Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Автоматизація обліку

Автоматизація обліку – навчальний предмет, який вивчається студентами економічних напрямків.

Автоматизація бухгалтерського обліку – це процес, при якому в підсумку перекладу бухгалтерії на комп'ютер збільшується ефективність і покращується якість створення бухгалтерського обліку в організації.

автоматизація-обліку

Цілями освоєння курсу...


Автоматизація обліку банківських установ

Автоматизація обліку банківських установ – начальний предмет для студентів економічних напрямків навчання.

Автоматизація банківської діяльності отримала широке застосування наприкінці XX століття як за кордоном, так і в нашій державі. Майже в кожному банку сьогодні функціонує банківська інформаційна система (БІС).

БІС – система програмно-технічних засобів автоматизації виконання банківських операцій. Ці системи можна умовно підрозділити на кілька частин. Основна частина і отримала назву автоматизованої банківської системи (АБС).

автоматизація-банківської-діяльності

Сьогодні курс...


Адміністративний менеджмент

Адміністративний менеджмент – це діяльність по управлінню колективом, спрямована на вирішення зовнішніх завдань і створення найкращих умов для цього.

Дисципліна «Адміністративний менеджмент» відноситься до спеціальних дисциплін.

адміністративна-служба

Вивчення даної дисципліни ставить...


Адміністрування податків

Адміністрування податків — це діяльність уповноважених органів влади і управління, спрямована на виконання законодавства з податків і зборів, забезпечення ефективного функціонування податкової системи та податкового контролю.

Викладання навчальної дисципліни «Адміністрування податків» спрямовано на формування у студентів глибоких, системних уявлень і знань про організаційні, правові і правозастосовні особливості професійної діяльності на основі вивчення законодавства, рекомендованої літератури, самостійної роботи, вирішення практичних завдань. Дисципліна «Адміністрування податків» є спеціальною дисципліною.

Адміністрування-податків

Метою вивчення дисципліни...


Актуальні проблеми міжнародної торгівлі

Актуальні проблеми міжнародної торгівлі – навчальний предмет, який викладається для студентів економічних напрямків навчання.

Мета опанування курсу навчальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародної торгівлі»: є отримання слухачами магістратури теоретичних знань у галузі міжнародної торгівлі; знання тенденцій міжнародної торгівлі товарами, послугами, інноваціями, а також міжнародні організації, що регулюють світовий фінансовий ринок в умовах світової кризи, та інші глобальні проблеми впливу на сучасний стан міжнародної торгівлі.

Актуальні-проблеми-міжнародної-торгівлі

Дисципліна «Актуальні проблеми міжнародної торгівлі» орієнтована...


Аналіз банківської діяльності

Аналіз діяльності банку являє собою багатовимірну задачу, при вирішенні якої необхідно провести оцінку різних сторін діяльності банку, його фінансового стану.

Фінансовий аналіз – істотна частина управління фінансами організації. Результати фінансового аналізу дають кількісну інформацію, необхідну для прийняття відповідних фінансових рішень.

Аналіз-банківської-діяльності

Основною метою вивчення дисципліни...


Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності — це дослідження господарських процесів, що протікають на підприємстві, з метою виявлення різних факторів, що впливають на його роботу.

З розвитком ринкових відносин зростає роль економічного аналізу, який є основою складання бізнес-плану, маркетингових досліджень, розробки фінансової політики господарюючого суб'єкта.

Аналіз-господарської-діяльності 

Основною метою вивчення курсу...


Аналіз та моделювання економічних ризиків

Економічним ризиком прийнято називати небезпеку виникнення непередбачених збитків, втрат очікуваного прибутку, доходу або майна.

Предмет «Аналіз та моделювання економічних ризиків» - предмет для студентів економічних напрямків навчання.

Для виживання в умовах ринкової економіки підприємець повинен наважитися на запровадження технічних нововведень і на сміливі, нетривіальні дії, що посилює ризик фінансових та інших втрат. Знання про ризик, методи його оцінки, уникнення, зниження до оптимального рівня є головним для будь-якого бізнесу.

