Роздрукувати сторінку

Податковий контроль та аудит, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Податковий контроль та аудит» є основною дисципліною варіативної частини професійного циклу за напрямом підготовки «Економіка», профіль підготовки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Метою освоєння дисципліни є виявлення специфічних особливостей податкового аудиту, його ролі і місця в структурі аудиторської діяльності.

податковий-аудит

Вивчення курсу «Податковий контроль та аудит» забезпечує:

- формування у студентів системи поглиблених знань по податковому аудиті в розрізі основних податків, а також про процедури податкового аудиту у податкових органах;

- фундаментальну підготовку студентів з питань методик організації та технології податкового аудиту;

- формування практичних навичок щодо створення інформаційної бази податкового аудиту, планування, організації та здійснення податкового аудиту, оформлення його результатів.

Ця дисципліна відноситься до дисциплін загальнонаукового циклу. Вхідні знання, вміння та компетенції, необхідні для вивчення даного курсу, формуються в процесі вивчення дисципліни професійного циклу «Стандарти державного фінансового контролю та аудиту».

Дану навчальну дисципліну доповнює паралельне освоєння дисципліни «Сучасні проблеми державного аудиту», «Корпоративний фінансовий та податковий менеджмент».

Знання, навички та вміння, отримані в ході освоєння даної дисципліни тісно пов'язані й необхідні для формування у студентів комплексного підходу у вивченні дисциплін професійного циклу, поглибленого та інтегрованого їх осмислення.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій: володіє здатністю до інноваційної діяльності; здатність ставити і вирішувати перспективні науково-дослідні та прикладні завдання.

Податковий-контроль-та-аудит

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати:

− цілі і завдання податкового аудиту;

− систему нормативного регулювання податкового аудиту;

− права, обов'язки та відповідальність осіб і аудиторів;

− зміст і методику підготовки до проведення перевірок розрахунків з бюджетом за податками;

− організацію і методику проведення перевірок за видами податків;

− види і характер податкових санкцій;

− порядок узагальнення, оформлення та використання результатів податкового аудиту.

Вміти:

− розробляти план і складати програму податкової перевірки;

− визначати розмір податкових зобов'язань;

− проводити арифметичний і логічний контроль форм податкової звітності;

− розраховувати пені, штрафи;

− складати висновок (акт) за підсумками проведення податкового аудиту;

− здійснювати вибір можливого порядку оскарження рішень податкових органів.

Володіти:

− практичними навичками роботи з нормативними документами, що регулюють порядок проведення перевірок розрахунків з бюджетом по податках та оформлення їх результатів;

− методами організації податкових перевірок, основними прийомами і методами, що застосовуються для встановлення правильності обчислення та сплати податків;

− навичками обробки даних, необхідних для проведення податкового аудиту.

регулювання-податкового-аудиту

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ручкіна Г.Ф., Курков П.А., Сасов К.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Податковий контроль та аудит» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!