Роздрукувати сторінку

Управління зайнятістю, як навчальна дисципліна

« Назад

Знання теоретичних основ управління зайнятістю дозволяє фахівцям ефективно керувати забезпеченням зайнятості на підприємствах, раціонально використовувати трудові ресурси, розробляти ефективну управлінську політику організацій в сучасних умовах, реалізовувати стратегічні і тактичні завдання збереження та адаптації персоналу до умов ринку, а також ефективно вирішувати питання діяльності органів служби зайнятості.

Навчання даного курсу ґрунтується на принципах свідомості, активності, наочності, систематичності, послідовності, міцності, науковості, доступності та зв'язку теорії з практикою.

служби-зайнятості

Предмет вивчення навчальної дисципліни – система зайнятості населення сучасної України в контексті її становлення як складової частини соціальної політики по відношенню до громадян працездатного віку.

Мета вивчення курсу – формування у студентів уявлень про специфіку та сутність зайнятості як специфічного аспекту соціальної політики, про стан ринку праці, а також моделі і механізми його становлення і регулювання в пострадянський період, а також у контексті управлінських практик у вирішенні ряду соціально гострих проблем у даній області.

Курс орієнтований на формування у студентів професійних компетенцій, необхідних для виконання спеціальних функцій у рамках професійного стандарту, на виховання у них відповідних професійних і особистісних якостей, необхідних для здійснення діяльності в системі соціального захисту населення.

У програмі курсу врахована специфіка майбутньої професійної діяльності студентів у галузі соціального захисту населення.

«Управління зайнятістю населення» являє собою самостійну дисципліну, яка виступає складовою частиною освітньої програми за напрямом підготовки «Соціальна робота» і відноситься до дисциплін за вибором варіативної частини професійного циклу навчального плану.

Основною метою дисципліни є досягнення таких освітніх результатів:

– формування у студентів уявлення про розвиток і функціонування основоположною сфери суспільних відносин, зайнятості та ринку праці, про специфіку соціально-трудових відносин, фактори, що їх регулюють;

– формування у студентів уявлення про працю як основу розвитку суспільства і найважливіший чинник виробництва; стан і розвиток людських ресурсів і трудового потенціалу країни, сучасних тенденцій в області їх ефективного використання;

– розкриття специфіки соціально-трудових відносин, дати уявлення про особливості функціонування ринку праці на сучасному етапі розвитку держави;

– забезпечити становлення у студентів навички оцінки розробки заходів регулювання ринку праці та зайнятості населення в сучасних соціально-економічних умовах;

– формування у студентів уявлень про специфіку нормативно-правової бази, організаційної структури системи пенсійного забезпечення в Україні;

– розвиток у студентів навичок застосування отриманих знань у практичній роботі з різними категоріями клієнтів в установах системи соціального захисту;

– розвиток у студентів готовності до аналізу актуальних проблем сучасної системи пенсійного забезпечення в сучасній Україні і можливих напрямків її розвитку в складних соціально-економічних умовах.

трудові-ресурси

Студент повинен:

-- знати: принципи регулювання ринку праці та зайнятості населення; специфіку функціонування ринку праці на сучасному етапі розвитку держави; основні методи регулювання ринку праці та зайнятості населення;

-- вміти: аналізувати економічні і соціальні проблеми зайнятості населення; застосовувати отримані знання в практичній діяльності; використовувати методи регулювання ринку праці та зайнятості населення для прийняття управлінських рішень у цій галузі;

-- володіти навичками:

– аналізу економічних і соціальних проблем ринку праці та зайнятості населення;

– оцінки результативності державних заходів регулювання зайнятості і ринку праці;

– використання отриманих знань у практичній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни «Управління зайнятістю» у студента повинні бути сформовані наступні компетенції:

-- Загальнокультурні:

– уміння використовувати у своїй діяльності нормативні правові документи;

-- Професійні:

– здатність до аналізу специфіки соціокультурного простору, інфраструктури забезпечення соціального благополуччя представників різних суспільних груп;

– здатність до організаційно-управлінської діяльності в підрозділах соціальних установ і служб;

– здатність розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності системи мотивації праці фахівців установ соціального захисту населення, аналізувати та розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності системи контролю їх діяльності;

– готовність до розробки інноваційних соціальних проектів в рамках заходів державної та корпоративної соціальної політики, забезпечення соціального благополуччя, медико-соціальної допомоги.

В процесі вивчення дисципліни виконуються декілька видів попереднього та поточного контролю, в тому числі підготовка аналітичного огляду по моделях зайнятості, розробка та вирішення кейсів з питань окремих тем дисципліни, а також представлення презентацій за темами самостійної роботи, співбесіда з питань окремих тем дисципліни.

Виконання всіх завдань є обов'язковим для всіх студентів, що передбачено робочою програмою навчальної дисципліни.

Управління-зайнятістю

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Романова Є., Соколова Ю., Смірнова Є. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Управління зайнятістю» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!