Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Управління інноваціями

Інновація — це спроба здійснити змістовну, цілеспрямовану зміну в економічному або громадському потенціалі підприємства.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Управління інноваціями» полягає у формуванні у студентів уявлення про єдність ефективної професійної діяльності та необхідності постійного інноваційного розвитку, що забезпечує досягнення нової якості життя.

інновація

Завдання дисципліни...


Управління капіталом підприємства

Дана дисципліна розкриває систему відносин в рамках процесу управління капіталом, які опосередковує фінансово-господарську діяльність підприємств у ринкових умовах.

Мета курсу полягає у набутті студентами теоретичних знань з управління капіталом у процесі здійснення господарської діяльності підприємствами. Вивчення теорії поєднується з формуванням навичок аналітичної роботи під час проведення семінарських занять (розв'язування задач), переддипломної практики та підготовки дипломних робіт.

сутність-капіталу

Метою дисципліни є...


Управління персоналом

Персонал (кадри) — весь штатний склад співробітників підприємства, що здійснюють різноманітні виробничо-господарські функції.

Дисципліна «Управління персоналом» призначена для того, щоб учні отримали професійні знання в галузі професійної діяльності.

персонал

Метою вивчення дисципліни є...


Управління підприємством

Робоча програма дисципліни є частиною основної освітньої програми вищої освіти напрямок «Економічна безпека» профіль «Економіко-правове забезпечення економічної безпеки» відповідно до напрямку підготовки «Управління організацією (підприємством)».

Метою освоєння навчальної дисципліни «Управління підприємством» є: формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок з основних аспектів у галузі менеджменту та формування компетенцій, які дозволять приймати ефективні управлінські рішення в професійній діяльності випускників за спеціальністю «Економічна безпека».

професійна-діяльність 

Завдання дисципліни...


Управління якістю

Навчальна дисципліна «Управління якістю» входить у навчальний план «Менеджмент організації» як спеціальна дисципліна в відповідності з вимогами Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за даною спеціальністю.

Мета, завдання та предмет дисципліни «Управління якістю» визначені у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти.

рівень-якості 

Метою дисципліни «Управління якістю» є...


Філософія бізнесу

Актуальність даного курсу обумовлена сукупністю об'єктивних і суб'єктивних факторів. Насамперед, проблеми підприємницької діяльності в умовах пострадянської дійсності ще не змогли отримати досить широкого філософського осмислення. Наукового аналізу вимагають трансформації соціально-економічних і політико-правових відносин у суспільстві, що диктуються розвитком ринкових відносин. Необхідність продиктована і відсутністю достатніх знань на стику філософії як методології, та підприємництва, як феномену нових економічних парадигм успішного розвитку суспільства.

Мета курсу «Філософія бізнесу» полягає у виявленні та аналізі рушійних закономірностей функціонування світу підприємництва.

підприємництво 

Завдання курсу...


Фінанси

Фінанси – це відносини, які виникають у процесі створення та розподілу багатства суспільства, вони пов'язані з державним розвитком товарно-грошового обігу.

Мета дисципліни - оволодіння студентами теоретичними і практичними знаннями в області прикладної теорії фінансів, яка вивчає грошові відносини, що виникають у процесі формування, розподілу і використання фондів грошових коштів, які створюються на рівні держави, органів місцевого самоврядування, на рівні господарюючих суб'єктів, домогосподарств.

грошові-відносини

Завдання дисципліни...


Фінанси і кредит

В процесі вивчення дисципліни "Фінанси і кредит" студенти набувають фундаментальні економічні знання в області організації грошового обігу і фінансів, основ організації і функціонування фінансової системи країни в цілому, її окремих ланок, а також кредиту, засад і особливостей реалізації кредитних відносин на внутрішньому і міжнародному ринках.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен:

- засвоїти понятійний апарат, взаємозв'язок та особливості економічних категорій грошей, фінансів і кредиту;

- вивчити механізми, структуру та інструментарій фінансового ринку сучасного суспільства;

- мати системне уявлення про тенденції розвитку державних і муніципальних фінансів, страхування, фінансів суб'єктів господарювання;

- вивчити систему фінансових відносин комерційного підприємства, зрозуміти особливості реалізації фінансових відносин у комерційних організаціях різних організаційно-правових форм;

- засвоїти механізм фінансування і формування основних і обігових виробничих фондів підприємства;

- зрозуміти структуру і призначення сучасної кредитної системи та кредитного механізму;

- вміти використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності при аналізі фактів економічного життя країни;

- оволодіти навичками самостійного вивчення та аналізу нових теоретичних розробок в галузі фінансів і кредиту, нормативно-правових документів і статистичних матеріалів з фінансово-кредитних питань.