Аналіз-та-моделювання-економічних-ризиків

Завданням предмету...


Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів

«Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів» - предмет, який викладається для студентів економічних напрямків навчання.

Цілі курсу:

- становлення структури теоретичних і методологічних знань про принципи управління митною справою;

- розкриття закономірностей управління митними органами.

Аналіз-фінансово-господарської-діяльності-митних-органів

Завдання предмету...


Антикризове управління

Антикризове управління – управління, направлене на передбачення небезпеки кризи, аналіз її ознак, прийняття заходів по зменшенню негативних проявів кризи, застосування факторів кризи для майбутнього становлення підприємства. Інакше кажучи, антикризове управління – комплекс заходів щодо діагностики, попередження, нейтралізації, ліквідації кризових явищ та їх причин на всіх рівнях економіки підприємства.

Для становлення таких механізмів потрібна теорія і практика системного аналізу фінансово-економічного стану організацій; законодавча база, що упроваджує порядок розв’язання конфліктів; корпоративна культура та підготовлені кадри. В силу збільшення чисельності господарюючих суб'єктів базові знання, вміння і навички в галузі антикризового управління потрібні широкому колу спеціалістів, зайнятих в українській економіці.

Антикризове-управління

Курс...


Антикризове управління в організаціях сфери послуг

«Антикризове управління в організаціях сфери послуг» - предмет, який викладається для студентів економічних спеціальностей навчання.

Головними завданнями підприємств (фірм) усіх організовано-правових видів в період ринкових відносин є збереження стійкого фінансового стану та збільшення ефективності підприємницької роботи. Питання неспроможності (банкрутства) у всі часи супроводжувала конкуренцію, тому її раціональне рішення, з одного боку, дозволяє запобігти зменшенню фінансово-економічних результатів роботи комерційних підприємств, а з іншого боку – сформувати умови для надання допомоги підприємствам (фірмам), які потрапили в кризові ситуації, виведення їх з кризи.

антикризове-управління

Механізм антикризового управління може бути...


Антикризове управління підприємством

Антикризове управління – доволі нова, але швидко розвивається область менеджменту. Необхідність впровадження її в щоденну практику зумовлена діалектичною взаємодією процесів функціонування і розвитку соціально-економічних систем макро - і мікрорівня, що відображає можливість і закономірність настання та розв'язання криз.

Кризові ситуації вимагають від менеджерів, економістів, працівників адекватних дій, що багато в чому відрізняються від повсякденної практики. Особливо актуальні питання антикризового управління для соціально-економічних систем з ринковою економікою, де нестабільність політико-економічних процесів посилює загрозу кризи як для держави в цілому, так і для її суб'єктів.

антикризове-управління

«Антикризове управління підприємством» як наукова дисципліна формується на...


Аудит

Аудит – це підприємницька діяльність по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців.

Навчальна дисципліна «Аудит» є спеціальною, встановлює базові знання, потрібні для одержання професійних навичок.

Аудит 

Важливою метою оволодіння курсу «Аудит» є...


Банківська звітність

Банківська звітність — це єдина система кількісних характеристик і показників, що відбивають фінансове і майнове становище кредитної організації та підсумки її роботи на звітну дачу.

Важливими завданнями банківської звітності є:

- формування легальної, правдивої та змістовної інформації про роботу кредитної організації;

- докладне, повне і достовірне відображення і аналіз всіх банківських операцій;

- виявлення внутрішньогосподарських резервів для забезпечення фінансової стійкості кредитної організації.

аналіз-банківської-звітності

Курс «Банківська звітність» необхідний студентам для...


Банківська справа

Формування ринкового механізму і необхідність глибоких структурних перетворень у банківській сфері, відновлення роботи фінансових ринків і використання нових технологій в операційній роботі банків неможливо без аналізу і моделювання як окремих банківських продуктів і послуг, так і банківської діяльності як фінансового посередництва.

