Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Податкова система України

Податки — це найважливіший інструмент проведення економічної політики країни. Разом з тим держава лише в тому випадку може реально застосовувати податки через властиві їм функції, якщо в суспільстві сформована атмосфера поваги до податкового зобов'язання, яка ґрунтується на розумінні як економічної необхідності існування податкової системи, так і встановлення державою правил справляння конкретних податків. Важливою умовою формування податкової культури у кожного члена суспільства є знання податкового законодавства, порядку і умов його існування.

Податкова грамотність – необхідна умова успішного здійснення економічних реформ. Фінансова система і насамперед її державна і муніципальна сфери, має суттєвий вплив на розвиток економіки, зростання національного доходу і, отже, підвищення ефективності народного господарства і добробуту населення.

оподаткування

Метою вивчення дисципліни є...


Податковий контроль та аудит

Дисципліна «Податковий контроль та аудит» є основною дисципліною варіативної частини професійного циклу за напрямом підготовки «Економіка», профіль підготовки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Метою освоєння дисципліни є виявлення специфічних особливостей податкового аудиту, його ролі і місця в структурі аудиторської діяльності.

податковий-аудит

Вивчення курсу...


Податковий менеджмент

Податковий менеджмент – це частина загальної системи управління ринковою економікою, тобто частина загального менеджменту в цілому.

Метою освоєння дисципліни «Податковий менеджмент» є сформувати у студентів знання про засади управління податковими потоками в умовах організації підприємницької діяльності.

оподаткування

Дисципліна передбачає...


Податковий облік і звітність

Податкова звітність - це звітність, яка подається в органи податкової служби та позабюджетних фондів і характеризує стан зобов'язань підприємства, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів.

Предметом вивчення дисципліни «Податковий облік і звітність» є теорія і практика обчислення і сплати податків та інших платежів з метою формування податкової звітності.

податки-і-оподаткування 

Мета навчальної дисципліни...


Політична економія (Політекономія)

Політична економія відноситься до числа громадських наук. Вона вивчає закони суспільного виробництва і розподілу матеріальних благ на різних ступенях розвитку людського суспільства.

Метою освоєння дисципліни «Політична економія» є прагнення розширити знання студентів про взаємозв'язок політичних і економічних систем суспільства, про вплив економіки на прийняття політичних рішень, про політичні ефекти економічного курсу держави, про економічну ефективність демократії і авторитаризму, про політичні особливості капіталізму і соціалізму.

політико-економічні-процеси 

Курс логічно розбитий на...


Потенціал і розвиток підприємства

У зв'язку з перманентним розвитком виробничих відносин проблеми формування і ефективної реалізації потенціалу підприємств набувають особливої актуальності. Необхідність оволодіння знаннями і навичками оцінки потенціалу підприємства, визначення напрямів його ефективного використання, відтворення і розвитку диктується вимогами сучасної господарської практики до фахівців економічного профілю.

Метою вивчення дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» є оволодіння базовими знаннями про сутність та склад потенціалу підприємства; методологічними та організаційно-економічними засадами формування і територіального розміщення потенціалу підприємств з урахуванням галузевих особливостей виробництва; оцінюванні складових потенціалу підприємства з урахуванням можливості ефективного використання всіх його складових як інтегрованої системи.

Потенціал-і-розвиток-підприємства

Завдання навчальної дисципліни полягають...


Прикладна економіка

Навчальна дисципліна «Прикладна економіка» відноситься до базової частини підготовки студентів за напрямом «Професійне навчання (по галузях)».

Дисципліна реалізується на економічному факультеті.

економічні-знання

Дисципліна «Прикладна економіка» формує...


Провайдинг інновацій

Провайдинг інновацій – це посередницька діяльність у сфері трансферу технологій, що передбачає залучення професіоналів-провайдерів до комерціалізації інноваційних розробок через консалтинговий супровід, венчурне інвестування та інноваційне бізнес-проектування з метою просування на ринок інноваційної продукції.

Цілями дисципліни «Провайдинг інновацій» при підготовці майбутнього бакалавра в галузі менеджменту є:

- Підготовка випускників до організаційно-управлінської діяльності при виконанні міждисциплінарних проектів, у тому числі в інтернаціональному колективі.

