Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Управління інноваціями

Інновація — це спроба здійснити змістовну, цілеспрямовану зміну в економічному або громадському потенціалі підприємства.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Управління інноваціями» полягає у формуванні у студентів уявлення про єдність ефективної професійної діяльності та необхідності постійного інноваційного розвитку, що забезпечує досягнення нової якості життя.

інновація

Завдання дисципліни...


Управління капіталом підприємства

Дана дисципліна розкриває систему відносин в рамках процесу управління капіталом, які опосередковує фінансово-господарську діяльність підприємств у ринкових умовах.

Мета курсу полягає у набутті студентами теоретичних знань з управління капіталом у процесі здійснення господарської діяльності підприємствами. Вивчення теорії поєднується з формуванням навичок аналітичної роботи під час проведення семінарських занять (розв'язування задач), переддипломної практики та підготовки дипломних робіт.

сутність-капіталу

Метою дисципліни є...


Управління персоналом

Персонал (кадри) — весь штатний склад співробітників підприємства, що здійснюють різноманітні виробничо-господарські функції.

Дисципліна «Управління персоналом» призначена для того, щоб учні отримали професійні знання в галузі професійної діяльності.

персонал

Метою вивчення дисципліни є...


Управління підприємством

Робоча програма дисципліни є частиною основної освітньої програми вищої освіти напрямок «Економічна безпека» профіль «Економіко-правове забезпечення економічної безпеки» відповідно до напрямку підготовки «Управління організацією (підприємством)».

Метою освоєння навчальної дисципліни «Управління підприємством» є: формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок з основних аспектів у галузі менеджменту та формування компетенцій, які дозволять приймати ефективні управлінські рішення в професійній діяльності випускників за спеціальністю «Економічна безпека».

професійна-діяльність 

Завдання дисципліни...


Управління якістю

Навчальна дисципліна «Управління якістю» входить у навчальний план «Менеджмент організації» як спеціальна дисципліна в відповідності з вимогами Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за даною спеціальністю.

Мета, завдання та предмет дисципліни «Управління якістю» визначені у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти.

рівень-якості 

Метою дисципліни «Управління якістю» є...


Філософія бізнесу

Актуальність даного курсу обумовлена сукупністю об'єктивних і суб'єктивних факторів. Насамперед, проблеми підприємницької діяльності в умовах пострадянської дійсності ще не змогли отримати досить широкого філософського осмислення. Наукового аналізу вимагають трансформації соціально-економічних і політико-правових відносин у суспільстві, що диктуються розвитком ринкових відносин. Необхідність продиктована і відсутністю достатніх знань на стику філософії як методології, та підприємництва, як феномену нових економічних парадигм успішного розвитку суспільства.

Мета курсу «Філософія бізнесу» полягає у виявленні та аналізі рушійних закономірностей функціонування світу підприємництва.

підприємництво 

Завдання курсу...


Фінанси

Фінанси – це відносини, які виникають у процесі створення та розподілу багатства суспільства, вони пов'язані з державним розвитком товарно-грошового обігу.

Мета дисципліни - оволодіння студентами теоретичними і практичними знаннями в області прикладної теорії фінансів, яка вивчає грошові відносини, що виникають у процесі формування, розподілу і використання фондів грошових коштів, які створюються на рівні держави, органів місцевого самоврядування, на рівні господарюючих суб'єктів, домогосподарств.

грошові-відносини

Завдання дисципліни...


Фінанси і кредит

В процесі вивчення дисципліни "Фінанси і кредит" студенти набувають фундаментальні економічні знання в області організації грошового обігу і фінансів, основ організації і функціонування фінансової системи країни в цілому, її окремих ланок, а також кредиту, засад і особливостей реалізації кредитних відносин на внутрішньому і міжнародному ринках.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен:

- засвоїти понятійний апарат, взаємозв'язок та особливості економічних категорій грошей, фінансів і кредиту;

- вивчити механізми, структуру та інструментарій фінансового ринку сучасного суспільства;

- мати системне уявлення про тенденції розвитку державних і муніципальних фінансів, страхування, фінансів суб'єктів господарювання;

- вивчити систему фінансових відносин комерційного підприємства, зрозуміти особливості реалізації фінансових відносин у комерційних організаціях різних організаційно-правових форм;

- засвоїти механізм фінансування і формування основних і обігових виробничих фондів підприємства;

- зрозуміти структуру і призначення сучасної кредитної системи та кредитного механізму;

- вміти використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності при аналізі фактів економічного життя країни;

- оволодіти навичками самостійного вивчення та аналізу нових теоретичних розробок в галузі фінансів і кредиту, нормативно-правових документів і статистичних матеріалів з фінансово-кредитних питань.

