Роздрукувати сторінку

Менеджмент готельного та туристичного бізнесу, як навчальна дисципліна

« Назад

Туризм - це великий і високоприбутковий сектор економіки у розвинених країнах. У світовій економіці туризм вийшов на лідируючі позиції, конкуруючи лише з видобутком нафти.

Потужності українського рекреаційно-туристичного господарства в даний час використовуються лише на 40-50%. Розвиток туристичного сектору в Україні може зіграти істотну роль у виході країни з економічної кризи, допомогти вирішити соціальні проблеми населення, а так само актуальні екологічні питання. У зв'язку з цим, виникає необхідність у фахівцях «Менеджерів туризму та готельного бізнесу» широкого профілю, які володіють не тільки теоретичними знаннями, а й практичними. Важливим доповненням до даної спеціалізації, є знання окремих розділів психології, економіки, екології, а так само володіння елементарними знаннями іноземних мов.

Менеджмент-готельного-та-туристичного-бізнесу

Мета курсу «Менеджмент готельного та туристичного бізнесу» – засвоєння базових понять науки управління в сфері готельного сервісу і туризму, а також прищеплення навичок поведінки керівника організації сервісу і турфірми.

Завдання курсу «Менеджмент готельного та туристичного бізнесу»:

- розкрити основні концепції та функції менеджменту;

- показати специфіку менеджменту в соціально-культурній сфері та туризмі;

- навчити розробляти стратегію організації і різні види планів;

- ознайомити з основними принципами і методиками управлінської роботи, стилями управління;

- сформувати у студентів управлінське мислення;

- освоєння термінології досліджуваного предмета;

- формування причинно-наслідкових зв'язків між досліджуваними поняттями, технологіями та практичним результатом у цій сфері діяльності.

В результаті вивчення курсу «Менеджмент готельного та туристичного бізнесу» кожен студент повинен:

-- Знати:

- сутність професії менеджера у сфері сервісу і туризму;

- особливості сучасного менеджменту і принципи організації діяльності туристичної фірми;

- зарубіжні моделі менеджменту; сутність функцій менеджменту;

- зміст процесу прийняття та реалізації управлінських рішень;

- сутність підходу управління за цілями, її значення та методи формування цілей;

- принципи спеціалізації та поділу праці в апараті управління організації; принципи побудови організації і основні типи організаційних структур, їх переваги та недоліки; принципи побудови комунікаційних процесів в організації;

- сутність системного застосування методів управління; підходи до управління неформальною групою в організації;

- фактори, що визначають ефективність діяльності організації та ефективність управління;

- ризик-менеджмент, етику ділового спілкування;

- управління конфліктами; психологія менеджменту;

- зовнішні зв'язки та можливості менеджменту, налагодження взаємовигідного співробітництва.

рекреаційно-туристичне-господарство

-- Вміти:

- використовувати нормативну, правову інформацію та довідковий матеріал у своїй професійній діяльності;

- оцінювати ефективність основних підходів в управлінні організацією;

- формулювати цілі організації;

- виявляти проблеми, визначати критерії вибору варіантів рішення, оцінювати обмеження і обґрунтовувати прийняте рішення;

- визначати ефективний стиль керівництва залежно від ситуації і форми побудови взаємовідносин з співробітниками;

- оцінювати загальний рівень управління організацією; працювати в команді.

-- Володіти навичками:

- аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації;

- формування місії організації, основних цілей, декомпозиції цілей;

- виявлення проблеми, її причини та обґрунтування способів вирішення;

- застосування різних методів розробки управлінських рішень і оцінки ефективності прийнятих рішень;

- виявлення загальних та спеціальних функцій управління;

- побудови організаційної структури фірми та її вдосконалення; формування системи стимулювання персоналу;

- проведення оцінки діяльності керівників;

- виявлення різних типів конфліктів і способів їх дозволу.

Перевірка знань студентів проводиться шляхом організації поточного і проміжного контролю: виконання домашніх завдань.

Поточний контроль здійснюється за результатами виступів на семінарах і тестових завдань.

Знання, отримані при вивченні дисципліни «Менеджмент готельного та туристичного бізнесу», є необхідним елементом підготовки сучасного менеджера вищої кваліфікації.

туризм

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Чудновський А. Д., Жукова М. А., Квартальнов В. А та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи тези з курсу «Менеджмент готельного бізнесу туризму» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!