- Підготовка випускників до побудови інформаційної системи організації для збору інформації з метою прийняття рішень, планування діяльності та контролю, а також до оцінки проектів і управлінських рішень.

- Підготовка випускників до розробки бізнес-планів створення нового бізнесу і організації підприємницької діяльності.

- Підготовка випускників до міждисциплінарних досліджень для вирішення завдань, пов'язаних з оцінкою і прогнозуванням результатів впровадження інноваційних технологій.

- Підготовка випускників до самонавчання і безперервного професійного самовдосконалення.

інноваційна-система

Дисципліна відноситься до...


Прогнозування та макроекономічне планування

Вивчення дисципліни «Прогнозування та макроекономічне планування» спрямоване на формування економічних компетенцій у студентів економічних напрямків навчання.

Дисципліна «Прогнозування та макроекономічне планування», ґрунтуючись на економічних законах, покликана забезпечити студентам певний обсяг знань, що дозволяє на основі методології та організації планування і прогнозування вирішувати питання теоретичного обґрунтування комплексних програм соціально-економічного розвитку суспільства, оцінювати варіанти майбутнього розвитку економіки і стабілізації її ходу.

макроекономічне-планування-та-прогнозування

Самостійна робота студентів з даної дисципліни полягає...


Проектний аналіз

Проектний аналіз — це методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів.

Дисципліна «Проектний аналіз» вивчає теоретичні і практичні питання розробки та аналізу бізнес-планів інвестиційних проектів.

інвестиційне-планування

Мета викладання дисципліни полягає...


Промисловий маркетинг

В умовах ринкової економіки, провідна роль маркетингу у забезпеченні успішної діяльності будь-якого господарюючого суб'єкта не викликає сумнівів. Разом з тим, існують принципові відмінності між вимогами, що пред'являються до маркетингу на промислових і споживчих ринках. Відмінності ці закладені самою природою продуктів, що обертаються на ринках: їх характеристиками та властивостями, призначенням, універсальністю, вартістю і т. д., що в сукупності обумовлює особливу поведінку споживачів у процесі мотивації, вибору і покупки. Нерозуміння цієї аксіоми ставить під загрозу ефективність всієї маркетингової діяльності підприємства, що працює на промисловому ринку.

Вивчення специфіки промислового маркетингу і є метою даного курсу, який проводить чітку диференціацію між промисловим та споживчим маркетингом, і на цій основі дає уявлення про сутність та принципи маркетингу на промислових ринках, особливості реалізації конкретних маркетингових функцій і процедур. Зокрема, в рамках курсу вивчаються питання проведення досліджень та сегментування промислових ринків, управління асортиментом, брендингу та ціноутворення, побудови каналів збуту і забезпечення маркетингової комунікації з цільовим ринком.

маркетинг

В результаті вивчення курсу студенти повинні...


Просторова організація економіки

Просторова економіка - це напрямок призначений для людей, зацікавлених у формуванні середовища життя людини, особливо антропогенної сфери, при збереженні сталого розвитку та просторового порядку. Дослідження такого роду спрямовані на творчих, відкритих людей з просторовою уявою, які вміють працювати в команді, вести переговори та укладати компроміси.

Метою вивчення дисципліни є системно викласти еволюцію та сучасні досягнення просторової економіки, включаючи основні теорії, моделі і методи розв'язання задач розміщення, організації простору, а також економічного зростання та розвитку територій.

просторова-економіка

Завдання дисципліни – ознайомити слухачів з...


Регіональна економіка

Регіональна економіка як дисципліна, що має прикладний характер і вивчає соціальні, виробничі, економічні, екологічні процеси; відносини між конкретним регіоном і всією економікою країни, іншими регіонами; ефективність і кінцеві результати виробничої діяльності; зміст, спрямованість, форми, методи, характер, а також результативність впливу на соціально – економічний розвиток регіонів управлінських рішень.

Завдання курсу - формування і розвиток просторового мислення керівників і спеціалістів управління як основна мета навчального процесу, умова підвищення ефективності та конкурентоспроможності менеджменту, стійкості соціально-економічного прогресу регіонів, міст та корпоративних структур.

