Роздрукувати сторінку

Податковий менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Податковий менеджмент – це частина загальної системи управління ринковою економікою, тобто частина загального менеджменту в цілому.

Метою освоєння дисципліни «Податковий менеджмент» є сформувати у студентів знання про засади управління податковими потоками в умовах організації підприємницької діяльності.

оподаткування

Дисципліна передбачає рішення наступних завдань:

- систематизація знань про податкову систему України з урахуванням актуальних змін у податковому законодавстві і розвитку міжнародних відносин, що зачіпають питання оподаткування;

- поглиблення знань і практичних навичок розрахунку індикативних показників податкового навантаження і податкового ризику в цілях забезпечення податкової безпеки публічної організації;

- розвиток практичних методів і прийомів роботи з оптимізації оподаткування;

- поглиблення знань про методи здійснення корпоративного податкового менеджменту з метою вироблення управлінських рішень та підвищення ефективності діяльності організації.

Дисципліна «Податковий менеджмент» є дисципліною за вибором варіативної частини дисциплін державного освітнього стандарту вищої освіти за напрямом «Фінанси і кредит».

Дисципліна «Податковий менеджмент» вивчається після опанування дисциплін:

1. Математичне забезпечення фінансових рішень;

2. Актуальні проблеми фінансів.

Навчальна дисципліна є попередньою для дисциплін професійного циклу програми: «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Управління громадськими фінансами».

Дисципліна «Податковий менеджмент» відноситься до числа дисциплін, що дозволяють сформувати у майбутніх фахівців комплексне уявлення про теоретичні і методичні засади корпоративного податкового менеджменту та виробити у студентів вміння приймати обґрунтовані та ефективні фінансові рішення в даній області.

Дисципліна «Податковий менеджмент» забезпечує інструментарій формування таких професійних компетенцій студента з фінансів і кредиту:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

- здатність провести аналіз і дати оцінку існуючих фінансово-економічних ризиків, скласти й обґрунтувати прогноз динаміки основних фінансово-економічних показників на мікро-, макро- і мезорівні;

- здатність запропонувати конкретні заходи щодо реалізації розроблених проектів і програм;

- здатність здійснювати розробку бюджетів і фінансових планів організацій, включаючи фінансово-кредитні, а також розрахунків до бюджетів бюджетної системи України;

- здатність викладати фінансові та грошово-кредитні дисципліни в освітніх організаціях вищої освіти, додаткової професійної освіти, професійних освітніх організаціях;

- уміння використовувати методи управлінського обліку, фінансового аналізу, податкового планування, контролінгу, знання міжнародних стандартів фінансової звітності.

податкова-система-України

Дисципліна «Податковий менеджмент» відноситься до числа дисциплін, що дозволяють сформувати у майбутніх фахівців комплексне уявлення про наукові засади оподаткування юридичних і фізичних осіб з акцентом на актуальні напрямки податкової політики України.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- податкове законодавство України, види міжнародних договорів в сфері оподаткування;

- прийоми і методи розрахунку податків і зборів з організацій, у т. ч. як податкових агентів;

- теорію і практику управління податковим процесом.

Вміти:

- оцінювати зміни податкового законодавства в частині механізму оподаткування;

- визначати шляхи подальшого розвитку підприємства та держави;

- розраховувати податкові зобов'язання корпорацій за прямим і непрямим податкам;

- проводити їх аналіз з метою здійснення оптимізації податкових платежів;

- оцінювати податкове навантаження та ефективну податкову ставку корпорації на основі даних внутрішньогосподарського (бухгалтерського і управлінського) обліку, беручи до увагу податкову відповідальність і ризики;

- складати податкові бюджети організації, планувати рівень оподаткування в рамках бізнес-планів і різних стратегій фінансування.

Придбати наступні навички:

- володіти термінологією в сфері оподаткування;

- методами стратегій і організацією податкового менеджменту в системі загальноекономічного та фінансового управління на державному (макроекономічному) рівні та рівні окремого підприємства;

- методикою самостійної оцінки податкових ризиків платника податку з урахуванням діючих вимог податкового адміністрування і організації податкових перевірок податковими органами;

- навичками оцінки податкових зобов'язань корпорації і формування податкової складової системи бюджетів і бізнес-планів.

В ході освоєння дисципліни при проведенні аудиторних занять використовуються такі освітні технології: лекції, практичні і семінарські заняття з використанням активних та інтерактивних форм (круглі столи, дискусії, презентації).

При організації самостійної роботи занять використовуються наступні освітні технології: комп'ютеризовані тести, масиви питань для самоконтролю знань, використання спеціалізованих Інтернет-ресурсів.

Податковий-менеджмент

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Барулін С.В., Глубокова Н.Ю, Данелян Т.Я. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Податковий менеджмент» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!