериментів були засекречені, а ножі та інші колючо-ріжучі предмети (спершу обсидіанові, а потім бронзові, булатні, хромо-ванадієві) були поставлені на озброєння багатьох армій світу і більш-менш успішно застосовувалися майже у всіх збройних конфліктах.

лікувально-діагностична-діяльність

Перші письмові згадки про...


Зміст дисципліни «Хліборобство» є логічним продовженням змісту дисциплін – Ботаніка, Фізіологія рослин, Лікарські рослини агроландшафтів, Отруйні і шкідливі рослини агроландшафтів, Агротехнології, Практика отримання первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності (ботаніка, ґрунтознавство).

Мета дисципліни: формування уявлень теоретичних знань та практичних умінь і навичок за загальним хліборобством, що використовуються в технологіях виробництва продукції рослинництва.

продукція-рослинництва

Завдання дисципліни...


Біоритмологія (хронобіологія) є новим науковим напрямком, який розвивається на стику суміжних дисциплін.

Предмет дисципліни - біологічні ритми і біологічні процеси, що впливають на життєдіяльність живих організмів.

біоритмологія

Мета викладання дисципліни...


Ядерна фізика – це фізика атомних ядер і елементарних частинок. Вона знаходиться на передньому краї науки з самого свого зародження. Вивчення радіоактивних перетворень, ядерних реакцій, властивостей і моделей атомних ядер, процесів взаємодії частинок іонізуючого випромінювання з речовиною, елементарних частинок і т. д. збагатило науку новими концепціями й дозволило глибше проникнути в закони природи.

Ядерна фізика вивчає властивості і взаємодії атомних ядер. Але результати відкриттів, зроблених в цій області, чинили і продовжують чинити величезний вплив на всі сфери людської діяльності. Ідеї і факти, встановлені при вивченні субатомних явищ, змінюють наші уявлення про навколишній світ. Концепції, розвинені в ядерній фізиці, дозволили нам зрозуміти, як утворилися хімічні елементи, звідки береться енергія Сонця, як влаштовані нейтронні зірки. Ядерна енергія може стати основним джерелом енергії в майбутньому. Наявність арсеналу ядерних бомб робить вплив на політичні процеси. Пучки елементарних частинок можуть стати ефективним медичним інструментом. Використання мічених атомів та ядерних ефектів дозволяє отримувати інформацію про структуру твердих тіл і про фізико-хімічні процеси в хімії, біології, металургії та геології.

фізика-атомних-ядер

Ядерна фізика повинна стати...


Астрономія є основою для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Цілі та завдання дисципліни:

- усвідомлення принципової ролі астрономії в пізнанні фундаментальних законів природи та формуванні сучасної природничо-наукової картини світу;

- придбання знань про фізичну природу небесних тіл і систем, будови і еволюції Всесвіту, просторових і часових масштабах Всесвіту, найбільш важливих астрономічних відкриттів, які визначили розвиток науки і техніки;

- оволодіння вміннями пояснювати видиме положення та рух небесних тіл принципами визначення місцезнаходження і часу в астрономічних об'єктів, навичками практичного використання комп'ютерних програм для визначення вигляду зоряного неба в конкретному пункті для заданого часу;

- формування навичок використання природничо-наукових і особливо фізико-математичних знань для об'єктивного аналізу навколишнього світу на прикладі досягнень сучасної астрофізики, астрономії та космонавтики.

Астрономія

В результаті вивчення астрономії на базовому рівні учень повинен...


Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство з основами геології» призначена для того, щоб привити студентам теоретичні знання і практичні навички, необхідні для освоєння програм дисциплін за напрямом підготовки «Агрономія».

Мета вивчення дисципліни - формування знань про фактори та основні процеси ґрунтоутворення, про будову, склад і властивості ґрунтів; закономірності географічного поширення ґрунтів; про методи оцінки ґрунтової родючості, картографування ґрунтів; агровиробниче групування ґрунтів, захист ґрунтів від деградації, про основні прийоми регулювання ґрунтової родючості.

властивості-ґрунтів

Завдання дисципліни...


Геохімія – наука, що досліджує хімічний склад Землі, розповсюдження в ній хімічних елементів. Розуміння закономірностей протікання природних геохімічних процесів дає базову інформацію, необхідну для розуміння хімічних процесів, що протікають у навколишньому природному середовищі при її забрудненні хімічними речовинами та розробки заходів для запобігання наслідків втручання людини в природу.