економічний-розвиток

Основні ідеї та установки курсу...


Регіонально-просторовий розвиток економіки

Проблематикою визначення поняття економічного простору займалися зарубіжні та вітчизняні вчені з ХVII століття, так в своїх роботах до економічного простору звертаються Р. Кантильон, Дж. Стюарт, А. Сміт.

У ХІХ столітті Й. Тюнен, В. Лаундхард, А. Вебер проводять докладні дослідження фактора економічного простору. Висунуті ними наукові теорії мали значний вплив на подальше формування просторової і регіональної економіки.

економічний-простір

У середині ХХ століття У. Айзард узагальнив...


Регулювання міжнародних економічних відносин

Регулювання міжнародних економічних відносин – предмет, який призначений для вивчення студентами економічних напрямків навчання.

Мета дисципліни – дати студентам комплекс знань про потенціал та закономірності розвитку світової економіки, а також про основні форми та тенденції сучасних міжнародних економічних відносин.

міжнародні-економічні-відносини 

Завдання дисципліни...


Рекламний менеджмент

Рекламний менеджмент — це багаторівнева організаційна структура і складний процес взаємодії учасників рекламної діяльності.

Цілі опанування дисципліни:

- сформувати у студентів уявлення про специфіку рекламної комунікації, виробити навички та вміння, необхідні для спостереження за рекламною діяльністю, її аналізу та оцінки;

- дати систематизоване уявлення про історичне становлення рекламної діяльності, її соціально-психологічні та економічні передумови;

- визначити роль рекламної діяльності в маркетинговій комунікації, пояснити маркетингову концепцію і її розвиток;

- сформувати навички проведення якісного аналізу основних компонентів маркетингового процесу;

- ознайомити з особливостями рекламного повідомлення, його композицією, основними методами впливу в рекламі і навчити використовувати отримані знання на практиці при розробці рекламного тексту;

- ознайомлення з найцікавішими творчими концепціями створення рекламного тексту;

- навчити основних методів оцінки ефективності рекламного повідомлення.

 рекламна-діяльність 

Для освоєння дисципліни студентам потрібна...


Ресторанно-гостинний бізнес

Ресторанно-гостинний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції. Готельно-ресторанна справа - одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку світової економіки.

Цілі опанування дисципліни:

- вивчення світового досвіду розвитку готельного та ресторанного бізнесу;

- перспективи українського готельного і ресторанного бізнесу на міжнародному ринку;

- надання студентам знання особливостей національної та міжнародної індустрії гостинності;

- аналіз впливу міжнародного готельного і ресторанного бізнесу на економіку України.

готельний-бізнес

Дисципліна «Ресторанно-гостинний бізнес» відноситься до...


Ризик-менеджмент

Поняття управління ризиками пов'язано, в першу чергу, з випадковими збитками – тобто з тими, які не можна розрахувати прямим способом. Ті збитки, які можна заздалегідь спрогнозувати і виразити кількісно, можуть аналізуватися не як ризики, а як передбачувані витрати. У такому випадку вони повинні бути враховані в розрахунку собівартості товару при виробництві і продажу.

Ризик-менеджмент включає в себе і оцінку несприятливих чинників. У будь-якому бізнесі ризиками можна і потрібно управляти.

економічні-ризики 

Метою освоєння дисципліни «Ризик-менеджмент» є...


Ризикологія

Ризикологія – дисципліна, яка сформувалася в 70-ті роки ХХ століття, досліджує міру ризику, особливості виправданості ризику, способи аналізу, оцінки і управління ризиком, а так само питання колективного та індивідуального сприйняття ризику. Її формування пов'язане зі зниженням безпеки людини в результаті підвищеної агресивності середовища його проживання.

Приступаючи до роботи в рамках курсу «Ризикологія» студент повинен володіти наступними навичками та компетенціями: володіє навичками участі в дослідницькому процесі, уявленням про методи сучасної політичної науки та їх застосування в політологічних дослідженнях.

ризикові-рішення

Вивчення курсу «Ризикологія» являє...


