Роздрукувати сторінку

Стратегічний аналіз, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Стратегічний аналіз» є однією з ключових у циклі загально професійних дисциплін за напрямом «Менеджмент» магістерської програми «Загальний і стратегічний менеджмент».

У стратегічному менеджменті використовується прийняття управлінських рішень в умовах високої турбулентності зовнішнього середовища, рішень з урахуванням факторів внутрішнього середовища організації для досягнення намічених цілей. При цьому стратегічний аналіз є найважливішою складовою циклу стратегічного управління, який передує і визначає зміст і наступних взаємопов'язаних управлінських процесів: вибір стратегії, планування, виконання і контроль її реалізації.

стратегічне-управління

Дана дисципліна допомагає сформувати слухачам магістратури поглиблені професійні знання і навички в області стратегічного менеджменту, що дозволяють здійснювати аналітичну діяльність, планування ключових показників і застосовувати результати стратегічного аналізу в практиці стратегічного менеджменту.

Мета дисципліни - забезпечити розвиток і вдосконалення у студентів навичок стратегічного аналізу заснованих на розумінні його основних завдань, уміння знаходити й систематизувати необхідну інформацію, практичному оволодінні методами стратегічного аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища організації, умінні аналізувати ключові показники стратегічної ефективності компанії.

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити з методологією стратегічного аналізу в організації; сприяти розвитку професійних компетенцій, необхідних для ефективного стратегічного аналізу; сформувати практичні навички проведення аналізу.

Стратегічний-аналіз

Компетенції, що формуються в результаті освоєння студентами навчальної дисципліни:

Мати уявлення: про цілі та місце стратегічного аналізу в системі управління сучасною організацією; про базові концепції і сучасні підходи в стратегічному аналізі; про способи і методи стратегічного аналізу; про причини та завдання стратегічного аналізу зовнішнього середовища організації; про причини та завдання стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації; про вплив коректного стратегічного аналізу на ринкові позиції організації і економічні результати її діяльності.

Вміти: проводити SWOT-аналіз, як первинний стратегічний аналіз організації; проводити PEST-аналіз зовнішнього оточення організації; вміти проводити SNW-аналіз внутрішнього середовища та основних ресурсів організації; проводити стратегічний аналіз основних ключових показників ефективності організації; практично використовувати результати аналізу в побудові системи збалансованого управління організацією.

Дисципліна вивчається на аудиторних заняттях і в ході самостійної роботи учнів. Аудиторні заняття проводяться у формі проблемних лекцій, ситуаційних практикумів і дидактичних ігор.

Метою проблемної лекції є постановка практико-орієнтованих завдань та виявлення на їх основі значущих теоретичних положень (понять, класифікацій тощо) з їх подальшим освоєнням. Лекції проводяться із застосуванням мультимедійних технологій (презентації MS Power Point, відеофрагменти).

Ситуаційні практикуми та дидактичні ігри призначені для закріплення теоретичних положень і виявлення практично значимих взаємозв'язків між досліджуваними явищами, об'єктами і процесами в ході командної роботи учнів за технологіями case-study та рольових ігор.

Самостійна робота учнів передбачає: роботу з основною і додатковою літературою і виконання практичних завдань.

стратегічний-менеджмент

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Клейнер Г.Б., Лапигін Ю.Н., Маркова В.Д., Кузнєцова С.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Стратегічний аналіз» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!