Роздрукувати сторінку

Біофізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Біофізика» входить в базову частину професійного циклу і служить для формування базових знань, необхідних для засвоєння ряду спеціальних дисциплін.

Біофізика

Біофізика як міждисциплінарна наука, яка знаходиться на стику біології, фізики, хімії і математики, грає істотну роль у формуванні світогляду сучасного біолога, дає базу для глибокого засвоєння інших дисциплін, що відносяться до розділу фізико-хімічної біології та біотехнології. Сучасна біофізика стрімко розвивається, її досягнення дає можливість переходу біології на якісно більш високий атомно-молекулярний рівень дослідження.

Будучи частиною фізики, біофізика невіддільна від біології. Незважаючи на великі труднощі, сучасна біофізика досягла великих успіхів у поясненні ряду біологічних явищ. Стало відомо багато про будову і властивості біологічно функціональних молекул, про властивості і механізми протікання процесів в клітинних структурах, таких як мембрани, механо-хімічні системи. Успішно розробляються фізико-математичні моделі біологічних процесів, аж до онтогенезу і філогенезу. Реалізовані загальнотеоретичні підходи до явищ життя, засновані на термодинаміці, теорії інформації, теорії авторегуляції. Тому ця дисципліна стала одним з необхідних елементів загальної освіти.

Цілями освоєння навчальної дисципліни «Біофізика» є:

- сформувати у студентів біологів уявлення про найважливіших фізичних процесах, що протікають в живих організмах, основні принципи та теоретичних положеннях біофізики;

- пояснити взаємозв'язок фізичного і біологічного аспектів функціонування живих систем;

- формування навичок біофізичного підходу до експериментального дослідження біологічних явищ і закономірностей.

біологічні-процеси

Завданнями дисципліни «Біофізика» є: придбання студентами навичок біофізичного підходу до експериментального дослідження біологічних явищ і закономірностей.

Дисципліна «Біофізика» розглядається як складова частина підготовки студентів напряму підготовки «Біологія».

Вивчення біофізики базується на раніше вивчених дисциплінах, а саме: фізики, хімії, математики, біології. З курсу вищої математики найбільш значущі розділи: основні поняття і методи математичного аналізу, дискретної математики, гармонічного аналізу, елементи функціонального аналізу. У курсі хімії найбільш значущі розділи: фізичної, органічної і загальної хімії.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів таких компетенцій за даним напрямом підготовки:

- здатність використовувати екологічну грамотність і базові знання в галузі фізики, хімії, наук про Землю і біології в життєвих ситуаціях;

- здатність застосовувати знання принципів клітинної організації біологічних об'єктів, біофізичних і біохімічних основ, мембранних процесів і молекулярних механізмів життєдіяльності.

дисципліна-Біофізика

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- знати:

1) фізичні основи життєдіяльності, включаючи хімічну будову і властивості природних сполук та їх комплексів;

2) основні закономірності протікання біологічних процесів з точки зору термодинаміки, механізми їх регуляції;

3) біофізичні механізми реалізації генетичної інформації;

4) теоретичну і практичну значущість біофізики, взаємозв'язок з іншими природничими науками;

5) новітні досягнення в області біофізики та перспективи їх використання в різних галузях народного господарства, медицини.

-- вміти:

1) використовувати знання біофізики для пояснення найважливіших фізіологічних процесів, що протікають в живих організмах, як в нормі, так і при виникненні патології;

2) використовувати біофізичні методи досліджень в експериментальній біології.

-- володіти:

1) навичками проведення експериментальних досліджень в області біофізики.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Антонов В.Ф., Черниш А.М., Козлова Є.К., Коржуєв А.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Біофізика» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!