Роздрукувати сторінку

Астрофізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Астрофізика» – це базисний навчальний курс, який забезпечує фундаментальну підготовку фахівця. Він містить концентрований і збалансований виклад найбільш фундаментальних питань фізичної науки щодо мегасвіту, розглянутих з єдиних позицій. Курс «Астрофізика» відображає структуру і логіку розвитку фізики як науки, її внутрішню єдність в рамках сучасної фізичної картини світу.

Астрофізика

Курс «Астрофізика» покликаний вирішувати наступні взаємопов'язані завдання:

– освітню – передати студентам логічно впорядковані знання про основні принципи, закони і моделі, використовувані при описі фізичних явищ на рівні космічних об'єктів;

– ознайомити з методами спостереження і експериментального дослідження процесів і явищ, включаючи елементарні методи обробки результатів вимірювань;

– навчити правильно висловлювати астрофізичні ідеї, формулювати і вирішувати астрофізичні завдання;

– розвиваючу – використовувати процес освоєння астрофізичних знань (як важливий ступінь формування теоретичного мислення);

– виховну – формувати на основі отриманих знань науковий світогляд, здатність до пізнання і культури мислення.

Види навчальної діяльності студентів:

1. Відвідування лекцій, конспектування та освоєння лекційного матеріалу.

2. Рішення астрофізичних завдань, пояснення фізичного змісту отриманих результатів з їх теоретичним обґрунтуванням.

3. Освоєння поточного матеріалу, віднесеного до самостійного освоєння (самостійної роботи студентів).

4. Підготовка рефератів та їх публічний захист. Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних загальнокультурних та професійних компетенцій:

- здатність демонструвати поглиблені знання в галузі математики та природничих наук;

- здатність породжувати нові ідеї;

- здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, домагатися морального і фізичного вдосконалення своєї особистості;

- здатність використовувати базові знання та навички управління інформацією для рішення дослідницьких професійних завдань, дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки, зокрема захисту державної таємниці;

- здатність вільно володіти фундаментальними розділами фізики, необхідними для вирішення науково-дослідних завдань (у відповідності зі своєю магістерською програмою);

- здатність використовувати знання сучасних проблем фізики, новітніх досягнень фізики в науково-дослідній діяльності;

- здатність самостійно ставити конкретні завдання наукових досліджень в області фізики і вирішувати їх за допомогою сучасної апаратури, обладнання, інформаційних технологій з використанням новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду;

- здатність вільно володіти розділами фізики, необхідними для вирішення науково-інноваційних завдань (згідно з профілем підготовки);

- здатність вільно володіти професійними знаннями для аналізу і синтезу фізичної інформації (у відповідності з профілем підготовки);

- здатність організувати і планувати фізичні дослідження.

астрофізичні-завдання

Зміст дисципліни охоплює наступне коло питань: предмет астрофізики. Різноманіття об'єктів Всесвіту і їх випромінювання. Астрофізика практична і теоретична, зв'язок з фізикою і з іншими розділами астрономії; телескоп як основний інструмент астрофізичних досліджень: призначення, типи, основні характеристики; аберації оптичних систем. Поняття про методи дослідження оптичних систем; завдання астрофотометрії. Загальні властивості приймачів, поняття про фотометричній системі, приклади таких систем; поняття про візуальної фотометрії, окомірно оцінки блиску зірок; роль фотографії в розвитку астрономії та астрофізики. Фотоефект, його закони. Точність, переваги і недоліки фотоелектричної фотометрії; сучасні багатоканальні швидкодіючі електрофотометри. Сучасні панорамні приймачі випромінювання. Електронно-оптичні перетворювачі, сканери, ретикони та ін. Прилади із зарядовим зв'язком (ПЗЗ-матриці) - основа сучасних астрономічних спостережень. Принцип дії, формат зображення, зв'язок з комп'ютером, цифрова реєстрація астрономічних спостережень; пропускання променистої енергії земною атмосферою, вікна прозорості, поглинання і розсіяння. Елементарна теорія екстинкції, практичні способи її обліку; візуальні і фотографічні фотометричні каталоги минулого.

Викладання дисципліни передбачає наступні форми організації навчального процесу: лекції та самостійна робота студента.

Програмою дисципліни передбачені такі види контролю: поточний контроль успішності у формі рейтингової атестації та проміжний контроль у формі іспиту.

курс-Астрофізика

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гамор А.Ф., Садовська Н.П., Ціп Л.В., Куліков Ю.А., Данилюк Г.П., Кулікова Н.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Астрофізика» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!