Мета курсу «Банківська справа» полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основними аспектами організації та принципами функціонування банківських установ в умовах розвиненого ринкового господарства, можливостями їх моделювання. Крім того, досвід країн з розвинутою кредитною системою, представлений в даному курсі, є досить важливим для створення ефективного та повноцінного фінансового сектору в Україні.

банківська-діяльність

В ході освоєння дисципліни вирішуються...


Банківські операції

Банківська діяльність в Україні має важливе значення в розвитку економіки. Поступово ми спостерігаємо значне збільшення банківських організацій. Для успішного функціонування банківської системи, банкам необхідно володіти певною кількістю банківських ресурсів у формі власних коштів, залучених і позикових. Для забезпечення самоокупності та одержання прибутку банк повинен досягати узгодженості сум і термінів залучення коштів (депозитів) за сумами та строками розміщення їх в активи балансу банку.

Пасивні операції відіграють первинну і важливу роль порівняно з активними, так як саме залучені депозити банки розміщують від свого імені в різні активи з метою одержання максимального прибутку. З цією метою вивчення даної дисципліни є досить актуальним.

банківська-діяльність

Дисципліна «Банківські операції» перетинається з...


Бізнес-планування (Планування бізнесу)

Бізнес-планування - важлива передумова оптимального управління виробництвом на підприємстві.

Бізнес-планування - це система плану, способу майбутніх дій, окреслення економічного змісту і послідовності кроків, що призводять до зазначеної мети.

бізнес-план

Мета курсу...


Бізнес-аналітика

Бізнес-аналітика – це розроблений дисциплінарно процес перетворення вхідних даних в інформацію з метою збільшення конкурентоспроможності підприємства і його загальної ефективності. Він побудований на вивченні комерційних цілей і розробці шляхів вирішення проблем, що виникають на шляху їх досягнення.

Фахівець, який проводить бізнес-аналітику, повинен володіти всім методологічним інструментарієм бізнес-аналізу і підходити до перетворення інформації в рішення комплексно. Якщо говорити конкретніше, то бізнес-аналітик є експертом, якого залучають для посередництва в комерційних відносинах, покладаючи на нього завдання збору та обробки інформації про поточний стан ринку в цілому, ефективності продажу або ситуативних нюанси потенційної угоди. Очікуваний результат його роботи – різнобічна і повномасштабна експертна оцінка з пропонованими рекомендаціями щодо подальших дій замовника. Варто розуміти, що бізнес-аналіз – це наукове дослідження явищ, розробка методик і комплексних заходів, своєрідна дисципліна, а бізнес-аналітика – практичне застосування розроблених бізнес-аналізом знань і методологій.

бізнес-аналіз

Мета даної дисципліни...


Бренд-менеджмент

Бренд є найбільш цінним нематеріальним активом організації.

Бренд-менеджмент спрямований на створення і управління вартістю та капіталом брендів надає компаніям реальні можливості не тільки зберігати стійку групу лояльних споживачів, але й значно збільшувати свою вартість за рахунок успішних брендів.

бренд

У сучасних умовах стрімко розвиваються...


Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік - це упорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації та їх рух шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

Мета дисципліни «Бухгалтерський облік» – вивчення методологічних і методичних засад системи бухгалтерського обліку на підприємстві, який забезпечує органи управління інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський-облік

Завдання дисципліни...


Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Облік — це цілеспрямована діяльність людей, в ході якої вони отримують інформацію про конкретні об'єкти і процеси матеріального світу. Ці процеси можуть стосуватися господарських, соціальних, політичних, культурних та інших сторін діяльності людини, тому система обліку в будь-якій країні включає облік господарських подій і фактів, або господарський облік (облік операцій купівлі-продажу, постачання, виробництва, реалізації тощо); врахування соціальних фактів (облік чисельності населення, забезпеченість житлом тощо); облік політичних фактів (кількість політичних партій, склад і чисельність парламенту тощо); облік культурних фактів (кількість театрів, акторів і т. д.) та інших об'єктів і процесів.