грошовий-обіг

В результаті вивчення курсу...


Фінанси підприємств

Фінанси підприємств – це фінансові або грошові відносини, що виникають у процесі формування основного та оборотного капіталу, фондів грошових коштів підприємства і їх використання.

Мета дисципліни «Фінанси підприємств» - формування у студентів сукупності теоретичних знань і практичних навичок з організації та ефективного управління фінансовими ресурсами організацій (підприємств) в сучасних економічних умовах.

Фінанси-підприємств

Курс «Фінанси підприємств» ставить...


Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз - це процес дослідження та оцінки основних показників підприємства, що дають об'єктивну оцінку його фінансового стану.

Метою вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» є формування у студентів, які навчаються за напрямом «Економіка» і профілю «Статистика», теоретичних і практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу, методів оцінки ефективності діяльності економічних суб'єктів; обґрунтування оптимальних управлінських рішень на основі проведення фінансового аналізу, а також оцінки результативності діяльності і виявлення ключових чинників її підвищення.

Фінансовий-аналіз 

Вивчення дисципліни забезпечує...


Фінансовий і валютний дилинг

Дилинг – один з видів комерційних угод, суть яких - проведення операцій з різними активами. Основна мета – отримання доходу на різниці вартості покупки і продажу активу.

Валютний дилинг - це спекулятивна діяльність учасників фінансового ринку (дилерів, трейдерів, інвесторів), пов'язана з управлінням власними або залученими грошовими ресурсами (капіталом).

дилинг

Мета дисципліни...


Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент – це управління фінансово-господарською діяльністю фірми на основі використання сучасних методів.

Цілями курсу «Фінансовий менеджмент» є підготовка бакалавра до професійної діяльності в галузі менеджменту, формування у студентів відповідних загальнокультурних та професійних компетенцій, що забезпечують готовність випускника до самостійної професійної діяльності, формування у майбутніх фахівців сучасних фундаментальних знань в області теорії управління фінансами організації (підприємства), розкриття сутнісних основ взаємодії теорії і практики фінансового менеджменту, необхідність управління фінансами, ролі і значення в сучасних ринкових відношень.

управління-активами-і-пасивами

Завданнями освоєння курсу...


Фінансовий облік

Дисципліна «Фінансовий облік» займає важливе місце в навчальному процесі підготовки фахівців з економічних спеціальностей.

Предметом вивчення курсу "Фінансовий облік" є теорія і практика складання фінансової звітності у відповідності з міжнародними стандартами. Завданням курсу є формування у студентів комплексу теоретичних і практичних знань у галузі фінансового обліку.

складання-фінансових-звітів

Рекомендується наступна послідовність у...


Фінансовий ринок

Фінансовий ринок включає сегменти, в яких формується попит і пропозиція на різні фінансові активи.

Метою викладання дисципліни «Фінансовий ринок» є формування у студентів цілісного уявлення по фінансовому ринку і його сегментах, про фінансові інструменти (цінні папери і похідні фінансові інструменти) та їх практичне застосування, про види фінансових інститутів і їх ролі і функції на фінансових ринках.

управління-фінансовими-ринками

Основними завданнями дисципліни...


Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств

Вивчення дисципліни «Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Комерція» дозволяє оволодіти теоретичними засадами та завданнями економічного аналізу в умовах ринкової економіки, методами і прийомами його проведення, методиками оцінки використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів господарюючих суб'єктів різних форм власності.