Мета дисципліни – сформувати у студента уявлення про закономірності надходження та міграції хімічних елементів та їх сполук у абіогенних і біогенних компонентах природних і техногенних екосистем як компонентів біосфери.

геохімія

Завдання дисципліни...


Дисципліна "Екологія харчових виробництв" читається студентам усіх факультетів і відноситься до блоку природничих дисциплін. Для її розуміння необхідні знання, отримані при вивченні дисципліни "Концепції сучасного природознавства", а також основ біології, фізики, хімії, теорії економіки, історії та культурології.

Метою освоєння дисципліни «Екологія харчових виробництв» є формування у студентів інтересу до обраної спеціальності та поглиблення знань в теорії і практиці екології харчових виробництв.

Екологія-харчових-виробництв

Робоча програма складена...


Дисципліна «Метеорологія» є спеціальною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом підготовки – Гідрометеорологія. Для успішного опанування дисципліни слухачі повинні володіти знаннями, отриманими після засвоєння дисциплін «Кліматологія», «Аерологія».

Студент повинен володіти знаннями в області:

– фізики атмосфери;

– аерології;

– кліматології.

клімат-Землі

Метою освоєння дисципліни «Метеорологія» є...


Напрям «сенсори» почав найбільш активно розвиватися в 1970-ті роки і до теперішнього часу широко увійшов в аналітичну практику. Сенсор – це пристрій, який вибірково реагує на хімічну сполуку (або групу) за рахунок хімічної реакції на розпізнаю чому елементі (який може мати як хімічну, так і біологічну природу) і перетворює результат реакції на сигнал (як правило, електричний чи оптичний) з допомогою трансдюсера. Очевидно, що сенсори повинні стати важливою і невід'ємною частиною нових мікроаналітичних систем, передусім, завдяки їхній унікальній селективності.

Метою освоєння дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями про біосенсори і мікроаналітичні системи, а так само практичними навичками аналізу хімічних речовин і з'єднань з використанням біосенсорів.

біосенсори

Завдання вивчення дисципліни...


Морехідна астрономія являє собою одну з комплексу самостійних, але пов'язаних між собою дисциплін судноводіння.

Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до експлуатації судна, його навігаційного обладнання та астрономічних приладів.

астрономічні-прилади

Завдання дисципліни «Морехідна астрономія» включають...


Дисципліна «Морехідні якості суден» входить до варіативної (профільної) частини професійного циклу.

В процесі вивчення дисципліни використовуються знання, отримані студентами при вивченні дисципліни «Гідромеханіка». В процесі вивчення дисципліни «Морехідні якості суден» ці відомості доводяться до рішень задачі про взаємодію судна з навколишнім середовищем.

Морехідні-якості-суден

Метою освоєння дисципліни «Морехідні якості суден» є...


Дисципліна «Навігація і лоція» відноситься до базової частини професійного циклу.

Мета дисципліни «Навігація і лоція» забезпечення основи для підготовки професійного техніка-судноводія, здатного вирішувати завдання, що відповідають його кваліфікації, визначеної Державними вимогами до обов'язкового мінімуму змісту основної освітньої програми за напрямом підготовки дипломованого фахівця.

навігаційне-обладнання

Завдання дисципліни "Навігація і лоція"...


Нефрологія, як терапевтичний напрямок, націлена на вивчення функцій нирок та лікування патологічних змін. Перші кроки до вивчення нефрології в медицині робилися ще в 19 столітті, але як спеціальність нефрологія з'явилася тільки у другій половині 20 століття, була заснована асоціація і відкрито перше відділення нефрології. Після офіційної появи даного напрямку, довелося ввести окрему дитячу нефрологію, так як почастішали випадки дитячих ниркових захворювань. За останні десятиліття кількість ниркових аномалій у новонароджених зросла в кілька разів. Варто відзначити, що найчастіше відхилення в нормальному функціонуванні нирок зустрічаються у регіонах, де знаходяться різні виробництва.

До нефрологічних захворювань відносять:

- Пієлонефрит;

- Гломерулонефрит;

- Амілоїдоз;

- Нефротичний синдром;

- МКБ (сечокам'яна хвороба);

- Вовчак;

- Васкуліт та ін.

лікування-нирок

Часто хвороби протікають без...


