Роздрукувати сторінку

Акустика, як навчальна дисципліна

« Назад

Акустика - наука про звук, що вивчає фізичну природу звуку і проблеми, пов'язані з його виникненням, поширенням, сприйняттям і дією. Акустика є одним з напрямків фізики (механіки), що досліджує пружні коливання та хвилі від найнижчих (від 0 Гц) до високих частот.

Акустика

Мета дисципліни - сформувати у студентів комплексне уявлення про закони поширення хвиль малої амплітуди і практичних навичок по застосуванню акустичних методів і моделей для розв'язання конкретних прикладних задач механіки.

Завдання дисципліни Акустика:

- ознайомити слухачів з найважливішими поняттями і законами хвильової динаміки суцільних середовищ;

- продемонструвати основні методи і алгоритми рішення задач;

- постановка і вирішення базових завдань, пов'язаних з поширенням акустичних хвиль в насичених пористих середовищах.

Дисципліна відноситься до природно-наукового циклу дисциплін, мов за вибором.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- самовдосконалення (усвідомлення необхідності, потреби і здібності вчитися);

- здатності організації своєї роботи заради досягнення поставлених цілей;

- готовність до використання інноваційних ідей;

- здатність працювати самостійно;

- здатності до пізнавальної діяльності;

- здатності використання законів і методів математики, природничих, гуманітарних та економічних наук при вирішенні професійних завдань;

- здатністю до абстрактного і критичного мислення, дослідження навколишнього середовища для виявлення її можливостей і ресурсів, здатність до прийняття нестандартних рішень і розв'язання проблемних ситуацій;

- здатністю використання основних програмних засобів, умінням користуватися глобальними інформаційними ресурсами, володінням сучасними засобами телекомунікацій, здатність використовувати навички роботи з інформацією з різних джерел для вирішення професійних і соціальних завдань.

акустичне-поле

У результаті освоєння дисципліни студент відповідно повинен:

-- знати:

- закономірності розповсюдження хвиль у пружних середовищах;

- основні акустичні параметри та методи їх дослідження;

- закономірності відбиття і проходження хвиль на межі двох середовищ.

-- вміти:

- пояснити фізичну сутність різних акустичних явищ;

- застосувати отримані знання для вирішення проблем захисту від шуму.

-- володіти:

- навичками акустичних розрахунків;

- навичками оцінки параметрів акустичних полів.

У ході підготовки до лекційних занять потрібна глибока проробка вже наявного матеріалу. При цьому особливу увагу слід приділяти ключовим словам, що несуть основне смислове навантаження і позначають предмет, його ознаку, стан або дію. На основі ключових слів можна скласти смислові ряди, допомагають усвідомити справжній зміст прочитаного матеріалу.

Постановка курсу має на меті поглиблення знань в області теоретичної фізики, і дає можливість вирішення широкого кола прикладних задач з теорії акустики.

При проведенні занять, слід звертати увагу слухачів на найбільш важливі частини викладеного матеріалу шляхом використання смислових покажчиків.

Покажчики можуть бути візуальні (курсив, підкреслення, виділення жирним або іншим шрифтом, нумерація пунктів) або мовні (вживання таких мовних зворотів, як: по-перше, з іншого боку, однак, наприклад, більш того, тому, знову, так і тощо).

акустичні-хвилі

Крім того, важливо пам'ятати про високу ефективність різних аудіовізуальних засобів навчання (різноманітні плакати, відео-демонстрації, використання пакетів спеціальних комп'ютерних програм, тощо)

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гурбатов С.Н., Руденко О.В., Вуд А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи реферат з курсу «Акустика» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!