В результаті вивчення дисципліни "Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств" студенти повинні:

-- Знати:

- цілі, задачі, методи, прийоми, види економічного аналізу;

- інформаційне забезпечення і організацію аналітичної роботи на підприємстві;

- теоретичні основи методики аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності, їх взаємозв'язок.

-- Вміти:

- користуватися нормативними та іншими джерелами інформації;

- володіти методами і прийомами аналізу;

- оцінювати ефективність комерційної діяльності, пов'язаної з використанням ресурсів;

- приймати управлінські рішення, що забезпечують економічне зростання, рентабельність, платоспроможність і стійкість фінансового положення підприємства, його конкурентоспроможність;

- проводити маркетингові дослідження, здійснювати самостійний пошук необхідної інформації для вирішення професійних завдань, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Аналіз-фінансово-господарчої-діяльності-підприємств

В процесі вивчення дисципліни необхідно...


Аналіз фінансової звітності

Дисципліна "Аналіз фінансової звітності" є однією із спеціальних економічних дисциплін і спирається на теоретичні основи таких дисциплін, як економічна теорія, право, ціноутворення, світова економіка, статистика, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік та ін.

Цілі дисципліни: придбання сукупності теоретичних знань про концептуальні засади фінансової звітності, методи аналітичної обробки даних і практичних навичок щодо проведення аналізу фінансової звітності організацій різних сфер діяльності з метою прийняття відповідних управлінських рішень. Важливим аспектом закріплення отриманих знань є отримання практичних навичок. Обов'язковою умовою успішного вивчення є систематична самостійна робота студентів з сучасною діючою системою нормативного регулювання бухгалтерського обліку, цивільного законодавства.

Аналіз-фінансової-звітності

Завдання дисципліни...


Біосоціальна економіка

«Сталий розвиток», «зелена економіка», «біоекономіка», «еко-економіка», «нео-інституціональна економіка» - різні теорії об'єднані спільним пошуком інших шляхів розвитку світових економік в майбутньому і спробою зрозуміти, як перейти на нові моделі виробництва і споживання. Дані пошуки зумовлені низкою факторів, особливо активізованою в умовах нової цивілізаційної кризи спровокованої трансформаційними економічними процесами (домінуванням фінансової над ринковою економікою), збільшенням чисельності населення, стійким безробіттям, розвитком нових технологій, енергетичної та продовольчої безпеки, несприятливими змінами клімату і т. д.

З урахуванням основних принципів нео інституційної та екологічної економіки, часто, сталий розвиток концептуалізу розглядається через біоекономічну модель. Такий шлях передбачає заміщення «трьох стовпів»: екологічного, економічного, соціального на три взаємно залежні підсистеми, які проникають один в одного через соціальний аспект.

біоекономіка

Мета навчального курсу «Біосоціальна економіка»...


Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності

Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності – курс, який введений для викладання студентам економічних напрямків навчання.

Метою викладання дисципліни «Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної діяльності, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності» є оволодіння теоретичними знаннями та одержання практичних навичок щодо засвоєння та проведення оцінки результатів господарсько-виробничої роботи організацій, що проводить інноваційну діяльність, з врахуванням складників зовнішнього та внутрішнього середовища.

господарсько-виробнича-діяльність

Завданням оволодіння курсу є...


Економіка та організація виробничої діяльності підприємства

Формування ринкової економіки в Україні призвело до суттєвих змін зовнішнього середовища функціонування підприємств реального сектора економіки. Це вимагає осмислення найважливіших принципів їхньої поведінки, що забезпечують достатній ступінь стійкості. Важливе значення в забезпеченні такої стійкості мають організаційно-правові форми підприємств та способи об'єднання в більш великі бізнес-структури.

Особливу увагу на підприємствах необхідно приділити ефективному використанню трудових ресурсів, що є головним чинником виробництва, що забезпечує функціонування засобів праці і придбання предметами праці заданих властивостей і параметрів.

виробничий-процес

Разом з тим зберігають значення форми і способи використання...


Корпоративні фінанси

Курс «Корпоративні фінанси» призначений для викладачів, які викладають дану дисципліну, студентів напряму підготовки/ спеціальності "Економіка", спеціалізації "Банківська справа", які вивчають дисципліну «Корпоративні фінанси».