Історія обліку налічує майже шість тисяч років. Своїм виникненням він зобов'язаний господарській діяльності людини. Спочатку це була проста уніграфічна бухгалтерія, де поступово змінювалися об'єкти і методи господарського обліку.

Бухгалтерський-облік-в-управлінні-підприємством

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – курс, який...


Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках

В умовах розвитку ринкової економіки особливо важливе значення мають ринки грошей і грошових капіталів, основними суб'єктами яких є банки. Насамперед, кредитні організації є посередниками при здійсненні розрахунків між господарюючими суб'єктами ринкових відносин. У зв'язку з цим організація ефективної системи бухгалтерського обліку безготівкових і готівкових розрахунків, а також інших банківських операцій – одна з актуальних завдань будь-якої кредитної організації, від якості вирішення якої суттєво залежить не лише успішна діяльність підприємств і організацій, але і результати діяльності самого банку.

Метою дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках» є усвідомлення студентами сутності і завдання обліково-операційної роботи в банках, особливості побудови та застосування плану рахунків кредитних організацій, вивчення порядку оформлення і обліку окремих банківських операцій, таких як касові, розрахункові, кредитні, депозитні та інші.

Бухгалтерський-облік-і-звітність-в-комерційних-банках

Об'єктами бухгалтерського обліку є...


Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банку

Бухгалтерський облік (accountancy) – інформаційна система, що відображає господарські процеси організації, створена в інтересах управління цими процесами. Дане визначення передбачає розкриття цілей (управління), методів їх досягнення, включаючи процедури реалізації (методи) і предмета (господарські процеси).

Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні полягає в інформаційному відображенні господарської роботи організації в періодичному аспекті – як зміна прав та обов'язків (зобов'язань) суб’єктів господарського процесу – і в той же час в економічному – як рух коштів і їх персональних і залучених джерел (капіталів).

бухгалтерський-облік

Бухгалтерський облік в банку проводиться...


Бюджетна система

Бюджетна система – важлива складова фінансової системи держави, в який включаються бюджети муніципальних і державних організацій, створених на економічних відносинах і юридичних принципах.

Цілями освоєння курсу «Бюджетна система» є знайомство студентів з теоретичними знаннями в сфері конструювання і існування бюджетної системи України, організації бюджетного процесу в України, а також з практичними положеннями процесу формування і застосування бюджетних коштів.

Бюджетна-система

Головними завданнями освітнього курсу...


Бюджетний менеджмент

Бюджетний менеджмент – це система ефективних дій, прийомів, методів і способів, що проводяться органами державної влади, структурами місцевого самоврядування та іншими господарюючими суб'єктами з управління бюджетними відносинами, що формуються в процесі створення, розподілу, перерозподілу та застосування державних і муніципальних бюджетних коштів.

В період панування товарно-грошових відносин задоволення потреб товариства здійснюється через акт купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), де універсальним засобом виступають гроші. Звідси процес формування і витрачання грошових коштів – об'єктивна, головна і першочергова сфера життєдіяльності будь-якого господарюючого суб'єкта: індивіда, організації, держави. Виникають питання: як відбуваються формування і витрачання грошових коштів, наприклад, одного із господарюючих суб'єктів – держави. Відповіді на ці та багато інших питань складають предмет вивчення науки про бюджетний менеджмент.

Бюджетний-менеджмент

Слід окреслити, що термін «менеджмент» теоретично і логічно виник...


Виробничий маркетинг

Виробничий маркетинг — це вид маркетингу, завдання якого полягає в збільшенні об'єму виробництва, наявного асортименту товару.

Дисципліна «Виробничий маркетинг» є дисципліною державного компонента циклу дисциплін спеціалізації з підготовки фахівців - менеджмент організації (спеціалізація виробничий менеджмент, підприємництво); кваліфікація «спеціаліст».

