Роздрукувати сторінку

Географія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Географія» призначена для того, щоб учні отримали професійні знання в галузі професійної діяльності.

Метою вивчення дисципліни є: сформувати у студентів закінчені широкі уявлення про соціально-економічні складові географічної картини світу, прищепити вміння і навички вивчення природних та соціально-економічних передумов розвитку господарства, в тому числі природних ресурсів і населення світу.

Географія

Дисципліна базується на знаннях, отриманих у середній школі при вивченні дисципліни «Географія» і спирається на наступні елементи: «Екологія», «Демографія».

Дисципліна виступає опорою для наступних курсів: «Геополітика», «Транспортне забезпечення в туризмі», «Туристсько-рекреаційне проектування».

У студентів формуються знання про різноманіття форм територіальної організації сучасного географічного простору, уявлення про політичний устрій, природно-ресурсний потенціал, населення і господарства різних регіонів і провідних країн світу, що розвиваються, географічні вміння і навички, загальна культура і світогляд.

Навчальна дисципліна «Географія» володіє великою кількістю міждисциплінарних зв'язків, зокрема широко використовує базові знання фізичної географії, історії, політології, економіки, етнічної, релігійної та інших культур. Все це вона досліджує в рамках традиційної тріади «природа –населення - господарство», створюючи при цьому якісно нове знання. Це дозволяє розглядати географію як одну з класичних метадисциплін.

У професійних освітніх організаціях, що реалізують освітню програму середньої загальної освіти на базі основної загальної освіти, вивчення географії здійснюється на базовому рівні з урахуванням профілю професійної освіти, специфіки освоюваних професій. Це виражається в кількості годин, виділених на вивчення окремих тем програми, глибині їх освоєння студентами, обсязі та змісті практичних занять, види позааудиторної самостійної роботи студентів.

дисципліна-Географія

Освоєння змісту навчальної дисципліни завершує формування у студентів уявлень про географічну картину світу, які спираються на розуміння взаємозв'язків людського суспільства і природного середовища, особливостей населення, світового господарства і міжнародного географічного поділу праці, на розкриття географічних аспектів глобальних і регіональних процесів і явищ.

У зміст навчальної дисципліни включені практичні заняття, що мають професійну значущість для студентів, які освоюють вибрані професії.

Практико-орієнтовані завдання, проектна діяльність студентів, виконання творчих завдань та підготовка рефератів є невід'ємною частиною освітнього процесу.

Вивчення загальноосвітньої навчальної дисципліни «Географія» завершується підбиттям підсумків у формі заліку в рамках проміжної атестації студентів.

Перелік планованих результатів навчання з дисципліни, співвіднесених з планованими результатами освоєння освітньої програми:

-- Знати:

- базові наукові категорії географії як науки про природу земної поверхні, про населення і його господарську діяльність.

-- Вміти:

- застосовувати знання географії для формування здатності до розробки туристського продукту.

-- Володіти:

- здатністю до розробки туристського продукту із застосуванням знань фізичної та економічної географії.

географічна-картина-світу

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Погодіна В.Л., Філіпова І.Г. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Географія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!