Дисципліна «Океанські шляхи світу» формує у студентів діалектичне мислення, привчає до використання статистичного та картографічного матеріалу і тим самим дає можливість студенту виявити причинно-наслідкові зв'язки в рамках просторового аналізу. Останнє, в свою чергу, сприяє кращому засвоєнню дисциплін професійного циклу: навігації, лоції, гідрометеорологічного забезпечення судноплавства, морського права та інших.

Метою дисципліни «Океанські шляхи світу» є вивчити сукупність фізико-географічних, економічних і політичних чинників, під впливом яких формуються локальні, регіональні та міжнародні морські перевезення, основні промислові райони світового океану.

навігаційна-вахта

Основними завданнями дисципліни «Океанські шляхи світу» є...


Підготовка фахівця вищої кваліфікації, яка здійснюється через навчання в магістратурі та аспірантурі, передбачає вивчення магістрантами та аспірантами курсу «Практична психологія вищої школи». Це обумовлено тим, що магістрант (лат. magister – учитель) або аспірант як потенційні викладачі повинні добре знати закони розвитку і функціонування психіки індивіда і колективу, прояв цих законів у різних вікових групах. Крім того, викладацька діяльність неможлива без знань індивідуально-психологічних особливостей особистості і умінь на цій підставі здійснювати індивідуальний підхід до кожного студента.

Велике значення в роботі викладача ВНЗ має оволодіння ним теоретичними основами педагогіки. Глибокі знання особливостей педагогічного процесу у вищій школі, теорії навчання й освіти, методів і форм навчання будуть сприяти майбутнім фахівцям у передачі ними знань з конкретної дисципліни.

Практична-психологія-вищої-школи

Спочатку психологія визначалася як...


Дисципліна «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» відноситься до блоку дисципліни по вибору професійної освітньої програми вищої освіти (аспірантури). Вивчення дисципліни «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» здійснюється згідно навчального плану вищої освіти (аспірантура) за напрямом підготовки Освіта та педагогічні науки, спрямованість освітньої програми Загальна педагогіки, історія педагогіки і освіти.

Метою освоєння дисципліни «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» є підвищення освітнього рівня аспірантів в галузі загальної теорії менеджменту і специфіку її застосування в сфері освіти.

менеджмент-освіти

Завдання дисципліни...


Україна величезна і унікальна. Але за останні пару десятків років ми втратили, за деякими оцінками, 34 тисячі сіл. На превеликий жаль, цей процес триває й донині. Відбувається укрупнення населених пунктів, ліквідація шкіл, лікарень, фельдшерко-акушерських пунктів, поштових відділень, відділень банків. Наша країна катастрофічно втрачає територію з її головними духовними скріпами – сільськими жителями з їх багатовіковим життєвим укладом.

Які чинники впливають на розвиток сільських територій?

Безумовно, це розвиток інфраструктури. Однак наявність інфраструктури ще недостатня − необхідно забезпечити зайнятість сільського населення. Високоінтенсивне сільськогосподарське виробництво забезпечує робочими місцями сільське населення лише частково. Саме тому актуальною стає диверсифікація сільської економіки за рахунок впровадження несільськогосподарських видів діяльності на селі: використання ландшафтів, природних ресурсів, відвідування природних парків, організації традиційних промислів, фольклорних, подієвих заходів, характерних для даної місцевості, відвідування сільських музеїв, організації гастрономічних маршрутів.

агротуристська-діяльність

Сільський туризм – абсолютно...


Дисципліна «Технологія лісопильно-деревообробних виробництв» відноситься до варіативної частини професійного циклу. Вивчення даної дисципліни має дуже важливе значення, так як сприяє підвищенню рівня знань студентів про деревообробну промисловість в цілях поліпшення екологічних і економічних показників підприємств, на яких вони будуть працювати після закінчення навчання.

Метою вивчення дисципліни «Технологія лісопильно - деревообробних виробництв» є:

- формування знань в предметній області;

- формування уявлень про загальні принципи обробки ділової деревини на деревообробних підприємствах;

- систематизація знань з питань енергозбереження при розпилюванні деревини;

- ознайомлення з відходами лісопильного виробництва та можливої придатності їх в якості сировини для одержання будівельних матеріалів;

- оцінка техніко-економічних переваг різних технологій деревообробних виробництв;

- підготовка бакалаврів до самостійного вирішення практичних завдань.

деревообробна-промисловість

Завдання освоєння дисципліни...