Виробничий-маркетинг

Основний зміст дисципліни спрямований на...


Внутрішній аудит в банку

Внутрішній аудит в банку – предмет, який вивчається студентами економічних напрямків навчання.

Внутрішній контроль повинен бути націлений на забезпечення ефективності здійснюваних банком операцій при використанні своїх активів та інших ресурсів, а також захист банку від втрат. Процес внутрішнього контролю повинен сприяти тому, щоб всі співробітники організації діяли ефективно і сумлінно для досягнення поставлених нею цілей, не допускаючи не виправданих витрат і не ставлячи інші інтереси вище інтересів банку.

банківський-аудит

В сучасних умовах, що характеризуються...


Внутрішній контроль

Внутрішній контроль – це процес, здійснюваний спільно радою директорів, керівництвом та іншими працівниками товариства і покликаний забезпечити розумну гарантію досягнення наступних цілей суспільства: достовірність фінансової звітності, ефективність діяльності та дотримання товариством вимог законодавства.

Цілями освоєння дисципліни «Внутрішній контроль» є:

- вивчення видів і функцій контролю, його значення в управління організацією;

- освоєння ревізії як інструменту контролю за збереженням і рухом активів і виконання зобов'язань організації у відповідності із законами України;

планування та організація внутрішньої системи контролю за станом та ефективним використанням активів і своєчасного виконання всіх зобов'язань організації;

- освоєння методів і прийомів контрольно-ревізійної роботи в організаціях різних організаційно-правових форм власності;

- вивчення порядку оформлення матеріалів та результатів контролю і ревізії.

внутрішній-аудит

У відповідності зі стандартом в рамках курсу повинні бути...


Вступ в мале підприємництво

Вступ в мале підприємництво – це одна з найбільш масових і в теж час гнучких форм ділової активності населення. Саме в цьому секторі створюється база для формування середнього і великого бізнесу.

Цілями освоєння дисципліни «Вступ в мале підприємництво» є:

- формування комплексу знань, умінь і навичок в організації та функціонуванні малого бізнесу;

- вивчення форм підтримки малого бізнесу з боку державних і недержавних структур;

- навчання студентів комплексного підходу до вирішення практичних завдань щодо організації та функціонування малого бізнесу;

- навчання принципам і методам економічної оцінки ефективності малого бізнесу.

бізнес-процеси

Дисципліна «Вступ в мале підприємництво» відноситься до...


Глобальна економіка (світова економіка)

Глобальна економіка – це єдина система, що має багаторівневу структуру і об'єднує економіки різних країн світу. Під терміном глобальної економіки часто мається на увазі зовнішньоекономічна діяльність різних країн світу без урахування державних кордонів.

Формування глобальної економіки пояснюється міжнародним поділом праці, що привело до появи двох «течій» - окремих секторів економіки та їх об'єднання в єдину систему.

глобалізація

Глобалізація за своїм принципом – це...


Гроші та кредит

Сутність грошей полягає в тому, що вони є необхідними і дуже активним елементом економічного життя суспільства, пов'язуючи різних учасників, різні сфери суспільного виробництва.

Гроші супроводжують людську цивілізацію у всій історії її розвитку. З підвищенням продуктивних сил і розширенням ринку поступово виділився один товар, що почав виконувати роль загального еквівалента на великій території. Ця роль поступово перейшла від худоби, хутра та інших товарів до металів, спочатку до міді і бронзи, а потім до золота та срібла. Переходу ролі загального еквівалента до благородних металів сприяли їх фізичні властивості: однорідність, подільність, збереженість без псування, а також трудомісткість їх добування.

Гроші-і-кредит

Наука про гроші та кредит закладає...


Державний фінансовий контроль

Дисципліна «Державний фінансовий контроль» входить в перелік дисциплін за вибором основної професійної освітньої програми вищої освіти.

