Роздрукувати сторінку

Біонеорганічна хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Біонеорганічна хімія (БНХ) виникла у 2-й половині ХХ століття на стику біології, хімії, медицини, біохімії, молекулярної біології та ін. Формування БНХ як науки було підготовлено численними експериментальними даними в області класичної хімії, медицини, токсикології та науки про харчування. БНХ є своєрідним «мостом» між неорганічної хімією і біохімією.

біохімія

Місце біонеорганічної хімії серед традиційних хімічних дисциплін.

Навчальна програма з навчальної дисципліни «Біонеорганічна хімія» складена згідно з вимогами освітнього стандарту вищої освіти першого ступеня за спеціальністю «Біохімія». Навчальна дисципліна «Біонеорганічна хімія» належить до державного компоненту циклу спеціальних дисциплін навчальних планів.

Біонеорганічна хімія – порівняно молода наукова дисципліна, що народилася на стику біохімії, біоорганічної та металоорганічної хімії з одного боку, а також неорганічної хімії, з іншого. В даний час ця наука переживає період свого стрімкого розвитку. Тому ця дисципліна стала одним з необхідних елементів загальної освіти.

Програма включає такі розділи: вступ, основи координаційної хімії біометалів, комплексоутворення за участю біолігандів, залізопротеїни, роль білкового ліганду металоферментного комплексу в регуляції функцією металу, матеріальне і концептуальне моделювання в біонеорганічній хімії.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів біологів стійкої системи уявлень про сучасну біонеорганічну хімію, як комплексної наукової дисципліни, про основних напрямах досліджень, успіхи і проблеми.

неорганічна-хімія

Основним завданням БНХ є вивчення ролі хімічних елементів у виникненні і розвитку фізіологічних і патологічних процесів в живому організмі. Звідси випливає тісний зв'язок БНХ з біохімією, медициною, фармакологією, екологією. Кожна з цих областей науки підходить до вивчення БНХ зі свого боку і використовує властиві даній конкретній науці методи дослідження. БНХ – порівняно молода галузь науки.

За образним висловом одного з її основоположників Р.П. Дж. Вільямса «біонеорганічна хімія в даний час схожа на неорганічну хімію до відкриття Періодичного закону». Дійсно, незважаючи на великий накопичений до теперішнього часу матеріал про роль хімічних елементів в біосфері, про участь як простих, так і складних хімічних сполук в життєво важливих процесах, механізми дії безлічі сполук досі до кінця не з'ясовані. Можна лише зробити висновок, що властивості елементів (ступінь окислення, координаційне число та ін.), що виявляються ними у біосфері, часто відрізняються від тих, які ці елементи виявляють у геосфері.

Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з предметом та місцем біонеорганічної хімії серед інших хімічних і біологічних дисциплін; розвинути розуміння зв'язку між електронно-хімічними властивостями «металів життя» та біологічними функціями іонів перехідних і неперехідних металів; показати важливість знання структури та стереохімії координаційних сполук біометалів з біолігандами в біологічній функції на прикладі найбільш вивчених природних біокомплексів.

Програма навчальної дисципліни складена з урахуванням міжпредметних зв'язків і програм суміжних дисциплін хімічного та біологічного профілю («Неорганічна хімія», «Структурна біохімія» та ін.).

Біонеорганічна-хімія

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- знати:

- значення електронно-хімічних властивостей біометалів в структурі і специфічності функціонування їх координаційних сполук з біолігандами;

- основні напрями моделювання в біонеорганічній хімії та методи дослідження будови і функціонування координаційних комплексів біометалів;

- використовувати отримані знання для планування експериментів і коректної інтерпретації експериментальних даних про роль в біметалах біологічно специфічного функціонування комплексу;

- прийоми обробки і аналізу експериментальних результатів досліджень металоферментних комплексів;

- методи «іонних проб» в експериментальній оцінці кінетики комплексоутворення справжніх металоферментів з біолігандами.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: М. Хьюз, К.Б. Яцимирський, Ю.Я. Харитонов та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати дипломну роботу чи тези з курсу «Біонеорганічна хімія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!