Ринкова інфраструктура

Дисципліна «Ринкова інфраструктура» включена в варіативну частину професійного циклу за вибором студентів. До вихідних вимог, необхідних для вивчення дисципліни «Ринкова інфраструктура», належать знання, уміння, навички і види діяльності, сформовані в процесі отримання середньої (повної) загальної та середньої професійної освіти.

Метою освоєння дисципліни «Ринкова інфраструктура» є формування у студентів навичок проведення аналітичної роботи при дослідженні ринкової кон'юнктури, економічних процесів, розробці й використанні результатів аналізу в професійній діяльності.

Ринкова-інфраструктура

Завдання дисципліни...


Ринкові дослідження

Дисципліна "Ринкові дослідження" входить до складу циклу спеціальних дисциплін. Курс лекцій побудований з урахуванням специфіки роботи організацій на сучасному ринку і орієнтований на сучасні економічні умови і ринкові відносини, що складаються в Україні. Дисципліна "Ринкові дослідження" базується на сучасних економічних і соціальних теоріях функціонування виробництва в умовах ринку, враховує існуючу правову, законодавчу і нормативно-технічну систему України, що регулює відносини у сфері досліджень ринку.

Основною метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок дослідження ринку в сучасних умовах.

дослідження-ринку

Завдання вивчення дисципліни...


Ринок фінансових послуг

Фінансовий ринок – це ціла наука, яку необхідно вивчати.

Метою викладання дисципліни «Ринок фінансових послуг» є формування у студентів чіткої системи знань про функціонування ринку фінансових послуг та діяльності його учасників на мікрорівні та макрорівні.

Завданням освоєння дисципліни «Ринок фінансових послуг» є формування та закріплення у студентів розуміння правового регулювання послуг, що надаються на фінансових ринках (фінансових послуг), вирівнювання диспропорцій, наявних на цих ринках, регулювання фінансової стійкості фінансових організацій, регулювання діяльності наглядових органів, основ регулювання глобальної фінансової системи, імплементації міжнародних стандартів у вітчизняну практику.

Ринок-фінансових-послуг 

Основні знання, що здобуваються...


Ринок цінних паперів

Найважливішим аспектом розвитку фінансового ринку є розширення участі населення, що передбачає підвищення фінансової грамотності, рівня інформованості громадян про можливості інвестування заощаджень на фінансовому ринку, впровадження механізмів, що забезпечують не тільки участь численних роздрібних інвесторів, але і захист їх інвестицій.

Мета дисципліни «Ринок цінних паперів» - допомога студентам спеціальності «Фінанси та кредит» у вивченні даної дисципліни, а також викладацькому складу з метою забезпечення взаємозамінності.

фінансові-активи 

Мета дисципліни...


Розвиток персоналу

Дисципліна «Розвиток персоналу» відноситься до дисциплін варіативної частини обов'язкових дисциплін професійного циклу, логічно і змістовно пов'язана з такими дисциплінами як «Психологія», «Основи теорії управління», «Основи управління персоналом», «Основи кадрової політики і кадрового планування», «Організаційна культура», «Управління діловою кар'єрою».

Цілі дисципліни:

- формування у студентів теоретичних і методологічних знань в області управління розвитком персоналу організації;

- набуття вмінь і навичок розробки політики, стратегії і практичних моделей розвитку персоналу;

- оволодіння сучасними технологіями розвитку персоналу;

- вивчення наукових та практичних підходів до управління розвитком персоналу сучасної організації;

- формування вміння розробляти моделі системи розвитку персоналу в конкретній організації та оцінки ефективності діяльності з управління розвитком персоналу;

- формування вміння аналізувати, виявляти проблеми управління розвитком персоналу і розробляти ефективні способи їх вирішення.

Розвиток-персоналу

Предметом освоєння дисципліни є...


Розміщення продуктивних сил

«Розміщення продуктивних сил» як навчальна дисципліна містить відомості про структуру продуктивних сил, концепції їх доцільного розміщення, типові риси і особливості фактичного розміщення.

Трактується матеріально-речова сутність поняття продуктивних сил та їх складу. Підприємства, галузі виробництва, трудові ресурси і системи населених пунктів розглядаються в якості основних елементів продуктивних сил.

