Роздрукувати сторінку

Географія інфраструктури, як навчальна дисципліна

« Назад

Глибинні і всебічні перетворення, що відбуваються в суспільстві, змінюють не тільки пріоритетність факторів соціально-економічного розвитку, але і сам його характер. Значною мірою це відбувається під впливом науково-технічної революції. Ще більшою мірою це відноситься до так званої "виробничої революції". Даний термін, що з'явився в першій половині 80-х років, означає все більш широке поєднання науки не тільки з галузей "високих технологій", але і з усіма галузями виробничої діяльності людини, з усім укладом життя. Не випадково ключовими термінами кінця XX століття стали "технологія" та "інформація". Це робить вагомий вплив на всю систему географічних наук, на навчальну географію.

Поряд з іншими соціально-економічними елементами перетворюються всі компоненти господарської освоєності території, видозмінюються принципи, фактори і структура територіальної організації господарства і суспільства. По суті формується нова суспільна географія країни.

Географія-інфраструктури

Недостатня вивченість наслідків процесів, що відбуваються, вимагає більш широкого розгортання аналітичних робіт в галузі суспільної географії, які розкривають трансформацію значущості і сутності впливу найважливіших чинників, що визначають сучасну і перспективну географію суспільства. Серед них все більш помітна роль інфраструктури.

У своєму ставленні до концепції інфраструктури вітчизняні вчені пройшли складний шлях від суперечок про доцільність її застосування в умовах соціалізму до найширшого обґрунтування використання цієї категорії в багатьох галузях знань, насамперед, в економіці і суспільній географії. З початку 70 -х років роботи з вивчення інфраструктури розгорнулись у багатьох науково-дослідних і навчальних організаціях країни.

Цілі опанування дисципліни «Географія інфраструктури»:

1. Сформувати у студентів уявлення про основні закономірності дослідження географічних підсистем в конкретних умовах простору і часу;

2. розуміти специфіку математичних основ дисципліни, що вивчає випадкові процеси і явища; орієнтуватися в різноманітті традиційних і сучасних методах, прийомах обробки багатовимірної інформації;

3. придбати навички проведення комплексного статистичного аналізу досліджуваного об'єкта, як природного, так і техногенного характеру;

4. показати значення і роль даного курсу в умовах перехідного періоду до ринкових відносин, в умовах складних економічних, соціальних відносин;

5. навчити застосовувати отримані знання для рішення прикладних і дослідницьких завдань в області, в першу чергу, економічної і соціальної географії.

географія-країни

Дисципліна займає важливе місце в системі курсів природничо-математичного профілю, а також основ методичної частини курсів "Аналіз господарської діяльності", "Економіко-географічне районування" тощо, орієнтованих на створення єдиної системи методологічних засад вивчення складно організованих територіально-виробничих систем.

Для освоєння даної дисципліни необхідні знання, отримані з вивчення фундаментальних основ математичної теорії дослідження функціональних залежностей за допомогою апарату диференціального і інтегрального обчислення, геометричних основ математичного аналізу та ін. Знання та вміння, отримані в процесі вивчення даного курсу також необхідні для використання при роботі над матеріалами підсумкової роботи і при здачі Державного іспиту.

У результаті освоєння дисципліни «Географія інфраструктури» студент:

1. повинен знати:

- засади аналізу багатокомпонентного середовища за допомогою методів галузевого і територіального планування і управління;

- зміст і формальні особливості різноманітних традиційних і сучасних методів, прийомів обробки і дослідження багатофакторної територіально-господарської підсистеми, що забезпечує життєдіяльність системи господарства держави;

- навички проведення комплексного аналізу і синтезу досліджуваної просторово-господарської підсистеми, що поєднує характерні риси, як природного, техногенного характеру, так і соціально-економічного.

2. повинен вміти:

- забезпечувати проведення комплексного всебічного аналізу досліджуваного об'єкта, дозволяє знаходити рішення в проблемах розвитку інфраструктурних складових при її структурно-функціональній організації;

- використовувати накопичені знання для вивчення структури і функціональних особливостей стержневих складових системи інфраструктури регіону і країни.

3. повинен володіти:

- основними економіко-географічними, математичними методами і прийомами, практичними навичками у вирішенні прикладних і дослідницьких завдань в області економічної і соціальної географії, в цілому, і в окремій галузі і підсистемі, зокрема застосуванням отриманих знань і навичок у професійній діяльності.

географія-суспільства

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Винокуров А.А., Глушкова В.Г., Макар С.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи курсову з курсу «Географія інфраструктури» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!