Роздрукувати сторінку

Соціологія економіки, як навчальна дисципліна

« Назад

Економічна соціологія – науковий напрям та навчальна дисципліна, який формується в останні роки, що з'явився в структурі соціологічного знання в результаті переоформлення міждисциплінарних кордонів та затвердження нових дослідницьких напрямків.

Економічна соціологія – важливий елемент базової професійної підготовки фахівців економічного профілю, статус якого підкріплюється значимістю знання соціально-економічних проблем сучасного суспільства, соціологічних підходів і методів їх аналізу, необхідного для успішної діяльності в системі соціально-політичних і економічних відносин.

економічна-соціологія

Засвоєння курсу «Соціологія економіки» дозволить студентам отримати не тільки теоретичні знання, але і практичні навички вирішення економічних проблем, в яких задіяні різні соціальні суб'єкти, а також вміння впливати на них з метою формування необхідної економічної поведінки.

Крім того, в практичному плані ознайомлення з основами даної дисципліни сприяє усвідомленню сутності соціально-економічних процесів, що протікають на макро- і мікроекономічному рівнях, більш повного використання можливостей людського фактора, інших соціальних резервів у галузях економіки і суспільному виробництві.

Навчальний курс «Соціологія економіки» передбачає знання основ соціальної філософії, економічної теорії, загальної соціології.

При розробці курсу була зроблена спроба узагальнити підходи до соціологічного аналізу економічного життя, представлені як у вітчизняній, так і зарубіжній науці. Програма складена у відповідності з базовими вимогами, що пред'являються державними освітніми стандартами до обов'язкового мінімуму змісту і рівня підготовки фахівців економічного профілю.

Мета курсу полягає у формуванні у студентів уявлень про розвиток економіки як соціального процесу та її ролі у житті суспільства; освоєнні ними теорій і наукових положень, що розкривають соціальні аспекти економічного життя суспільства, соціальні механізми і резерви розвитку економіки, підходів до їх пізнання з позицій соціологічної науки; відпрацювання навичок застосування цих знань до аналізу реальних процесів і ситуацій в процесі професійної діяльності.

соціологічні-знання

Основні завдання курсу:

- дати студентам уявлення про специфіку галузевої соціологічної науки, що досліджує економічну сферу суспільного життя, особливості її об'єкта, предмета, методології і методів в аналізі процесів, пов'язаних з економічною діяльністю людей;

- визначити можливості соціологічного аналізу соціально-економічних процесів, використання соціологічної інформації в управлінні економікою;

- ознайомити студентів з класичними зарубіжними концепціями економічної соціології та історією її становлення і розвитку у вітчизняній науці.

Програма дисципліни передбачає поєднання лекційних і семінарських (практичних) занять, активна позааудиторна робота студентів по підготовці до семінарських і практичних занять, презентації доповідей, написання звітного (підсумкового) есе (реферату), виконання інших практичних завдань, які передбачають самостійне читання і освоєння пропонованої в рамках дисципліни літератури.

У підсумку в самостійну роботу студента входить: освоєння (за допомогою самостійного вивчення різноманітних теоретичних текстів) теоретичного матеріалу, підготовка до семінарських (практичних) занять та написання реферату.

У структурному плані курс «Соціологія економіки» поділений на три самостійних блоки, кожен з яких несе власне змістовне і смислове навантаження. Ознайомлення з темами, включеними в кожен блок, здійснюється на лекційних заняттях.

Крім лекційних передбачається проведення семінарських занять, в ході проведення яких розглядаються і обговорюються (як правило, у формі доповідей) питання, що не увійшли у структуру лекцій, але актуальні з точки зору сучасної економічної соціології. Подібна практика представляється доцільною в силу обмеженості тимчасових ресурсів, виділених навчальними планами на вивчення дисципліни в цілому та проведення лекційних занять зокрема, так само як і в силу значущості обсягів матеріалу, що вимагає освоєння студентами в якості необхідного мінімуму.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати класичні та сучасні зарубіжні теорії, а також ідеї та концепції вітчизняних учених в області дослідження соціальних аспектів економічного життя;

- мати уявлення про особливості та характер соціальних механізмів регулювання економічних процесів;

- вміти застосовувати теоретичні знання до аналізу соціально-економічних проблем у конкретних суспільних умовах;

- мати навички проведення соціологічних досліджень з виявлення особливостей мотиваційних механізмів економічних суб'єктів;

- розуміти різноманіття економічних процесів в сучасному світі, їх зв'язок з соціальними явищами, представляти розвиток економіки як соціальний процес.

Соціологія-економіки

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Смелзер Н., Кравченко А.І., Дюркгейм Е. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи есе з курсу «Соціологія економіки» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!