грошовий-обіг

В результаті вивчення курсу...


Фінанси підприємств

Фінанси підприємств – це фінансові або грошові відносини, що виникають у процесі формування основного та оборотного капіталу, фондів грошових коштів підприємства і їх використання.

Мета дисципліни «Фінанси підприємств» - формування у студентів сукупності теоретичних знань і практичних навичок з організації та ефективного управління фінансовими ресурсами організацій (підприємств) в сучасних економічних умовах.

Фінанси-підприємств

Курс «Фінанси підприємств» ставить...


Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз - це процес дослідження та оцінки основних показників підприємства, що дають об'єктивну оцінку його фінансового стану.

Метою вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» є формування у студентів, які навчаються за напрямом «Економіка» і профілю «Статистика», теоретичних і практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу, методів оцінки ефективності діяльності економічних суб'єктів; обґрунтування оптимальних управлінських рішень на основі проведення фінансового аналізу, а також оцінки результативності діяльності і виявлення ключових чинників її підвищення.

Фінансовий-аналіз 

Вивчення дисципліни забезпечує...


Фінансовий і валютний дилинг

Дилинг – один з видів комерційних угод, суть яких - проведення операцій з різними активами. Основна мета – отримання доходу на різниці вартості покупки і продажу активу.

Валютний дилинг - це спекулятивна діяльність учасників фінансового ринку (дилерів, трейдерів, інвесторів), пов'язана з управлінням власними або залученими грошовими ресурсами (капіталом).

дилинг

Мета дисципліни...


Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент – це управління фінансово-господарською діяльністю фірми на основі використання сучасних методів.

Цілями курсу «Фінансовий менеджмент» є підготовка бакалавра до професійної діяльності в галузі менеджменту, формування у студентів відповідних загальнокультурних та професійних компетенцій, що забезпечують готовність випускника до самостійної професійної діяльності, формування у майбутніх фахівців сучасних фундаментальних знань в області теорії управління фінансами організації (підприємства), розкриття сутнісних основ взаємодії теорії і практики фінансового менеджменту, необхідність управління фінансами, ролі і значення в сучасних ринкових відношень.

управління-активами-і-пасивами

Завданнями освоєння курсу...


Фінансовий облік

Дисципліна «Фінансовий облік» займає важливе місце в навчальному процесі підготовки фахівців з економічних спеціальностей.

Предметом вивчення курсу "Фінансовий облік" є теорія і практика складання фінансової звітності у відповідності з міжнародними стандартами. Завданням курсу є формування у студентів комплексу теоретичних і практичних знань у галузі фінансового обліку.

складання-фінансових-звітів

Рекомендується наступна послідовність у...


Фінансовий ринок

Фінансовий ринок включає сегменти, в яких формується попит і пропозиція на різні фінансові активи.

Метою викладання дисципліни «Фінансовий ринок» є формування у студентів цілісного уявлення по фінансовому ринку і його сегментах, про фінансові інструменти (цінні папери і похідні фінансові інструменти) та їх практичне застосування, про види фінансових інститутів і їх ролі і функції на фінансових ринках.

управління-фінансовими-ринками

Основними завданнями дисципліни...


Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств

Вивчення дисципліни «Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Комерція» дозволяє оволодіти теоретичними засадами та завданнями економічного аналізу в умовах ринкової економіки, методами і прийомами його проведення, методиками оцінки використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів господарюючих суб'єктів різних форм власності.

В результаті вивчення дисципліни "Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств" студенти повинні:

-- Знати:

- цілі, задачі, методи, прийоми, види економічного аналізу;

- інформаційне забезпечення і організацію аналітичної роботи на підприємстві;

- теоретичні основи методики аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності, їх взаємозв'язок.

-- Вміти:

- користуватися нормативними та іншими джерелами інформації;

- володіти методами і прийомами аналізу;

- оцінювати ефективність комерційної діяльності, пов'язаної з використанням ресурсів;

- приймати управлінські рішення, що забезпечують економічне зростання, рентабельність, платоспроможність і стійкість фінансового положення підприємства, його конкурентоспроможність;

- проводити маркетингові дослідження, здійснювати самостійний пошук необхідної інформації для вирішення професійних завдань, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Аналіз-фінансово-господарчої-діяльності-підприємств

В процесі вивчення дисципліни необхідно...


Аналіз фінансової звітності

Дисципліна "Аналіз фінансової звітності" є однією із спеціальних економічних дисциплін і спирається на теоретичні основи таких дисциплін, як економічна теорія, право, ціноутворення, світова економіка, статистика, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік та ін.