Генеральною метою освоєння дисципліни є формування цілісного уявлення про фінансове управління великим бізнесом.

Корпоративні-фінанси

Основне завдання даного курсу...


Організаційний менеджмент

Все більше число фахівців пов'язують несприятливі умови в економіці країни з недостатнім рівнем професіоналізму у сфері управління. Особливе значення ця проблема набуває на рівні організації.

У сучасній ситуації організація як відкрита система змушена самостійно пристосовуватися до впливу зовнішнього середовища і шукати джерела забезпечення своєї життєздатності. Чим більш нестабільне і непередбачуване зовнішнє середовище, тим складніше керувати організацією, тим компетентніше повинні бути кадри управління. З одного боку, фахівці - управлінці повинні мати глибокі та фундаментальні знання, вміти використовувати логічний аналіз, а з іншого боку володіти інтуїцією, креативністю, творчим мисленням. Тому нова парадигма освіти в галузі управління спрямована на формування у фахівців-управлінців наступних якостей:

- володіння інструментарієм ситуаційного підходу до управління організацією, який передбачає вміння аналізувати і оцінювати зовнішнє і внутрішнє середовище бізнесу; розуміти поведінку людини і передбачати можливі дії з її боку; розуміти організацію в цілому, в єдності тих організаційних процесів, які в ній протікають;

- наявність певних навичок і вмінь в галузі інформаційного забезпечення управління;

- вміння працювати в групі, забезпечуючи ефективні комунікації; бути готовим до нових змін, долаючи опір цим змінам з боку колективу.

Організаційний-менеджмент

Одне з основних завдань сучасного менеджменту полягає...


Оцінка ефективності інвестиційного проекту

Оцінка ефективності інвестиційного проекту – курс, спрямований для вивчення студентами економічних спеціальностей.

Мета курсу: дати студентам комплекс теоретичних знань і практичних навичок про методи інвестиційного проектування та оцінки ефективності інвестиційних проектів в складних економічних умовах, що склалися в даний час.

інвестиційне-проектування

Основні завдання...


Оцінка вартості бізнесу

Процес становлення і розвитку ринкової економіки в Україні сприяв появі великої кількості різноманітних підприємницьких структур, зареєстрованих в різних юридично правових формах. Успішна робота і в цілому, життєдіяльність всіх комерційних підприємств були б неможливі без грамотної оцінки їх майнового, виробничого потенціалу.

Жорстка конкуренція на світових і вітчизняному ринках диктує новим і традиційним компаніям свої умови. Вижити у XXI столітті може лише та компанія, яка здатна запропонувати ринку щось кардинально нове, більш технічно досконале, ніж існуючі в даний період часу продукти і технології.

оцінка-бізнесу

Тому будь-яке підприємство зацікавлене...


Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

Створення сучасної індустрії туризму не можливо без розвиненої інфраструктури з обслуговування туристів. На жаль, в останні роки підприємства даної сфери в Україні розташовувалися на орендованих, часто не пристосованих майданчиках, і не могли відповідати в повній мірі сучасним вимогам як по складу і площі функціональних приміщень, так і за архітектурно-планувальним композиціям. В даний час актуальність набуває напрям з проектування та будівництва туристських та готельно-ресторанних комплексів як у світовій практиці, так і в Україні.

На сьогоднішній день зростають вимоги до фахівців у галузі туризму та готельно-ресторанного сервісу. Сучасний менеджер повинен не тільки володіти технологією обслуговування клієнтів, але і мати чітке уявлення про планувальну організацію підприємств, що входять до складу туристських та готельно-ресторанних комплексів, їх матеріально-технічну базу, технічне оснащення, вимоги до проектування та експлуатації житлових і громадських приміщень комплексу, прекрасно розбиратися в питаннях, пов'язаних з охороною праці та забезпеченням безпеки людей, що перебувають на відпочинку.

готельно-ресторанний-комплекс

Вивчення даної дисципліни тісно зв'язано з...


