Роздрукувати сторінку

Прогнозування та макроекономічне планування, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення дисципліни «Прогнозування та макроекономічне планування» спрямоване на формування економічних компетенцій у студентів економічних напрямків навчання.

Дисципліна «Прогнозування та макроекономічне планування», ґрунтуючись на економічних законах, покликана забезпечити студентам певний обсяг знань, що дозволяє на основі методології та організації планування і прогнозування вирішувати питання теоретичного обґрунтування комплексних програм соціально-економічного розвитку суспільства, оцінювати варіанти майбутнього розвитку економіки і стабілізації її ходу.

макроекономічне-планування-та-прогнозування

Самостійна робота студентів з даної дисципліни полягає у вивченні літератури за темами дисципліни, виконанні творчих і аналітичних завдань, написанні контрольної роботи. Формами контролю самостійної роботи є: перевірка письмових робіт, усне вибіркове опитування, самоконтроль, тестовий контроль.

Мета освоєння даної дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок у галузі методології та організації наукових прогнозів, планів економічного і соціального розвитку різних сфер народного господарства країни, набуття студентами навичок використання сучасних методів прогнозування при розрахунку та оцінки макроекономічних показників.

В ході вивчення дисципліни ставляться і вирішуються наступні завдання:

– вивчити теоретичні основи макроекономічного планування та прогнозування;

– ознайомити студентів з чинною практикою макроекономічного планування та прогнозування в Україні;

– ознайомитися із зарубіжним досвідом і можливостями його використання в українській практиці;

– розглянути основні проблеми в сфері макроекономічного планування та прогнозування в Україні та можливі шляхи їх вирішення;

– навчити використовувати теоретичні знання на практиці при розробці макроекономічних планів і прогнозів.

Дисципліна «Прогнозування та макроекономічне планування» є важливим елементом формування системи знань сучасних спеціалістів в області управління в державних і муніципальних органах влади, передбачає наявність базових знань, отриманих студентами в процесі вивчення таких дисциплін, як: «Регіональна економіка», «Історія економіки», «Інформаційні системи в державному управлінні».

У результаті освоєння дисципліни «Прогнозування та макроекономічне планування» формуються елементи наступних професійних компетенцій:

- здатність на основі опису економічних процесів і явищ будувати стандартні теоретичні та економетричні моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;

- здатність аналізувати і інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики про соціально-економічні процеси і явища, виявляти тенденції та зміни соціально-економічних показників.

планування-і-прогнозування

У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні:

Знати:

1. Сутність і призначення макроекономічного планування та прогнозування.

2. Можливості використання макроекономічного планування та прогнозування в цілях державного регулювання економіки.

3. Принципи та підходи до розробки макроекономічних планів і прогнозів.

4. Класифікацію макроекономічних планів, програм і прогнозів.

5. Логіку побудови планів і прогнозів на макрорівні.

6. Методику макроекономічного планування й прогнозування і перспективні напрями її розвитку.

7. Підходи і способи планування і прогнозування макроекономічних об'єктів і величин.

8. Підходи до аналізу досяжності, точності та достовірності макроекономічних планів і прогнозів.

Вміти:

1. Організовувати інформаційне забезпечення планової і прогнозної діяльності.

2. Розробляти плани і програми вирішення різних проблем соціально-економічних систем.

3. Виробляти прогнози і будувати прогнозні моделі для об'єктів різного ступеня складності.

4. Організовувати та впроваджувати систему макроекономічного планування та прогнозування на практиці.

5. Удосконалювати і адаптувати під потреби конкретних об'єктів управління методи та підходи до розробки планів, програм і прогнозів.

6. Аналізувати діючі (прийняті до виконання) макроекономічні плани та прогнози, здійснювати їх експертизу та верифікацію.

7. Проводити оцінку економічної ефективності реалізації планів і програм.

Володіти:

1. Програмно-апаратними комплексами для автоматизованого збору, обробки, аналізу макроекономічних даних, прогнозування й економіко-математичного моделювання.

2. Засобами візуалізації та наочної презентації результатів досліджень і розробок.

Прогнозування-та-макроекономічне-планування

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Лопатніков Л. І., Шаститко А. Є., Автономов В.С. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Прогнозування та макроекономічне планування» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!