Роздрукувати сторінку

Біологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Біологія» є однією з основних фундаментальних біологічних дисциплін, які вивчаються студентами на першому році навчання.

біологічна-наука

Основна мета курсу «Біологія» - сформувати у студентів цілісне уявлення про властивості живих систем, історичний розвиток життя, роль біоти в планетарних процесах, про сучасні напрямки, проблеми та перспективи біологічних наук, дати основу для вивчення професійних дисциплін.

У рамках курсу «Біологія» розглядаються питання з галузі цитології, генетики, теорії еволюції, біології індивідуального розвитку, екології. Студенти знайомляться з будовою і життєдіяльністю організмів, їх різноманіттям, способом життя, розвитком і значенням у природі і для людини. Це формує у студентів розуміння природних закономірностей розвитку живої природи, єдності організму та умов його існування, виховує дбайливе ставлення до природи. Студенти розглядають основні властивості живих систем, рівні організації живого, особливості будови різних типів клітин, а також знайомляться з основними сучасними концепціями біології (концепцією виду та видоутворення, клітинною теорією, еволюційною теорією та ін.).

У процесі вивчення курсу «Біологія» у своїх лекціях викладач повинен викласти основні біологічні принципи, основні концепції і методи біології, розкрити такі поняття, як сутність життя, різноманітність і рівні організації біологічних систем, клітини, їх цикл, диференціація, організми, їх основні системи, принципи класифікації, спадковість і мінливість, біологічна еволюція, повинен висвітлити перспективи розвитку біологічних наук і стратегію охорони природи, роль біологічного знання у вирішенні соціальних проблем.

Основними завданнями курсу «Біологія» є:

1. вивчення загальних закономірностей прояву життя (питання біології клітини, обміну речовин та енергії, розмноження, передачі генетичної інформації і мінливості);

2. вивчення загальних закономірностей індивідуального розвитку організмів (питання загальної ембріології, закономірності постембріонального розвитку, процеси старіння і проблеми геронтології);

3. вивчення закономірностей еволюції живої матерії (теорії походження життя на Землі, питання еволюції організмів, взаємини організмів і середовища).

біологічна-дисципліна

Теоретичні знання, отримані студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи з підручниками та методичною літературою, закріплюються проведенням семінарських занять, на яких студенти повторюють, закріплюють і розширюють вивчений матеріал.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати: основні концепції і методи біології, зміст таких понять, як сутність життя, різноманітність і рівні організації біологічних систем, клітини, їх цикл, диференціація, організми, їх основні системи, принципи класифікації, закони спадковості і мінливості, біологічна еволюція.

- Вміти: застосовувати суму теоретичних знань в області біології в дослідженні та охорони тваринного світу.

- Володіти: базовими уявленнями про основні закономірності і сучасні досягнення біології.

Біологія

Робоча програма «Біологія» складена у відповідності з вимогами Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти для студентів, що навчаються за спеціальністю - «Біологія». Призначена для ознайомлення студентів з основними поняттями біології, що дозволяють підвищити ефективність розуміння біологічних дисциплін у подальшому їх вивченні.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Добротіна Н.А., Акіфєв А.П., Лисов П.К., Крижанівський В.А., Билич Габріель та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Біологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!