Фондовий ринок

Програма «Фондовий ринок» є результатом розробки і продовженням курсу «Інвестиції», «Ринок цінних паперів» і читається для бакалаврів. Вона стала результатом інтеграції сучасних розробок теорії оцінки та управління вартістю компаній і практичних досягнень вітчизняної школи оцінки. В даний час простежується стійка тенденція підвищення попиту на консалтингові послуги фахівців, які професійно володіють сучасними технологіями оцінки вартості. Впровадження вартісної концепції управління в різних сферах бізнесу сприяє зростанню капіталізації та ефективності функціонування українських підприємств.

Навчання на програмі «Фондовий ринок» дозволить отримати знання, які можна застосувати у будь-якій сфері, пов'язаній з фондовими ринками. Випускники курсу можуть працювати фінансовими аналітика, фінансовими консультантами, брокерами в спеціалізованих фінансових інститутах.

ринок-цінних-паперів

Практична значимість курсу обумовлена...


Ціноутворення

Дисципліна «Ціноутворення» входить в блок професійних дисциплін, є дисципліною за вибором і вивчається студентами напряму "Економіка" профілю «Фінанси і кредит».

Метою вивчення дисципліни «Ціноутворення» є освоєння студентами теоретичних і практичних матеріалів, на основі яких вони повинні вміти аналізувати тенденції ціноутворення на ринку і розраховувати рівні цін на товари і послуги.

коригування-цін

Завдання дисципліни...


Інформаційний менеджмент

Інформаційний менеджмент – навчальна дисципліна, яка досліджує особливості застосування інформаційного ресурсу для прийняття ефективних управлінських рішень.

Інформаційний менеджмент – це галузь знань, що охоплює процес використання сучасних засобів роботи з інформацією в управлінській діяльності підприємства.

Інформаційний менеджмент – це предмет, вивчення якого сприяє формуванню інформаційно-цифрової та аналітичної компетентності менеджера середньої та вищої ланки.

Інформаційний-менеджмент 

Актуальність запровадження дисципліни...


Сучасні процеси глобалізації мають суперечливий вплив на економіку окремих країн і економічне зростання. У будь-якому випадку глобалізація породжує такі можливості для окремих економік, які дозволяють розвиненим країнам істотно розширювати свою присутність на зовнішніх ринках. У зв'язку з цим виникає питання про ступінь впливу даних країн на зовнішні ринки, обґрунтуванні значущості частки їх присутності.

Економічні цикли і зміни по-різному позначаються на окремих країнах, але лідери, як правило, зберігають свої позиції в будь-яких умовах. Найсильніші економіки світу кардинально не змінилися в порівнянні з 1980 роком. У двадцятці найбільших з'явилося лише 3 нових держави.

система світового господарства

США часто називають...


Дисципліна «Аналіз національної економіки» вивчає економіку як цілісну систему, яка функціонує на основі певних відносин, які забезпечують її рівновагу і сталий розвиток.

Дисципліна «Аналіз національної економіки» відноситься до дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, що, з одного боку, узагальнює і поглиблює їх зміст, а, з іншого боку, використовує їх методологічний інструментарій дослідження. До таких дисциплін належать такі суміжні курси: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, економіка підприємства, вища математика для економістів, статистика, економіко-математичне моделювання та інші.

аналіз-національної-економіки

Крім того, вивчення дисципліни «Аналіз національної економіки» дає...


В сучасних умовах розвитку країни одними з найбільш затребуваних фахівців, у компетенцію яких входило б не тільки володіння досвідом і знаннями попередніх поколінь, але й готовність до зустрічі з новими постановками завдань, зумовленими специфікою України, є економіст-аналітик. За даними порталу CareerBuilder і американської компанії Economic Modeling Specialists International аналітик входить у четвірку самих затребуваних і привабливих фахівців у світі.

Аналітик - це фахівець, підготовлений на рівні міжнародних вимог для системної аналітичної роботи з оцінки і прогнозування фінансового становища організації, стану фондового ринку, аналізу соціально-економічних та демографічних явищ на муніципальному, регіональному і державному рівнях.

аналітична-економіка

Випускники можуть працювати в...


