Роздрукувати сторінку

Атомна фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Атомна фізика — розділ фізики, що вивчає будову і властивості атомів. Атомна фізика виникла в кінці XIX — початку XX століття в результаті експериментів, які встановили, що атом являє собою систему з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, і отримала свій розвиток у зв'язку з створенням квантової механіки, яка пояснює структуру атома. Будова атомного ядра вивчається в ядерній фізиці.

ядерна-фізика

Дисципліна «Атомна фізика», що є розділом курсу загальної фізики включає інформацію про найважливіші фізичні факти і поняття, закони і принципи фізики атома та атомного ядра. Вивчення даної дисципліни є необхідною умовою успішного оволодіння системою фізичних концепцій, принципів, теорій, законів, які є ядром сучасної природничонаукової картини світу, і забезпечує необхідну базову підготовку майбутніх фахівців до вирішення типових професійних завдань у сфері інноваційного використання інформаційних технологій в екології.

Мета вивчення дисципліни «Атомна фізика» полягає в оволодінні студентами системою теоретичних знань про найважливіші наукові факти, поняття, закони, теорії, принципи атомної і ядерної фізики й уміннями застосовувати ці знання на практиці.

Головними завданнями викладання дисципліни є:

- формування у студентів умінь застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних фізичних ситуацій на стику атомної і ядерної фізики;

- пояснення основних фізичних явищ і закономірностей мікросвіту;

- формування у студентів умінь і навичок самостійної роботи;

- діагностика, корекція і контроль якості оволодіння студентами предметними та ключовими компетенціями;

- ознайомлення студентів з проблемами і перспективами використання новітніх досягнень атомної і ядерної фізики в науці і техніці.

атомне-ядро

Головними завданнями студентів є наступні:

- засвоєння системи теоретичних знань з дисципліни та оволодіння вміннями застосовувати їх для вирішення практичних завдань;

- оволодіння вміннями і навичками комп'ютерного моделювання фізичних процесів у мікросвіті, застосування комп'ютерних методів статистичної обробки і оцінки ступеня достовірності експериментальних результатів;

- оволодіння вміннями представляти експериментальні результати у вигляді таблиць, схем, графіків і ін.

У процесі вивчення розділу студенти повинні познайомитися з історією найважливіших фізичних відкриттів, виникнення, становлення ідей, понять, теорій, дізнатися про внесок видатних вітчизняних і зарубіжних учених у розвиток фізики атома та атомного ядра. Дуже важливо прищепити студентам уміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися в стрімкому потоці наукової інформації.

Виклад програмного матеріалу повинен здійснюватися на відповідному математичному рівні, базуватися на знаннях по циклу природничих дисциплін (фізика, математика, хімія, біологія) отриманих студентами як в установах, що забезпечують отримання загальної і спеціальної середньої освіти, так і на знаннях, отриманих ними на момент вивчення відповідного матеріалу, бути строго науковим, але доступним для сприйняття, ґрунтуватися на результатах експерименту і підтверджуватися ним.

Методика проведення всіх видів навчальних занять (лекції, практичні заняття з розв'язування задач, лабораторні заняття) повинна бути підпорядкована основній меті – підготовці фахівців до професійної діяльності. Особливу увагу слід приділяти демонстраційному експерименту в процесі читання лекцій. Останній повинен служити для студентів зразком постановки фізичного експерименту та методики його використання при поясненні нового матеріалу. Лабораторний практикум слід організувати таким чином, щоб студент ясно уявляв суть досліджуваних фізичних явищ і законів, розумів методику вимірювань, обчислень, оцінок. В ході виконання лабораторного практикуму необхідно вирішити завдання з придбання студентами навичок самостійної роботи як зі стандартним заводським обладнанням, приладами, так і виготовленими для певних конкретних цілей механізмами, конструкціями.

При проведенні практичних занять необхідно виробити у студентів навички грамотного викладу теоретичного матеріалу та вміння розв'язувати фізичні задачі, а під час виконання лабораторних робіт домагатися, щоб студенти чітко уявляли і вміли не тільки осмислити отримані результати, але і оцінити ступінь їх достовірності.

Проведення всього комплексу різноманітних форм занять, передбачених навчальною програмою з цієї дисципліни, дасть можливість студентам більш глибоко, систематично та свідомо оволодіти теоретичним матеріалом, підвищити свій теоретичний рівень (дозволить підвищити рівень оволодіння предметними компетенціями). Разом з тим це сприятиме формуванню ключових загальнонавчальних і професійних компетенцій (вміння конспектувати лекції, планувати різні види навчальної діяльності, вивчення наукової літератури з атомної і ядерної фізики та ін.).

У результаті вивчення курсу «Атомна фізика» студент повинен:

-- знати:

- роль і місце атомної і ядерної фізики в системі наук про природу і людське суспільство;

- методи пошуку та аналізу наукової інформації, філософські і методологічні основи та проблеми атомної і ядерної фізики;

- досягнення, проблеми та основні напрями досліджень в області фізики атома та атомного ядра в світі і в Україні;

- зміст, структуру і динаміку розвитку атомної та ядерної фізики;

- математичний апарат, експериментальні і теоретичні методи наукового і навчального фізичного дослідження з фізики атома та атомного ядра;

- фундаментальну структуру матерії, основні властивості ядер та продуктів ядерних реакцій, закони збереження в ядерних реакціях, основні види ядерних реакцій, явище радіоактивності.

-- вміти:

- проводити типові вимірювання фізичних величин та обробку їх результатів;

- застосовувати закони фізики до вирішення типових фізичних задач;

- оцінювати значення фізичних величин на підставі спрощених моделей;

- використовувати сучасні інформаційні технології і програмні засоби навчання.

-- володіти:

- методами експериментальної і теоретичної фізики в цілях розробки фізичних основ пристроїв запису, зберігання та передачі інформації;

- фізичними принципами кодування інформації в різних інформаційних системах.

Атомна-фізика

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Наркевич І.В., Волмянський Є.І., Лобко С.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи магістерську з курсу «Атомна фізика» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!