Роздрукувати сторінку

Біоорганічна хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Біоорганічна хімія вивчає речовини, що лежать в основі процесів життєдіяльності, в безпосередньому зв'язку з пізнанням їх біологічних функцій.

Біоорганічна-хімія

Основними об'єктами її вивчення служать біополімери: пептиди і білки, полісахариди, нуклеїнові кислоти; біорегулятори (хімічні регулятори обміну речовин): вітаміни, гормони, синтетичні біологічно активні сполуки, в тому числі лікарські речовини. Біоорганічна хімія базується на ідеях і методах органічної хімії. Назва "органічна" відповідає тому, що в початкові періоди свого розвитку вона була тісно пов'язана з речовинами живої природи. Сучасна органічна хімія визначається в цілому як хімія сполук вуглецю.

Академік М.М. Шемякін, основоположник біоорганічної хімії писав: "розвиваючись у надрах органічної хімії з самого початку її зародження як науки, вона не тільки живилась і живиться всіма уявленнями органічної хімії, але і сама безперервно збагачує останню новими ідеями, новим фактичним матеріалом принципової важливості, новими методами".

Для нашого часу характерно формування в органічній хімії ряду самостійних напрямків, наприклад, хімії елементорганічних високомолекулярних, гетероциклічних сполук. Важливе місце серед них займає хімія природних сполук, на базі якої і виникла біоорганічна хімія.

Процес розподілу органічної хімії на ряд великих напрямків одночасно супроводжується зближенням органічної хімії із суміжними науками – неорганічною та фізичною хімією, фізикою, науками біологічного профілю.

Біоорганічна хімія робить сильний вплив на розвиток всіх дисциплін медико-біологічного профілю і тісно пов'язана з рішенням важливих питань практичної охорони здоров'я.

Без знання будови і властивостей біополімерів і біорегуляторів неможливо пізнання сутності біологічних процесів. Блискучим підтвердженням цього є приклад, коли встановлення будови таких біополімерів, як білки і нуклеїнові кислоти, стимулювало розвиток уявлень про матричний біосинтез білка і роль нуклеїнових кислот у зберіганні і передачі генетичної інформації. Можливість синтетичного отримання аналогів природних сполук відкриває шлях до з'ясування механізму дії хімічної сполуки в клітці.

біологічні-функції

У нашій країні проводиться значна робота з розшифровки механізму функціонування мембран нервових волокон, що дуже важливо для розробки нових способів лікування захворювань нервової системи.

З'ясування взаємозв'язку структури з'єднання з механізмом його біологічного функціонування, тобто взаємозв'язок "структура-функція є фундаментальною проблемою біоорганічної хімії. Ця проблема має загальнонаукове значення, особливо важлива вона для біології та медицини. Біоорганічна хімія разом з іншими науковими дисциплінами вносить внесок у формування уявлень в біології та медицині на молекулярному рівні і сприяє їх прогресу.

Основними цілями дисципліни є формування сучасного рівня знань у галузі біоорганічної хімії, ознайомлення з сучасними досягненнями в області хімії, біохімії, імунохімії та біології основних класів біологічно активних речовин: пептидів і білків, вуглеводів і глікопротеїнів, ліпідів, нуклеїнових кислот і нуклеопротеїнів, порфіринів, а також з різними областями застосування цих сполук; освоєння методик виділення з природних джерел та встановлення хімічної будови органічних сполук.

Завдання дисципліни:

- Освоєння теоретичних основ біоорганічної хімії, базових принципів дизайну функціональних молекул і методів їх дослідження.

- Формування уявлень про будову основних класів біохімічних молекул і біологічно активних сполук, їх перетворення і ролі у функціонуванні живих організмів.

- Підготувати аспірантів, що спеціалізуються в галузі біоорганічної хімії до науково-дослідної діяльності, пов'язаної з розробленням і застосуванням методів сучасної біоорганічної хімії, одержання практично важливих біологічно активних сполук, методи виділення з природних джерел.

- Ознайомлення з сучасними методами встановлення хімічної будови органічних сполук і структурного аналізу найважливіших класів біомолекул.

органічна-хімія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Шабарова З.А., Богданов А.А., Золотухін А.С. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи реферат з курсу «Біоорганічна хімія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!