продуктивні-сили

Структура галузевого складу продуктивних сил показана...


Самоменеджмент

Дисципліна «Самоменеджмент» призначена для студентів 4 курсу, які навчаються за напрямом «Менеджмент» з метою формування у студентів уявлень і навичок самоменеджменту для підвищення ефективності управлінської діяльності.

Метою дисципліни «Самоменеджмент» полягає у формуванні у студента комплексу знань, необхідних йому в самостійному орієнтуванні на практиці і прийнятті оптимальних управлінських рішень в сучасному менеджменті.

Самоменеджмент

Бакалавр повинен бути...


Світові школи фінансового менеджменту

Впровадження теоретичних основ і практичних аспектів фінансового менеджменту в навчальний процес дозволяє дати необхідну сукупність методів для досягнення специфічних фінансових цілей конкретного господарюючого суб'єкта, обрати методи, які відповідають цілям, а не суперечать їм і застосувати їх. В основі викладання курсу «Світові школи фінансового менеджменту» лежать критерії прийняття фінансових рішень.

Метою дисципліни «Світові школи фінансового менеджменту» є формування високопрофесійних менеджерів, що володіють знаннями і навичками, які дозволять ефективно здійснювати управлінську діяльність на базі вивчених питань, пов'язаних з розумінням особливостей роботи суб'єктів.

Світові-школи-фінансового-менеджменту

Мета курсу...


Складське господарство

Складське господарство є важливою частиною виробничої інфраструктури будь-якого підприємства, оскільки якістю своєї роботи безпосередньо впливає на безперебійність та рівномірність перебігу основних виробничих процесів. Переважна більшість матеріальних цінностей підприємств потрапляють у виробничі підрозділи через різні склади, в силу чого останні займають значну частину заводської території.

Дисципліна «Складське господарство» відноситься до варіативної частини Блоку 1 основної професійної освітньої програми вищої освіти за напрямом підготовки «Технічний сервіс в сільському господарстві».

виробничі-процеси 

Студент за напрямом підготовки повинен бути...


Соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність виникає тоді, коли поведінка людини має суспільне значення і регулюється соціальними нормами.

Мета дисципліни:

– формування у студентів готовності до професійної діяльності з урахуванням принципів корпоративної соціальної відповідальності.

Завданнями дисципліни є:

– освоєння теоретичних знань в області соціальної відповідальності бізнесу;

– ознайомлення з існуючими нормами (міжнародними та національними) в області етики і соціальної відповідальності бізнесу;

– забезпечення розуміння способів інтеграції принципів соціальної відповідальності бізнесу в діяльності компаній;

– аналіз ролі державного регулювання в забезпеченні додержання компаніями принципів сталого розвитку та соціальної відповідальності;

– вивчення кращих бізнес-практик українських і зарубіжних компаній в галузі соціальної відповідальності бізнесу.

Соціальна-відповідальність

Дисципліна «Соціальна відповідальність» є...


Соціально-економічна безпека підприємства

Забезпечення сталого соціально-економічного зростання, ефективного використання національних багатств, захист економічних інтересів країни можливі за умови створення системи соціально-економічної безпеки як держави в цілому, так і окремих господарюючих суб'єктів. У зв'язку з цим зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях-економістах, здатних професійно забезпечувати економічну безпеку і створювати умови для дотримання законності і правопорядку у сфері економіки.

Відбуваються зміни в міжнародній обстановці, які викликають необхідність реалізації нових підходів у сфері політичних, економічних і військових відносин країни. Актуальність забезпечення соціально-економічної безпеки України обумовлена рядом факторів.

соціально-економічна-безпека

В результаті ускладнення...


Соціально-економічний розвиток регіону

При дослідженні проблем суспільного розвитку найчастіше мається на увазі розвиток соціально-економічний, який нерозривно зв'язує між собою найважливіші аспекти життя будь-якого суспільства: соціальний – характеризує рівень досягнення цілей, пов'язаних зі споживанням матеріальних і духовних благ, і економічний – описує сукупність засобів, що сприяють реалізації цих цілей. Таке розуміння соціально-економічної сутності розвитку можна визнати універсальним і незмінним незалежно від інтенсивності перетворювальних процесів. Однак універсальність та незмінність не знижують неминущого інтересу до змісту «соціального» і «економічного» в конкретних обставинах місця і часу.

