Роздрукувати сторінку

Агробіологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Агробіологія - сума знань з області біології, що має безпосереднє відношення до рослинництва і тваринництва. Під агробіологією розуміють застосування основних біологічних закономірностей у практиці сільськогосподарського виробництва.

Агробіологія

У лексиконі сучасної людини давно вже стали звичними слова, що містять корінь «агро». Цей корінь має грецьке походження і перекладається як «поле» або «рілля». З нього починаються назви багатьох наукових дисциплін: біологія та агротехніка, агрохімія і агрометеорологія, агрофізика та інші. Ми зустрічаємо їх у назвах вузів та дослідницьких інститутів, кафедр та лабораторій, підручників і періодичних видань.

Між тим будь-який організм — це відкрита біологічна система, яка може існувати лише на основі постійної взаємодії з навколишнім середовищем — як з живим світом, так з чинниками неживої природи. У процесі такої взаємодії, за участю культурних рослин, сільськогосподарських тварин і мікроорганізмів, складаються особливі екологічні системи (чи екосистеми).

Мета опанування дисципліни полягає у формуванні знань процесів, що протікають за участю ґрунтових організмів, закономірностей їх просторово-функціонального розподілу в наземних екосистемах, проблем ґрунтово-біологічного моніторингу, умінь і навичок їх використання в агрономії.

Завдання:

- познайомити студентів з типовими представниками ґрунтової фауни;

- вивчити роль тварин у процесі ґрунтоутворення;

- показати нерозривний зв'язок форми і функції на прикладі тварин, що існують у ґрунті;

- сформувати у студентів поняття про ґрунтово-біологічний моніторинг.

грунтово-біологічний-моніторинг

Дисципліна «Агробіологія» є дисципліною за вибором варіативної частини математичного і природничого циклу дисциплін напрямку «Агрономія».

При вивченні дисципліни використовуються знання та навички, отримані під час опанування дисципліни «Біологія».

Знання та навички, отримані при вивченні дисципліни «Агробіологія», використовуються при вивченні дисциплін «Агрохімія», «Рослинництво», «Системи землеробства» і в професійній діяльності.

У результаті освоєння дисципліни «Агробіологія» у студента формуються наступні загальнокультурні і професійні компетенції (або їх елементи):

- прагнення до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності;

- здатність розпізнавати основні типи і різновиди ґрунтів, обґрунтовувати напрями їх використання у землеробстві та прийоми відтворення родючості.

сільськогосподарський

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: біологічні види типових представників ґрунтової фауни і мікрофлори, роль ґрунтової біоти в процесі ґрунтоутворення, основні фізичні та хімічні процеси, що протікають в ґрунті і впливають на ґрунтову біоту;

- вміти: регулювати чисельність ґрунтової біоти, здійснювати грунтово-біологічний моніторинг;

- володіти: методами ґрунтово-біологічного моніторингу, способами регулювання чисельності ґрунтової біоти, прийомами спрямованого впливу на організми.

У процесі викладання використовуються наступні методи:

- лекції, з поданням теоретичного матеріалу з дисципліни;

- проведення лабораторних робіт, в процесі яких студент виконує завдання по роботі з гербаріями, картами і планами, літературними джерелами;

- консультації викладачів;

- самостійна робота студентів, в яку входить: вивчення конкретно запропонованих тем для такої роботи з використанням літературних джерел, а також відповідних матеріалів з мережі Інтернет; освоєння теоретичного матеріалу; підготовка до здачі заліку.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гамор А.Ф., Садовська Н.П., Ціп Л.В., Куліков Ю.А., Данилюк Г.П., Кулікова Н.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Агробіологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!