Метою дисципліни є отримання студентами глибоких знань методологічних аспектів контрольної діяльності в процесі управління державними і муніципальними фінансами, законодавчих і нормативних актів, пов'язаних з функціонуванням фінансової системи України.

Державний-фінансовий-контроль

Вивчення дисципліни будується...


Державні фінанси

Навчальна дисципліна «Державні фінанси» підготовлена для вивчення студентами спеціальності «Державне і муніципальне управління». У програмі широко висвітлюються основи теорії державних і муніципальних фінансів: їх місце в економіки України, структура фінансової і бюджетної систем, інститути бюджетної системи, їх основні функції. Велику увагу приділено проблемам бюджетного федералізму, міжбюджетних відносин та ін.

Програмою курсу передбачається проведення лекцій, семінарських занять, а також самостійна позааудиторна робота студентів. Самостійна робота включає в себе освоєння теоретичного матеріалу з рекомендованої літератури, підготовка до семінарських занять. Після закінчення курсу проводиться іспит.

банківська-система

Мета навчальної дисципліни...


Економіка

"Економіка" - предмет, який має давню історію та походження. Термін походить від давньогрецького слова οἰκονομία (ойкономія, «управління домогосподарством») від οἶκος (ойкос, «дім») + νόμος (номос, «звичай» чи «право»). Запропонував цей термін Ксенофонт (прибл. 430—355 роки до н. е.) на позначення науки про господарство, управління домом і майном.

Навчальна дисципліна «Економіка» спрямована на формування у студентів знань основних економічних законів і категорій, специфіки сучасного світу економіки, історичну еволюцію і перспективи розвитку економічної сфери українського суспільства.

Економіка 

Дисципліна «Економіка» покликана...


Економіка і організація інноваційної діяльності

Інноваційна економіка – це тип господарської діяльності, заснований на застосуванні досягнень науки і техніки у виробництві і розподілі товарів і послуг.

Метою вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» є:

- формування умінь аналітичної діяльності по дослідженню і прогнозування основних тенденції розвитку вітчизняної і світової економіки, галузевих і регіональних ринків;

- навчання аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій для вирішення господарських (виробничих) завдань, пов'язаних з інноваційною моделлю розвитку національної економіки і регіону.

Економіка-і-організація-інноваційної-діяльності

Завдання вивчення дисципліни...


Економіка і фінанси підприємства

Ринкова економіка являє собою систему вільного підприємництва. Підприємництво та підприємницька діяльність в Україні набувають все більшого значення в розвитку економіки країни, окремих регіонів. В умовах ринкової системи господарювання підприємство об'єктивно стає основною ланкою в її реалізації. Проблемам підприємництва, регулювання діяльності підприємства в ринкових умовах присвячений курс «Економіка і фінанси підприємства».

У курсі «Економіка і фінанси підприємства» розглядаються основи функціонування підприємства, створення його матеріальної бази у вигляді основних і оборотних фондів, складу та структури, напрямку ефективного використання. Витрати виробництва, їх склад, структура є важливим моментом у формуванні ціни на продукцію, що випускається, фактором зростання прибутку і рентабельності виробництва. Прогнозування і планування діяльності дозволяють підприємству виробити стратегію і тактику поведінки на ринку, домогтися стійкого фінансового положення.

Економіка-і-фінанси-підприємства

Фінансові ресурси підприємства забезпечують...


Економіка підприємства

При формуванні ринкових відносин підприємство стає важливим елементом ринкової системи, що вимагає перегляду форм і засобів ведення його роботи.

Економіка підприємства – поняття складне і багатогранне, яке, по-перше, є важливою ланкою формування ринкового господарства; по-друге, сферою діяльності, направленої на задоволення підвищення потреб; по-третє, наукою, що вивчає структуру економічних відносин з приводу ефективного застосування ресурсів, розподілу результатів виробництва, обґрунтування логіки поведінки підприємства в ринкових умовах.