Облікова політика організації - це набір правил і способів, якими керується компанія для ведення бухгалтерського та податкового обліку. Вибір і затвердження облікової політики переслідує наступні цілі: вибрати спосіб, форму ведення обліку, розробити план рахунків для обліку всіх господарських операцій, затвердити форми первинних документів і т.д. від правильного розуміння, оформлення, формування, а також розкриття багато в чому залежить економічна ефективність діяльності організації.

Аудит - це діяльність, спрямована на проведення незалежної перевірки бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Мета аудиту - це перевірка достовірності фінансової звітності організації та відповідності порядку ведення обліку законодавства. Аудит облікової політики ставить перед собою наступну мету - встановити відповідність застосовуваної в компанії методики обліку чинним нормативним документам для формування думки про достовірність фінансової звітності. Аудит облікової політики спрямований на вирішення наступних завдань: перевірка правильності заповнення документації та ведення документообігу; оцінка облікової політики організації; вивчення системи організації та ведення бухгалтерського обліку.

аудит-в-облікових-системах

Україні доцільно запозичувати...


Будь-яке підприємство здійснює певні дії в процесі здійснення підприємницької діяльності. У бухгалтерському обліку має здійснюватися відображення всіх цих операцій. Для цього використовуються спеціальні рахунки, а самі операції отримали назву господарських. Їх вчинення безпосередньо впливає на те, як формується звітність в тій чи іншій компанії.

Якщо в господарській діяльності відбулося що-небудь, обов'язковим стає створення розрахунку. Поняття господарських операцій і потрібно для позначення таких розрахунків. Вони ж використовуються для відображення змін, пов'язаних з власними і позиковими джерелами утворення бюджету, складом майна. У розрахунках вказуються і зміни, пов'язані з резервним капіталом.

бухгалтерський-облік-господарських-операцій

Бухгалтерський облік полягає в...


Процесуальна форма як особлива юридична конструкція бюджетної діяльності знайшла своє найбільш яскраве застосування в процедурі бюджетного планування. Під процесуальною формою в даному разі розуміється сукупність однорідних вимог, що пред'являються до дій учасників процесу і спрямованих на досягнення певного матеріального результату. Процесуальна форма притаманна будь-якій діяльності щодо застосування правових норм.

А покладаючись на слова К. Маркса, що «матеріальне право... має свої необхідні, властиві йому процесуальні форми», слід зробити висновок, що юридичний процес є похідним від матеріального права, має допоміжний вторинний характер і організаційно забезпечує проведення в життя його приписів.

бюджетна-діяльність

Бюджетний процес як...


В сучасний період об'єктивним фактом є активізація залучення України в процес валютно-фінансової взаємодії держав-членів світової спільноти на глобальному і регіональному рівнях. Участь України в процесі валютно-фінансового співробітництва держав – об'єктивний процес, обумовлений її значною роллю в міжнародних економічних (фінансових) відносинах.

В умовах нових викликів і загроз, наявності міжнародної фінансової кризи, застосування санкцій щодо України особливо помітний позитив міжнародної правозастосовної практики, в основі якої лежить курс на сумлінне дотримання своїх міжнародних зобов'язань по відношенню до іноземних держав (у тому числі і по відношенню до України) і, звичайно, у сфері валютно-фінансових відносин.

валютно-фінансові-відносини

Україна в своїй офіційній зовнішній політиці дотримується...


Навчальна дисципліна призначена для студентів факультету економіки «Економіка», що вибрали в якості своїх наукових інтересів коло питань, пов'язаних з економікою інновацій. Дисципліна являє просунутий рівень вивчення сучасних концепцій фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з інноваційною діяльністю. Передбачається також, що студенти володіють базовими знаннями та навичками в області корпоративних фінансів та управління ними.

Мета дисципліни - формування теоретичних знань і практичних навичок при аналізі проблем і прийнятті рішень у сфері венчурного бізнесу.

венчурний-бізнес

Завдання дисципліни...


Динаміка розвитку світового ринку визначає зміст і основні умови ринкових відносин як в національних, так і в міжнародних масштабах і в кінцевому підсумку – концепцію стратегічного розвитку виробничого підприємства як основного суб'єкта економіки.