Суспільний розвиток ніколи і ніде не зупиняється, він неминуче супроводжується трансформацією утримання соціальних і економічних процесів, а також співвідношення між ними.

соціально-економічний-розвиток 

Економічному та соціальному аспекту розвитку суспільства...


Соціологія економіки

Економічна соціологія – науковий напрям та навчальна дисципліна, який формується в останні роки, що з'явився в структурі соціологічного знання в результаті переоформлення міждисциплінарних кордонів та затвердження нових дослідницьких напрямків.

Економічна соціологія – важливий елемент базової професійної підготовки фахівців економічного профілю, статус якого підкріплюється значимістю знання соціально-економічних проблем сучасного суспільства, соціологічних підходів і методів їх аналізу, необхідного для успішної діяльності в системі соціально-політичних і економічних відносин.

економічна-соціологія

Засвоєння курсу...


Соціологія організацій

Під соціологією організацій, як правило, розуміють спеціальну соціолого-управлінську дисципліну, яка входить до складу загальної теорії організації та управління і співвідноситься з нею як часткове із цілим.

Мета дисципліни «Соціологія організацій» − ознайомлення студентів з проблематикою вивчення формальних організацій з позицій соціологічної теорії, а також з методологічними підставами вивчення феномену організованості як універсальної властивості соціальних сутностей.

організації 

В даній дисципліні акцент робиться на...


Стратегічне управління

Стратегічне управління являє собою циклічний процес, що складається з процедур формулювання, впровадження і контролю.

Мета дисципліни: сформувати у студентів знання теоретичних і методологічних основ стратегічного управління, розвинути практичні навички прийняття стратегічних рішень в умовах неповноти інформації та постійних змін зовнішнього середовища, вміння знаходити альтернативні варіанти в умовах невизначеності.

стратегічне-планування 

Зміст дисципліни...


Стратегічний аналіз

Дисципліна «Стратегічний аналіз» є однією з ключових у циклі загально професійних дисциплін за напрямом «Менеджмент» магістерської програми «Загальний і стратегічний менеджмент».

У стратегічному менеджменті використовується прийняття управлінських рішень в умовах високої турбулентності зовнішнього середовища, рішень з урахуванням факторів внутрішнього середовища організації для досягнення намічених цілей. При цьому стратегічний аналіз є найважливішою складовою циклу стратегічного управління, який передує і визначає зміст і наступних взаємопов'язаних управлінських процесів: вибір стратегії, планування, виконання і контроль її реалізації.

стратегічне-управління

Дана дисципліна допомагає...


Стратегічний менеджмент

Стратегічний менеджмент є науковою дисципліною, яка швидко розвивається та має велике значення для успішного здійснення діяльності організацій, які займаються комерційною діяльністю.

Дисципліна «Стратегічний менеджмент» є частиною циклу «Спеціальні дисципліни» підготовки студентів за спеціальністю «Державне і муніципальне управління».

стратегічне-управління 

Сучасна організація являє собою...


Стратегія підприємства

Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей. Цілі - це ті ключові результати, до яких прагне підприємство у своїй діяльності. Ставлячи певні цілі, керівництво формулює ті головні орієнтири, на яких повинна бути сфокусована вся діяльність підприємства і його колективу.

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами теоретичних основ прийняття стратегічних рішень, вивчення методів стратегічного аналізу та стратегічного управління, а також отримання ними спеціальних знань і навичок, необхідних для практичної діяльності у сфері формування стратегії в умовах конкретної організації.

стратегічний-аналіз

Завдання освоєння дисципліни...


Аграрна політика

Дисципліна «Аграрна політика» – навчальний предмет, що вивчається студентами, на якому засвоюються теоретичні засади аграрного розвиту а політики, а також основні напрямки їх розвитку.

Поняття аграрна політика має велику кількість визначень, саме науковці та історики досліджували це питання.

