Роздрукувати сторінку

Будова речовини, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс "Будова речовини" для студентів хімічного факультету передбачається поглиблене вивчення теорії хімічного зв'язку і реакційної здатності речовин. Даний курс послідовно розвиває початкові відомості про теорію будови речовини, отримані студентами при вивченні дисциплін "Загальна хімія" та "Квантова хімія". В ньому розглядаються питання теорії хімічного зв'язку та електронної будови молекул, будови конденсованих фаз, а також взаємозв'язку реакційної здатності і будови молекул.

Будова-речовини

Основна мета опанування дисципліни «Будова речовини» - вивчення студентами теоретичних основ будови атомів, молекул, кристалів, природи хімічного зв'язку.

Завдання: закріплення і поглиблення основних хімічних понять, отриманих при вивченні курсів «Неорганічна хімія», «Квантова механіка і квантова хімія» та «Фізична хімія»; формування сучасних теоретичних уявлень про будову речовини, природу хімічного зв'язку і рушійні причини хімічних реакцій; знайомство з сучасними фізичними методами дослідження структури та властивостей сполук; придбання навичок застосування методів теорії хімічної будови на практиці.

Дисципліна «Будова речовини» відноситься до базової частини навчального циклу «Математичний та природничий цикл».

Для успішного опанування дисципліни необхідно добре володіти знаннями з таких дисциплін, що відносяться до різних циклів навчальної програми: загальна фізика (частина термодинаміки і молекулярна фізика); кристалохімія; квантова хімія; основи математичного аналізу; аналітична геометрія; фізична хімія.

У результаті освоєння дисципліни «Будова речовини» студент набуває наступні компетенції:

- використовує основні закони природничих дисциплін у професійній діяльності, застосовує методи математичного аналізу та моделювання, теоретичного і експериментального дослідження;

- розуміє сутність і соціальну значущість професії, основних перспектив і проблем, що визначають конкретну галузь діяльності;

- володіє основами теорії фундаментальних розділів хімії (передусім неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної, хімії високомолекулярних сполук, хімії біологічних об'єктів, хімічної технології);

- володіє здатністю застосовувати основні закони хімії при обговоренні отриманих результатів, в тому числі із залученням інформаційних баз даних.

будова-молекул

Основним результатом вивчення даної дисципліни повинно бути набуття студентами основних знань фундаментальних законів, сучасних теорій, понять і уявлень про будову речовини, яка визначає властивості сполук та матеріалів на їх основі, а також розуміння закономірностей хімічних процесів.

Після завершення вивчення даного курсу студент повинен:

-- мати уявлення:

- про фундаментальну єдність природничих наук, незавершеності природознавства і можливості його подальшого розвитку;

- про засади сучасної теорії хімічної будови; квантових станах молекул; симетрії молекулярних систем, їх електричних і магнітних властивостях; міжмолекулярних взаємодіях; будову конденсованих фаз (рідин, аморфних речовин, мезофаз, кристалів), їх поверхонь і кордонів розділу;

- про новітні роботи в області дослідження будови речовини, перспективи використання отриманих результатів в різних галузях хімії, біології та інших природничих наук;

-- знати і вміти використовувати:

- результати сучасних досліджень в області будови речовини для пояснення спостережуваних фізико-хімічних явищ або їх прогнозування;

- роль міжмолекулярних взаємодій в різних хімічних процесах;

- взаємозв'язок будови конденсованих фаз з їх властивостями.

Будова-речовини

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Кузнецов М.А., Мільман Б.Л., Шевченко С.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Будова речовини» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!