Виробнича концепція, спочатку орієнтована на збільшення обсягів виробництва і охоплення ринку, в даний час є похідною від збутової, в свою чергу, орієнтованої на більш глибоке і стійке проникнення на ринок. У міру подальшого розвитку ринку і утвердження розуміння, що питання про існування і перевагу підприємства в кінцевому рахунку вирішується саме на ринку, розвиток отримали і методи його (ринку) ефективного вивчення, аналізу і формування (маркетингова діяльність) і орієнтовані на ринок управління підприємством.

виробництво-продукції

Необхідність не тільки продуктово-орієнтованих, а...


Фінансова безпека виступає найважливішим елементом і складовою частиною економічної безпеки. Головною рисою процесу глобалізації на сучасному етапі є прогресуюче зростання фінансового ринку, особливо його сегментів: валютного, фондового та кредитного. Світовий валютний ринок вже все більше обслуговує угоди, пов'язані з рухом капіталу, а не тільки зовнішньоторговельний оборот.

Перерозподіл ресурсів у світовому масштабі викликає нерівновагу між грошовою і товарною масою, що підсилює ймовірність виникнення фінансових «бульбашок».

глобальна-фінансова-безпека

Метою вивчення дисципліни «Глобальна фінансова безпека» є...


Перше десятиліття ХХІ ст. ознаменувалося початком нової віхи трансформаційних процесів, розпочатих ще в минулому столітті. На зміну стабільного, хоча і напруженого, біполярного світу прийшла абсолютна і безапеляційна першість Сполучених Штатів майже у всіх галузях економіки, а, отже, і затвердження їх як глобального лідера.

Таким чином, сучасний поліполярний світ формує ґрунт для забезпечення рівних можливостей розвитку для всіх країн планети, як суб'єктів міжнародних відносин. Однак в силу історичних факторів, географічному розташуванню та наявності природних ресурсів країни отримують ті чи інші конкурентні переваги перед своїми сусідами-суперниками, що дозволяє їм, в умовах глобальної лібералізації ринків, отримати більший дохід і стати лідерами в окремих сферах господарювання. В цих умовах надзвичайно важливого значення набувають дослідження концепції глобального конкурентного лідерства, як цілісної системи взаємопов'язаних напрямків розвитку країни.

глобальна лібералізація ринків, конкурентні переваги

В умовах сучасної конкуренції держава і бізнес вирішують...


Термін «глобалізація», що нещодавно закріпився в економічних словниках, не привніс нічого нового в суть розвитку бізнесу: бажання відкривати нові землі і нові ринки було присутнє ще у стародавніх цивілізацій. Змінилися тільки щільність зв'язків і форма міжнародних підприємницьких взаємин. Найбільш активно процеси глобалізації почали розвиватися в кінці XIX століття, коли міжнародна торгівля перестала обмежуватися тільки обігом товарів і отримали розвиток нових видів міжнародних взаємовідносин, такі, як розвиток іноземних інвестицій у вигляді капіталу і трудових ресурсів. Значні піки процесів глобалізації відзначені після закінчення Другої світової війни, коли розмиті географічні і торгові кордони в зруйнованій Європі дозволили надати новий стимул для розвитку міжнародної торгівлі. У 80-і рр. минулого століття підприємницька діяльність активізувалася завдяки економічним реформам в країнах, що розвиваються і процесам інтеграції країн ЄС.

Незважаючи на те, що в умовах глобалізації загальносвітовий ринок грає за єдиними правилами, особливості локальних ринків при цьому тільки посилилися. У зв'язку з цим міжнародним компаніям і підприємцям не можна недооцінювати відмінності між національними ринками і ігнорувати потенційні бар'єри, що виникають на шляху компанії до завоювання довіри національного споживача. Ці бар'єри не можуть не виникати, враховуючи, що в світі існує 192 держави, близько 3000 різних етнічних груп, більш 6000 живих мов, 19 основних релігій і, принаймні, 11 видів державного політичного устрою. Для ефективного підприємця і бізнес-менеджера існування понять глобальності та локальності ринків, сприйняття світу єдиним ринком або представлення його мозаїкою з національних економік вимагає розуміння специфіки підходів до міжнародного бізнесу.

