Роздрукувати сторінку

Вікова психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Необхідність вдосконалення професійної підготовки майбутнього педагога-психолога робить актуальним підвищення рівня психологічної грамотності за рахунок розширення кола психологічних дисциплін та диференціації їх змісту.

Вікова-психологія

Призначення курсу «Вікова психологія» полягає у формуванні і розвитку психологічної компетенції майбутніх педагогів-психологів.

Вікова психологія – галузь психологічної науки, що займається вивченням загальних закономірностей розвитку впродовж онтогенезу людини від народження до старості, а також встановленням вікових періодів і причин переходу від одного періоду до іншого.

Предмет вивчення вікової психології – розвиток. Розвиток в широкому сенсі слова розуміється як зміна в часі.

У Державному освітньому стандарті вищої професійної освіти для спеціальності «Педагогіка і психологія» у кваліфікаційній характеристиці випускника сказано, що «випускник, що отримав кваліфікацію педагог-психолог, повинен бути готовим до здійснення професійної діяльності, спрямованої на психологічне забезпечення освітнього процесу, особистісний і соціальний розвиток учнів; сприяти соціалізації та формуванню загальної культури особистості, усвідомленого вибору і освоєння освітніх програм; сприяти охороні прав особи у відповідності з Конвенцією про права дитини; здійснювати заходи по формуванню психологічної культури учнів, педагогічних працівників і батьків; розробляти розвиваючі та корекційні програми освітньої діяльності з урахуванням особливостей особистості і т.д.

Без знання категорій вікової психології, механізмів, факторів і рушійних сил психічного і особистісного розвитку людини, методів вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів фахівець не зможе здійснювати повноцінну й ефективну професійну діяльність.

Справжня програма орієнтована не тільки на засвоєння теоретичних положень вікової психології, але і на придбання студентами навичок вирішення практичних завдань, що знаходить своє відображення в тематиці і кількості навчальних годин, що відводяться на практичні семінарські заняття. Завдяки такій організації навчального процесу студенти пізнають особливості вікової психології як самостійної галузі наукового знання, вчаться аналізувати різні теорії психічного розвитку людини в зв'язку з історичним розвитком науки, встановлювати закономірності розвитку особистості, порівнювати особливості норми і патології психічного розвитку людини, а також умов, що впливають на ці особливості (криза, депривація, екстремальні ситуації, різні види діяльності і т. д.).

віковий-період

Загальні завдання курсу «Вікова психологія»:

- розкрити сутність основних категорій вікової психології, її методів і завдань;

- уявити логіку історичного розвитку вікової психології як науки;

- дати уявлення про рушійних силах, джерела і механізми психічного розвитку на всьому протязі життєвого шляху людини;

- сформувати навички порівняльного аналізу особливостей психічного розвитку, представлених різними теоріями;

- показати закономірності проявів і переживань людини в повсякденному житті та в екстремальних ситуаціях.

педагог-психолог

Вимоги до знань та вмінь учня:

- оволодіти системою знань про вікову психологію як галузь психологічної науки, її методологію;

- знати основні етапи історичного розвитку дитячої (вікової) психології;

- вільно користуватися науковою термінологією, основним понятійним апаратом;

- опанувати систему знань про механізми, чинники і закономірності психічного розвитку;

- мати уявлення про особливості психічного розвитку в основних теоріях розвитку особистості.

Успішне оволодіння курсом передбачає велику самостійну роботу студентів. У неї включається вивчення широкого кола основної та додаткової літератури, підготовка реферативних повідомлень, складання бібліографії за певними темами, конспектування першоджерел, підготовка доповідей. Форма звітності студентів – іспит. У відповідності з державним освітнім стандартом вищої професійної освіти програма курсу «Вікова психологія» складається з наступних розділів:

- Вікова психологія як наука.

- Історичне становлення вікової психології.

- Розвиток як наукова категорія та процес.

- Основні концепції психічного розвитку людини в онтогенезі зарубіжної та російської психології.

- Особливості психічного розвитку в різних умовах.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Діксон У., Кулагіна І., Мухіна В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Вікова психологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!