Цілі дисципліни: придбання сукупності теоретичних знань про концептуальні засади фінансової звітності, методи аналітичної обробки даних і практичних навичок щодо проведення аналізу фінансової звітності організацій різних сфер діяльності з метою прийняття відповідних управлінських рішень. Важливим аспектом закріплення отриманих знань є отримання практичних навичок. Обов'язковою умовою успішного вивчення є систематична самостійна робота студентів з сучасною діючою системою нормативного регулювання бухгалтерського обліку, цивільного законодавства.

Аналіз-фінансової-звітності

Завдання дисципліни...


Біосоціальна економіка

«Сталий розвиток», «зелена економіка», «біоекономіка», «еко-економіка», «нео-інституціональна економіка» - різні теорії об'єднані спільним пошуком інших шляхів розвитку світових економік в майбутньому і спробою зрозуміти, як перейти на нові моделі виробництва і споживання. Дані пошуки зумовлені низкою факторів, особливо активізованою в умовах нової цивілізаційної кризи спровокованої трансформаційними економічними процесами (домінуванням фінансової над ринковою економікою), збільшенням чисельності населення, стійким безробіттям, розвитком нових технологій, енергетичної та продовольчої безпеки, несприятливими змінами клімату і т. д.

З урахуванням основних принципів нео інституційної та екологічної економіки, часто, сталий розвиток концептуалізу розглядається через біоекономічну модель. Такий шлях передбачає заміщення «трьох стовпів»: екологічного, економічного, соціального на три взаємно залежні підсистеми, які проникають один в одного через соціальний аспект.

біоекономіка

Мета навчального курсу «Біосоціальна економіка»...


Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності

Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності – курс, який введений для викладання студентам економічних напрямків навчання.

Метою викладання дисципліни «Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної діяльності, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності» є оволодіння теоретичними знаннями та одержання практичних навичок щодо засвоєння та проведення оцінки результатів господарсько-виробничої роботи організацій, що проводить інноваційну діяльність, з врахуванням складників зовнішнього та внутрішнього середовища.

господарсько-виробнича-діяльність

Завданням оволодіння курсу є...


Економіка та організація виробничої діяльності підприємства

Формування ринкової економіки в Україні призвело до суттєвих змін зовнішнього середовища функціонування підприємств реального сектора економіки. Це вимагає осмислення найважливіших принципів їхньої поведінки, що забезпечують достатній ступінь стійкості. Важливе значення в забезпеченні такої стійкості мають організаційно-правові форми підприємств та способи об'єднання в більш великі бізнес-структури.

Особливу увагу на підприємствах необхідно приділити ефективному використанню трудових ресурсів, що є головним чинником виробництва, що забезпечує функціонування засобів праці і придбання предметами праці заданих властивостей і параметрів.

виробничий-процес

Разом з тим зберігають значення форми і способи використання...


Корпоративні фінанси

Курс «Корпоративні фінанси» призначений для викладачів, які викладають дану дисципліну, студентів напряму підготовки/ спеціальності "Економіка", спеціалізації "Банківська справа", які вивчають дисципліну «Корпоративні фінанси».

Генеральною метою освоєння дисципліни є формування цілісного уявлення про фінансове управління великим бізнесом.

Корпоративні-фінанси

Основне завдання даного курсу...


Організаційний менеджмент

Все більше число фахівців пов'язують несприятливі умови в економіці країни з недостатнім рівнем професіоналізму у сфері управління. Особливе значення ця проблема набуває на рівні організації.

У сучасній ситуації організація як відкрита система змушена самостійно пристосовуватися до впливу зовнішнього середовища і шукати джерела забезпечення своєї життєздатності. Чим більш нестабільне і непередбачуване зовнішнє середовище, тим складніше керувати організацією, тим компетентніше повинні бути кадри управління. З одного боку, фахівці - управлінці повинні мати глибокі та фундаментальні знання, вміти використовувати логічний аналіз, а з іншого боку володіти інтуїцією, креативністю, творчим мисленням. Тому нова парадигма освіти в галузі управління спрямована на формування у фахівців-управлінців наступних якостей:

- володіння інструментарієм ситуаційного підходу до управління організацією, який передбачає вміння аналізувати і оцінювати зовнішнє і внутрішнє середовище бізнесу; розуміти поведінку людини і передбачати можливі дії з її боку; розуміти організацію в цілому, в єдності тих організаційних процесів, які в ній протікають;

- наявність певних навичок і вмінь в галузі інформаційного забезпечення управління;

- вміння працювати в групі, забезпечуючи ефективні комунікації; бути готовим до нових змін, долаючи опір цим змінам з боку колективу.

