Роздрукувати сторінку

Безпека життєдіяльності (БЖД), як навчальна дисципліна

« Назад

Безпека життєдіяльності – це галузь знань, в якій вивчаються небезпеки, що загрожують людині, закономірності їх прояву та способи захисту.

Безпека-життєдіяльності

Створення та забезпечення безпечних умов праці при виконанні всіх операцій виробничих процесів є головним завданням будь-якого виробничого колективу. Такі завдання є актуальними для підприємств всіх форм власності в усіх сферах діяльності людини. Її вирішують з залученням як своїх виробничих можливостей, так і інших організацій і установ. Особлива роль у цьому напрямку відводиться навчальним закладам, в яких кожен випускник отримує основи знань із забезпечення безпеки життєдіяльності і безпеки праці.

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" є основоположною із-за її зв'язків з усіма дисциплінами, досліджуваними студентами на всіх курсах. Таке особливе місце дисципліни у професійній підготовці фахівців зумовлено тим, що будь-яка діяльність людини потенційно небезпечна, пов'язана з дією декількох десятків негативних факторів техносфери, а в умовах функціонування технологічних процесів на людину, в залежності від типу виробництва, впливає більше двох десятків небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Дисципліна пов'язана з усіма технологічними і технічними дисциплінами, що вивчають студенти за своєю спеціальністю. Ці дисципліни містять додаткові відомості про створення безпечних умов праці на конкретних підприємствах галузей промисловості. Дисципліна орієнтована на широкий діапазон проблем, що включає більше десятка напрямів забезпечення безпеки та створення безпечних умов праці по мікроклімату, світловому середовищу, хімічному і пиловому фактору, шуму і вібрації, напруженості трудового процесу і т. д.

Мета дисципліни Безпека життєдіяльності:

- ознайомити учнів з системою законодавчих, соціально-економічних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, організаційних та інших заходів, спрямованих на створення безпеки життєдіяльності та безпечних умов праці працюючих на всіх підприємствах незалежно від форм власності;

- сформувати у студентів знання у вирішенні широкого кола проблем по забезпеченню безпеки життєдіяльності та безпеки праці на підприємствах, в організаціях, установах і т. д.

безпека-умов-праці

Основне завдання дисципліни БЖД – озброїти майбутніх фахівців теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для:

- проектування комфортних умов праці: створення комфортного стану навколишнього середовища в зонах трудової діяльності і відпочинку;

- ідентифікації небезпек, шкідливих та небезпечних виробничих факторів природного та антропогенного походження, їх оцінки та контролю;

- прийняття заходів в екстремальних умовах для порятунку самого себе і

працюючих на даній ділянці.

Вивчення дисципліни БЖД включає:

- відвідування лекційних занять;

- виконання лабораторних робіт;

- відвідування семінарських занять та активну участь в обговоренні розглянутих тем і проблем;

- виконання розрахунково-графічних робіт, контрольних завдань, курсових робіт або курсових проектів;

- самостійна робота по вивченню дисципліни;

- проходження всіх форм контролю знань: поточний, рубіжний, підсумковий.

виробничі-фактори

Контроль знань здійснюється із залученням різних технологій:

- відповіді на заняттях, вирішення контрольних завдань, тестування з окремих тем і по всьому курсу, залік та іспит;

- розробка питань безпеки праці та екологічної безпеки у дипломних проектах (роботах) з їх публічним захистом.

Завдання, які вирішуються студентами під час виконання розрахунково-графічних завдань, курсових робіт, дипломних проектів (робіт), призначені для прищеплення в учнів навички самостійної роботи у досягненні поставленої мети з залученням різних способів, методів і ін.

Лабораторні роботи з курсу Безпека життєдіяльності (БЖД) спрямовані на:

- прищеплення практичних навичок в інструментальних вимірюваннях величин небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- уміння орієнтуватися в методах вимірювань і приладах, призначених для цих цілей;

- вміння обробляти дані, аналізувати їх у відповідності з поставленими завданнями, оформляти результати досліджень та за отриманими даними визначати класи умов праці;

- вміння користуватися нормативно-технічними документами.

Дисципліна БЖД передбачає вивчення законодавчих, організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів, заходів пожежної безпеки. В результаті її вивчення студент повинен знати її основні положення, вміти на практиці ставити завдання щодо забезпечення безпеки діяльності і вирішувати їх відповідно до положень законодавчих та нормативних документів.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Стадницький Г.В., Родіонов А.І., Передерій О.Г., Миклявич Н.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи дипломну з курсу «Безпека життєдіяльності (БЖД)» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!