Роздрукувати сторінку

Альгологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Альгологія вивчає морфологію, анатомію, біохімію, фізіологію, генетику, екологію, географічне поширення водоростей.

альгофлора

Метою освоєння курсу «Альгологія» є вивчення різноманіття представників водоростей та лишайників; формування у студентів комплексу наукових знань з сучасної альгології: про морфофункціональну організацію водоростей, пристосування до середовища проживання, закономірності онтогенезу, філогенезу окремих відділів та класів та можливі шляхи їх еволюції; значення водоростей в природних екосистемах, їх екологічні особливості; знання сучасних методів і підходів.

В ході вивчення альгології велика увага повинна приділятися краєзнавчому матеріалу, а саме: різноманітності альго- і лихенофлори, ресурсного потенціалу і заходів з його збереження. Висвітлюються питання практичного застосування та ступеня вивченості альгофлори.

Сучасна альгологія розвивається в тісному зв'язку з іншими біологічними науками, використовуючи їхні базові знання: анатомією, морфологією, екологією, іхтіологією, палеонтологією, біохімією, генетикою, біогеографією, екологією. Тобто при освоєнні даної дисципліни використовуються базові знання різних біологічних наук.

Значення альгології для суміжних наук також велике. Екологічні і фізіологічні роботи втрачають всяку значимість без усебічного знання тих видів водоростей та лишайників, властивості і особливості яких вивчаються. Вивчаючи механізми і процеси видоутворення, альгологія внесла великий вклад у теоретичну біологію.

Такий загальнобіологічний підхід сприяє формуванню природничо-наукового світогляду у студентів, розуміння єдності і взаємозв'язку всіх складових ланок рослинних організмів у спільнотах планети.

Дисципліна «Альгологія» є складовою частиною природничо-наукової підготовки.

біологічні-науки

Дисципліна має логічний взаємозв'язок з багатьма біологічними дисциплінами: цитологія, анатомія рослин, морфологія рослин, систематика рослин, екологія, філогенія рослин, біогеографія, вчення про біосферу, ландшафтознавство. Вона становить з цими дисциплінами єдиний блок і забезпечує послідовність.

Зміст програми ґрунтується на біологічних знаннях, закладених в повному шкільному курсі біології, і розкриває фундаментальні уявлення наук про життя на більш глибокому природознавчому і філософському рівні, дає можливість розглянути основні поняття і закони біології та екології стосовно до живих систем зростаючої складності.

В процесі вивчення курсу «Альгологія» студенти повинні:

- Знати: різноманіття альгофлори світу; характерні особливості будови і діагностичних ознак водоростей; шляхи їх еволюційного розвитку; філогенетичні відносини між окремими групами організмів; характерні особливості морфолого-анатомічної структури спорофітів і гаметофітів основних таксонів водоростей, їхні життєві цикли, закономірності прогресивної еволюції.

- Вміти: отримати навички збирання, зберігання, гербаризації рослин; вміти визначати рослини, використовуючи необхідні ключі; вести стаціонарні і маршрутні спостереження за об'єктами.

- Володіти: польовим обладнанням; навичками фіксації матеріалу різними способами; методами відбору та аналізу рослинного матеріалу, мати навички ідентифікації та опису біологічного різноманіття, його оцінки сучасними методами кількісної обробки інформації.

Альгологія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Тахтаджян А.Л., Магомедова М.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи презентацію з курсу «Альгологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!