Організаційний-менеджмент

Одне з основних завдань сучасного менеджменту полягає...


Оцінка ефективності інвестиційного проекту

Оцінка ефективності інвестиційного проекту – курс, спрямований для вивчення студентами економічних спеціальностей.

Мета курсу: дати студентам комплекс теоретичних знань і практичних навичок про методи інвестиційного проектування та оцінки ефективності інвестиційних проектів в складних економічних умовах, що склалися в даний час.

інвестиційне-проектування

Основні завдання...


Оцінка вартості бізнесу

Процес становлення і розвитку ринкової економіки в Україні сприяв появі великої кількості різноманітних підприємницьких структур, зареєстрованих в різних юридично правових формах. Успішна робота і в цілому, життєдіяльність всіх комерційних підприємств були б неможливі без грамотної оцінки їх майнового, виробничого потенціалу.

Жорстка конкуренція на світових і вітчизняному ринках диктує новим і традиційним компаніям свої умови. Вижити у XXI столітті може лише та компанія, яка здатна запропонувати ринку щось кардинально нове, більш технічно досконале, ніж існуючі в даний період часу продукти і технології.

оцінка-бізнесу

Тому будь-яке підприємство зацікавлене...


Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

Створення сучасної індустрії туризму не можливо без розвиненої інфраструктури з обслуговування туристів. На жаль, в останні роки підприємства даної сфери в Україні розташовувалися на орендованих, часто не пристосованих майданчиках, і не могли відповідати в повній мірі сучасним вимогам як по складу і площі функціональних приміщень, так і за архітектурно-планувальним композиціям. В даний час актуальність набуває напрям з проектування та будівництва туристських та готельно-ресторанних комплексів як у світовій практиці, так і в Україні.

На сьогоднішній день зростають вимоги до фахівців у галузі туризму та готельно-ресторанного сервісу. Сучасний менеджер повинен не тільки володіти технологією обслуговування клієнтів, але і мати чітке уявлення про планувальну організацію підприємств, що входять до складу туристських та готельно-ресторанних комплексів, їх матеріально-технічну базу, технічне оснащення, вимоги до проектування та експлуатації житлових і громадських приміщень комплексу, прекрасно розбиратися в питаннях, пов'язаних з охороною праці та забезпеченням безпеки людей, що перебувають на відпочинку.

готельно-ресторанний-комплекс

Вивчення даної дисципліни тісно зв'язано з...


Фондовий ринок

Програма «Фондовий ринок» є результатом розробки і продовженням курсу «Інвестиції», «Ринок цінних паперів» і читається для бакалаврів. Вона стала результатом інтеграції сучасних розробок теорії оцінки та управління вартістю компаній і практичних досягнень вітчизняної школи оцінки. В даний час простежується стійка тенденція підвищення попиту на консалтингові послуги фахівців, які професійно володіють сучасними технологіями оцінки вартості. Впровадження вартісної концепції управління в різних сферах бізнесу сприяє зростанню капіталізації та ефективності функціонування українських підприємств.

Навчання на програмі «Фондовий ринок» дозволить отримати знання, які можна застосувати у будь-якій сфері, пов'язаній з фондовими ринками. Випускники курсу можуть працювати фінансовими аналітика, фінансовими консультантами, брокерами в спеціалізованих фінансових інститутах.

ринок-цінних-паперів

Практична значимість курсу обумовлена...


Ціноутворення

Дисципліна «Ціноутворення» входить в блок професійних дисциплін, є дисципліною за вибором і вивчається студентами напряму "Економіка" профілю «Фінанси і кредит».

Метою вивчення дисципліни «Ціноутворення» є освоєння студентами теоретичних і практичних матеріалів, на основі яких вони повинні вміти аналізувати тенденції ціноутворення на ринку і розраховувати рівні цін на товари і послуги.

коригування-цін

Завдання дисципліни...


Інформаційний менеджмент

Інформаційний менеджмент – навчальна дисципліна, яка досліджує особливості застосування інформаційного ресурсу для прийняття ефективних управлінських рішень.

Інформаційний менеджмент – це галузь знань, що охоплює процес використання сучасних засобів роботи з інформацією в управлінській діяльності підприємства.

Інформаційний менеджмент – це предмет, вивчення якого сприяє формуванню інформаційно-цифрової та аналітичної компетентності менеджера середньої та вищої ланки.

Інформаційний-менеджмент 

Актуальність запровадження дисципліни...