Роздрукувати сторінку

Біогеографія, як навчальна дисципліна

« Назад

Біогеографія – наука про географічне розповсюдження та розміщення живих організмів і їх спільнот на поверхні Землі – одна з фундаментальних географічних дисциплін. Вона тісно пов'язана з іншими розділами географії, а об'єктом дослідження – з географією, біологією та екологією. Знання основних положень цієї науки необхідно для вирішення широкого кола питань природокористування та охорони природи, моніторингу навколишнього середовища, краєзнавства, туризму та багатьох інших, пов'язаних з живим покровом нашої планети і її біологічними ресурсами.

географічна-наука

В даний час актуальність біогеографічних проблем набуває все більшої гостроти. Підтримання біологічного різноманіття регіонів стало вимогою часу. Виховні цілі викладання дисципліни «Біогеографія» досягаються в ході навчального процесу шляхом підвищення рівня екологічної освіченості і вихованості студента, формування екологічно орієнтованої свідомості і гармонізації особистості студента в рамках сучасної парадигми еколого-збалансованого розвитку суспільства в цілому.

Основна мета курсу - формування системи знань про закономірності поширення і розподілу по земній кулі живих організмів і їх компонентів – видів, таксонів рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів.

Завдання дисципліни Біогеографія:

- отримати уявлення по біогеографії як синтетичної біологічної та географічної науки;

- вивчення флористичних і фауністичних царств Землі;

- формування системи знань про основні зональні біомаси;

- вивчення проблем збереження біологічного розмаїття;

- формування уявлень про особливості та причини поширення рослин і тварин і їхніх співтовариств по земній кулі;

- вивчення просторових закономірностей формування, розвитку і розміщення флор, фаун і біомів суші і Світового океану на основі урахування співвідношення абіотичних, біотичних та антропогенних чинників;

- розгляд принципів біогеографічного районування суші і Світового океану і вивчення характеристик основних його одиниць;

- забезпечення розвитку біогеографічної культури, формування природничо-наукового світогляду.

біологічні-ресурси

Дисципліна «Біогеографія» є інтегративним курсом, узагальнюючим біологічні та географічні положення про різноманітність живих організмів і їх розподіл на Землі.

Теоретичні знання, які засвоюються в процесі вивчення даної навчальної дисципліни, дозволяють студентам виявити шляхи формування біорізноманіття, обґрунтувати причини структурно-функціональних та історичних особливостей живої речовини планети. В основу вивчення дисципліни покладено принцип порівняльно-географічного та еколого-географічного аналізу ареалів, флор, фаун, рослинного і тваринного світу Землі і окремих її регіонів.

Відповідно до вимог освітнього стандарту в результаті вивчення дисципліни «Біогеографія» студент повинен:

-- знати:

– закономірності поширення рослинного і тваринного світу;

– зоогеографічні і геоботанічні області поширення тварин і рослин;

– екологічні засади раціонального природокористування;

-- вміти:

– характеризувати біосферу та її межі;

– користуватися основними методами біогеографічних досліджень;

– оцінювати географічні елементи флори і фауни.

Біогеографія

Для оцінки результатів роботи студентів курс передбачає варіанти перевірки і оцінки завдань, виконаних у рамках самостійної роботи, у вигляді системи тестування з основних розділів науки, контрольні та узагальнюючі індивідуальні роботи; а також проведення підсумкового контролю та заліку, після розгляду всіх питань програми дисципліни.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: А.Г. Воронов, Н.Н. Дроздов, Є.Г. Мяло та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Біогеографія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!