глобальне-підприємництво

Підприємництво – це...


Україна належить до держави з принципами унітарного устрою державної влади. При подібному становищі центральна влада зберігає за собою право регламентувати відносини між територіальними громадами всіх рівнів: провінційний, місцевий, регіональний.

Використання регіональних основ управління обумовлено конституційним розподілом об'єктів підпорядкованості і повноважень між центром і територіями.

державна влада, теорії управління

Під регіоном у законодавчих актах України розуміється...


У будь-якій країні безробіття завжди набуває величезного соціального звучання. Тому держава не може залишатися байдужою до проблеми зайнятості населення.

Перехід України до ринкової економіки зумовив необхідність розробки моделі зайнятості і соціального захисту населення, адекватної новим умовам господарювання. Курс дисципліни «Державне регулювання зайнятістю» побудований на об'єктивних законах і механізмах ринкової економіки. В ньому накопичений підприємствами досвід, а також особливості становлення ринкової економіки в України.

державне-регулювання-зайнятістю

Об'єкт дисципліни...


Ідея виходу на зовнішній ринок в даний час є однією з найперспективніших сфер масштабування бізнесу. Чому? Світ вже не перше десятиліття активно глобалізується, а це означає, що продукт має успіх в одній країні, може також успішно розвиватися і в іншій. При такому підході бізнес може отримати нову платоспроможну аудиторію, а, отже, збільшити загальний прибуток компанії.

Однак недбалий підхід до досліджень ринків, на які планується вивести компанію може привести до величезних збитків, які бізнес не зможе пережити. Неправильна робота маркетологів і керуючого апарату може привести до негативного позиціонування компанії в усьому світі. При виведенні торгової марки на зовнішній ринок потрібно враховувати безліч факторів, таких як: культура ведення бізнесу, вимоги іноземних урядів при вступі на їх ринки, податкова політика, війни, тероризм, корупція, правове законодавство, переваги зарубіжних споживачів, інфляція, валютні коливання і багато іншого.

валютний-курс

Перед створенням і в процесі вибудовування...


Дисципліна «Економіка європейської інтеграції» є самостійною дисципліною за вибором. У ній студенти вивчають сутність, види, форми, теорії, особливості регіональної економічної інтеграції (РЕІ) країн різного рівня розвитку і в різних регіонах світу, тенденції її розвитку, наслідки (ефекти) та підходи до їх оцінки та моніторингу, правила Всесвітньої торгової організації щодо регіональної економічної інтеграціїІнтеграційні процеси багато в чому визначають і особливості сучасного стилю мислення фахівців різного профілю, в першу чергу економістів, комерсантів, менеджерів. Це особливо важливо в умовах пошуку концептуальних рішень і геополітичних стратегій участі України та інших країн СНД в глобальних інтеграційних процесах, а також при створенні зони вільної торгівлі країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, функціонування Євразійського економічного співтовариства. Таким чином, надзвичайна актуальність поглибленого вивчення моделей і механізмів інтеграційного процесу проявляється не тільки з світоглядної, але і з практичної точки зору.

Метою вивчення даної дисципліни є професійна підготовка фахівців в області економіки. Предметом курсу є комплексне вивчення об'єктивних передумов формування, основних властивостей і умов розвитку інтеграції в сучасних міжнародних економічних відносинах, виявлення її рушійних сил на макро- і мікрорівнях, міжнаціональних і наднаціональних механізмів регулювання. Особлива увага приділяється визначенню пріоритетів участі України у світових інтеграційних процесах.

економіка-європейської-інтеграції

Завдання курсу...


Нерухома власність - найважливіша зі складових частин національного багатства всіх країн світу. В цілому на частку нерухомого майна припадає понад 50 % світового багатства. Це і найважливіший економічний ресурс, що відіграє роль того просторового середовища, в якому здійснюється будь-яка людська діяльність.

У світовій практиці нерухома власність як об'єкт цивільного права бере свій початок з часів римського права.

Особливе місце в економіці нерухомості займає оцінка нерухомості.

економіка-нерухомості

На даному етапі розвитку України нерухомість...