Аграрна-політика

Основним та більш конкретним визначення аграрної політики є...


Сучасні економічні теорії

Слово «економіка» (від грец. oikonomike) означає мистецтво ведення домашнього господарства, домоведення. Економіка — це та сукупність суспільних відносин, пов'язаних з виробництвом.

Курс «Сучасні економічні теорії» служить базою для безлічі інших економічних наук, тобто він вивчає основи і загальні принципи економіки.

економіка

Робоча програма «Сучасні економічні теорії» розроблена на...


Теорія менеджменту

Теорія менеджменту - молода наукова дисципліна, систематичну розробку її основ розпочато відносно недавно.

Мета опанування дисципліни – засвоєння найважливіших понять та закономірностей менеджменту, ознайомлення з основними концепціями і сучасними підходами в теорії менеджменту, оволодіння основними уміннями та навичками, необхідними для використання отриманих знань у практичній управлінській діяльності та науково-дослідній роботі у сфері поточного і стратегічного управління.

менеджмент

Дана дисципліна відноситься до...


Теорія організації

Теорія організації як предмет виокремився з соціології – курсу, що досліджує суспільні структури, їх елементи, а також соціальні процеси, що здійснюються у цих структурах.

Мета дисципліни — оволодіння студентами теорією організації, спрямованої на удосконалення функціонування і управління організаційною системою.

проблеми-організації

Завдання дисципліни...


Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти

Висловлювання «Сталий розвиток — це такий розвиток суспільства, коли задоволення потреб теперішніх поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби», — висловлена комісією Брутланд в Ріо, є азбучною істиною для тих, хто вирішує завдання взаємозв'язку природи і суспільства на шляху його розвитку. Але чим далі ми віддаляємося від того часу, коли ідея сталого розвитку сприймалася як, швидше, філософська парадигма, і чим більше досягнень в практичній реалізації цієї ідеї, тим частіше виникає бажання ще раз оцінити її значимість через призму сьогоднішніх досягнень, задавшись питанням, а не розгубили ми по дорозі методологічних дискусій суть ідеї сталого розвитку.

По мірі того як принципи сталого розвитку оволодівають масами людей, урядів і різних громадських організацій, зростає опір з боку панівних на планеті парадигм. На думку Дж. Кэйнрса, реалізація принципів сталого розвитку наштовхується на дві перешкоди — винятковість і звільненість. Згідно теорії винятковості, деякі представники людства виняткові по відношенню до більшості людей і, як наслідок, мають право на помітно непропорційну частку запасів планети.

глобальний-світогляд 

Актуальним стало викладання курсу...


Товарознавство

Термін «товарознавство» формується з двох слів: «товар» і «ведення», що значить «знання про товари».

Приблизна програма освітнього курсу "Товарознавство" створена для реалізації державних вимог до мінімуму змісту і рівня навчання студентів за напрямком «Маркетинг» (по галузях) середньої професійної освіти і є єдиною для всіх видів навчання, а також для всіх типів і видів освітніх установ, що реалізують основні професійні освітні програми середньої професійної освіти.

особливості-товарів 

Навчальна дисципліна "Товарознавство" є...


Товарознавча експертиза

Товарознавча експертиза – це дослідження товарів з метою визначення їх якості, а також їх відповідності існуючим стандартам.

Цілями освоєння дисципліни «Товарознавча експертиза» є: теоретичні і практичні навички вивчення продовольчих товарів. Освоєння методик експертизи продовольчих товарів. Контроль продовольчих товарів при біологічній забрудненості.

експертиза-продовольчих-товарів

Основними завданнями навчальної дисципліни...


Торгова політика та комерційна дипломатія

Поняття ― «дипломатія» в розмовній, публіцистичній, а часом і в науковій лексиці вживається у множині значень, використовується найчастіше інструментально, якби впроваджується в контекст сказаного чи написаного. І хоча явищу, яке розкриває це поняття, сфери та виду діяльності, які криються за словами дипломатія, вже кілька тисячоліть (а самого терміну дві тисячі років) — розбіжності і різночитання збереглися до нашого часу. Розкрити це питання, дати безспірне тлумачення поняттю «дипломатія» тут принципово важливо, інакше важко буде дати правильне визначення похідним поняттям ― «дипломатична служба», «дипломат», «дипломатичні відносини».