економіка-підприємства

Курс «Економіка підприємства» систематизовано викладає...


Економіка праці та соціально-трудові відносини

Вивченням головного і найбільш активного економічного ресурсу – трудових ресурсів та їх функціонування (праці) займається кілька галузей науки і навчальних курсів: соціологія і економіка праці, організація й нормування праці, управління персоналом, ринок праці, фізіологія і психологія праці, трудове право та ін. Серед економіко-трудових наук провідною і найбільш узагальнюючою є Економіка праці та соціально-трудові відносини.

У широкому, відтворювальному сенсі дисципліна ставить перед собою мету - вивчати трудові ресурси (трудовий потенціал) – значить вивчати їх виробництво, тобто формування, підготовку та перепідготовку сукупної робочої сили; її розподіл між сферами та видами економічної діяльності, між підприємствами (фірмами); використання трудових ресурсів, тобто процес праці. А ефективне використання робочої сили неможливо без відповідної організації і нормування праці, її управління.

Економіка-праці-та-соціально-трудові-відносин

Тому розмежування наук про...


Економіка та бізнес

Курс «Економіка та бізнес» - дисципліна для студентів економічних напрямків навчання.

Мета викладання дисципліни «Економіка та бізнес» розглянути з науково-методичних позицій теоретичні і практичні аспекти економічних відносин в умовах ринкової економіки, вивчити основні напрямки цієї діяльності.

Економіка-та-бізнес

Завдання вивчення дисципліни...


Економіка та організаційна діяльність об'єднань підприємств

Термін «організація» носить синергетичний характер і існує в багатьох науках: економіці, філософії, соціології, біології, кібернетики та інших.

Мета - здобуття знань з економіки, організації та ефективності господарювання об’єднань підприємств.

Економіка-та-організаційна-діяльність-об'єднань-підприємств

Завдання - оволодіння...


Економіка та організація інформаційного бізнесу

«Економіка та організація інформаційного бізнесу» - предмет, направлений для вивчення студентів економічних спеціальностей та напрямків навчання.

Метою освоєння дисципліни є ознайомлення студентів з основами інформаційної діяльності як інфраструктури суспільного виробництва з одного боку і з особливостями організації інформаційної підтримки цього виду діяльності, включає такі основні етапи, як аналіз ринкових взаємовідносин, відбір цільових ринків, розробку комплексу маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

Економіка-та-організація-інформаційного-бізнесу

Під час організації навчального процесу...


Економіка та планування виробництва

Планування виробництва - це систематична діяльність, яка дозволяє розрахувати і спрогнозувати цілі та етапи виробничого процесу при таких змінах, як розширення товарного асортименту, впровадження нового продукту або послуги, застосування нової техніки, усунення слабких місць існуючої в робочій системі і т. д.

Цілісний розгляд завдань передбачає так само впорядкований і систематичний образ думок і дій. Діяти необхідно поетапно: спочатку систематично розглянути всі взаємозв'язки наявних робочих систем, піддаючи їх аналізу, а потім розумно організувати і доповнити елементи робочих систем.

Економіка-та-планування-виробництва

Планування виробництва відбувається за...


Економіка та управління національним господарством

Національне господарство розвивається в складній мережі міжгалузевих взаємозв'язків, які зрозуміти у всій їх сукупності шляхом простого підсумовування неможливо. Наприклад, попит на метал робить вплив на видобуток залізної руди і руд, що містять різні метали і речовини, необхідні для одержання сталі і сплавів. Це в свою чергу збільшує попит на гірничорудну техніку.

Національне господарство всіх країн тією чи іншою мірою залежить від зовнішньої торгівлі, яка зачіпає економічні інтереси різних верств населення. Тому держава в законодавчому порядку встановлює певні правила та умови зовнішньоторговельної політики. Історично склалися два протилежні види такої політики: протекціонізм і свобода торгівлі.

Економіка-та-управління-національним-господарством

Національне господарство - це...


Економіко-математичне моделювання

У вузькому сенсі моделювання - це метод наукового дослідження (пізнання) оточуючого нас світу, що полягає в підміні реальних об'єктів чи явищ їх свідомо спрощеними образами (моделями) з метою вивчення цих образів і подальшого перенесення отриманих результатів і висновків на об'єкти і явища реального світу.

У широкому сенсі моделювання являє собою наукову дисципліну, в рамках якої вивчаються методи побудови і використання моделей для пізнання реального світу.

Економіко-математичне-моделювання

Дисципліна «Економіко-математичне моделювання» є...


Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)

Модель – це образ (у тому числі умовний, уявний, опис, схема, креслення, графік) або зразок якого-небудь об'єкта (оригіналу), що наближено відтворює цей об'єкт, тобто модель – спосіб, який використовується в якості замінника оригіналу. Модель відображає, відтворює або заміщає оригінал в його основних рисах таким чином, що її вивчення дає нову інформацію про об'єкт або сукупність об'єктів. Головна властивість моделі полягає в тому, що вона завжди аналогічна (подібна) досліджуваному об'єкту.

Моделювання – це дослідження реальних явищ за їх моделями.

Економіко-математичне моделювання – це дослідження математичними засобами економіко-математичних моделей. Завдання економіко-математичного моделювання: аналіз економічних об'єктів і процесів; економічне прогнозування, передбачення розвитку економічних процесів; вироблення управлінських рішень на всіх рівнях господарської ієрархії.

Економіко-математичні-методи-та-моделі-Економетрія-та-Економетрика

Дисципліна...


Економічна безпека

Економічна безпека - це стан захищеності економіки від зовнішніх і внутрішніх загроз.

В якості об'єктів економічної безпеки виступають економічна система країни, що включає виробників та продавців продукції, робіт і послуг, а також природні багатства (сільськогосподарські угіддя, ліси, річки, озера, моря, шельф, корисні копалини та ін.).

безпека-країни

До числа суб'єктів, покликаних...


Економічна безпека підприємства

В сучасних умовах національна безпека України виявилася в прямій залежності від стану економіки регіонів і підприємств. Важлива роль у вирішенні проблем економічної безпеки підприємств відводиться сучасному менеджменту.

Поняття "безпека" визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів. Однак у суспільній свідомості все ще сильні стереотипи сприйняття безпеки як винятково належить до сфери компетенції держави та спеціальних органів. Звідси традиційно "слабке" розуміння специфіки цих проблем, насамперед менеджерами підприємств і організацій, віднесення ними питань економічної безпеки до не основної діяльності.

Економічна-безпека-підприємства

Сьогодні від менеджменту підприємств...


Економічна діагностика

Економічна діагностика – це аналіз і оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів та іншої інформації з метою виявлення можливих перспектив розвитку підприємства і наслідків поточних управлінських рішень.

Предмет дисципліни – кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства як економічної організації у зовнішньому і внутрішньому середовищі.

діагностика

Об'єктом економічної діагностики є...


Економічна оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на пошук і реалізацію інновацій з метою розширення асортименту та підвищення якості продукції, вдосконалення технології і організації виробництва.

Інноваційна діяльність включає:

- виявлення проблем підприємства;

- здійснення інноваційного процесу;

- організацію інноваційної діяльності.

Економічна-оцінка-інноваційно-інвестиційної-діяльності-підприємства,

Основна мета дисципліни передбачає...


Економічна статистика

Економічна статистика – це один з основних розділів статистики як дисципліни та виду практичної діяльності органів державної статистики, який займається вивченням кількісної сторони масових процесів та явищ в економіці.

Плановані результати навчання з дисципліни «Економічна статистика» - знання, уміння, навички і досвід діяльності, що характеризують етапи формування компетенцій і забезпечують досягнення планованих результатів освоєння програми бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент», спрямованості програми «Виробничий менеджмент».

державна-статистика

Знання...