Основною метою курсу «Торгова політика та комерційна дипломатія» є вивчення ключових положень світової економіки в умовах глобалізації, вироблення у студентів розуміння ― економічної дипломатії, як одного з найважливішого інструменту просування національних економічних інтересів у світовому господарстві, усвідомлення національних економічних інтересів і ролі економічної дипломатії як важливого інструменту у забезпеченні національної економічної безпеки, розгляд різних рівнів економічної дипломатії – багатосторонній і двосторонній - в якості ефективного методу забезпечення національних інтересів в умовах глобалізації.

дипломатія

Завдання курсу...


Управління активами підприємства

В сучасних умовах найбільш актуальними стають питання управління активами підприємства. В даному курсі викладено теоретичний базис управління активами, сформульовані сутність, мета і функції цього управління.

Дисципліна спрямована на отримання чіткого уявлення про завдання і механізми управління активами, за допомогою яких здійснюється ефективне функціонування підприємства.

корпоративне-управління

Курс «Управління активами підприємства» розрахований на...


Управління вартістю підприємства

Основні завдання будь-якого комерційного підприємства завжди фінансові - зростання обороту та рентабельності, реалізація нових прибуткових напрямків бізнесу, проектів, збільшення вартості підприємства.

Останнім часом в якості основної мети діяльності будь-якої компанії виділяється максимізація її вартості. Ця мета досяжна тільки завдяки професійному веденню бізнесу. В такому бізнес - середовищі основним фактором успіху стає збільшення ефективності діяльності компанії при вірному визначенні цілей. Компанія отримує конкурентні переваги, ставлячи основною його метою максимізацію вартості і керуючи досягненням цієї мети.

вартість

Програма дисципліни розглядає...


Управління витратами

Управління витратами, як сукупність дій і підходів, спрямованих на досягнення основних цілей господарюючого суб'єкта у різних видах діяльності, насамперед, орієнтоване на поліпшення його фінансового становища. Стійкість фінансового положення відображає стан наявних ресурсів, при цьому собівартість власне виробництва продукції може займати незначну частку в структурі сукупних витрат, а величина поточних витрат на її просування до споживача і на організацію збутової мережі, навпаки, може бути відносно високою.

Управління витратами ґрунтується на теорії управління підприємством, бухгалтерському та управлінському обліку, управління персоналом, економічному аналізі господарської діяльності, економіки організації (підприємства). Це синтетична галузь знань, в якій застосовуються термінологія і методи різних дисциплін, з'єднуються незалежні один від одного аспекти господарської діяльності, виявляються їх взаємозв'язок і вплив на фінансові результати.

витрати-організації 

Мета вивчення дисципліни полягає...


Управління грошовими потоками підприємства

В літературі з економіки є цілий ряд визначень поняття «фінансовий потік». Розглядаються такі поняття, як «фінанси», «грошові потоки», «фінансові ресурси», «припливи» і «відпливи». Різноманітність вказаних термінів обумовлена англосаксонським варіантом «cashflow», що у буквальному розумінні означає «грошовий потік», «потік касової готівки», «потік грошових коштів» або «фінансовий потік».

Мета дисципліни – формування системи поглиблених знань, аналітичних і практичних навичок щодо ефективної організації управління фінансовими потоками компанії.

Управління-грошовими-потоками-підприємства

Завдання дисципліни...


Управління зайнятістю

Знання теоретичних основ управління зайнятістю дозволяє фахівцям ефективно керувати забезпеченням зайнятості на підприємствах, раціонально використовувати трудові ресурси, розробляти ефективну управлінську політику організацій в сучасних умовах, реалізовувати стратегічні і тактичні завдання збереження та адаптації персоналу до умов ринку, а також ефективно вирішувати питання діяльності органів служби зайнятості.

Навчання даного курсу ґрунтується на принципах свідомості, активності, наочності, систематичності, послідовності, міцності, науковості, доступності та зв'язку теорії з практикою.

служби-зайнятості

Предмет вивчення навчальної дисципліни...