Роздрукувати сторінку

Прикладна економіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Прикладна економіка» відноситься до базової частини підготовки студентів за напрямом «Професійне навчання (по галузях)».

Дисципліна реалізується на економічному факультеті.

економічні-знання

Дисципліна «Прикладна економіка» формує у студентів фундамент сучасної інформаційної культури; забезпечує стійкі навички роботи на персональному комп'ютері (ПК); навчає студентів основам сучасної методології використання комп'ютерних інформаційних технологій і практичної реалізації їх основних елементів з використанням ПК і програмних продуктів загального призначення; навчає основним прийомам роботи з різними службами Internet.

Мета вивчення дисципліни – підготовка майбутнього бакалавра до вирішення професійних завдань з використанням економічних знань.

Головним завданням дисципліни є прищеплення студентам навичок роботи з економічною інформацією, професійного використання методик економічного аналізу та відповідних їм засобів в галузі професійного навчання.

Завданнями вивчення дисципліни, пов'язаними з її конкретним змістом є: придбати знання основ економіки комерційних структур; вивчити методики розрахунку показників діяльності організації; оволодіти знаннями та навичками в пошуку і реалізації невикористаних резервів росту діяльності; оволодіти вмінням виробляти аргументовані висновки і розробляти рекомендації і пропозиції за результатами проведеного дослідження з метою підвищення ефективності діяльності організації.

В процесі вивчення курсу формуються такі компетенції:

-- Загальнокультурні компетенції:

- здатність використовувати основи природничо-наукових і економічних знань при оцінці ефективності результатів діяльності в різних сферах.

-- Професійні компетенції:

- готовність до аналізу та організації економічної, господарсько-планової діяльності в навчально-виробничих майстернях та на підприємствах.

економічні-ресурси

Зміст дисципліни:

Тема 1. Організація (підприємство) – основна ланка економіки.

Тема 2. Економічні основи розвитку організації(підприємства).

Тема 3. Економічні ресурси організації (підприємства).

Тема 4. Виробнича та організаційна структура підприємства. Організаційна структура управління підприємством.

Тема 5. Організація виробничої інфраструктури.

Тема 6. Прогнозування і планування діяльності підприємства.

Тема 7. Витрати на виробництво і собівартість продукції організацій.

Тема 8. Формування цін на продукцію підприємства.

Тема 9. Якість і конкурентоспроможність продукції.

Тема 10. Економічна ефективність і розширене відтворення в організації.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- зміст нормативних, методичних матеріалів та законодавчих актів з питань економіки організацій (підприємств);

- види підприємств, їх організаційно-правові форми;

- ресурси підприємства і основні фактори виробничої діяльності, методи оцінки витрат виробничих ресурсів, вимірювання результатів діяльності підприємства та визначення ефективності виробництва;

- форми і напрями стимулювання діяльності організації (підприємства).

-- Вміти:

- виконувати розрахунки економічних показників, враховуючи їх взаємозв'язок і взаємозалежність;

- виявляти основні фактори, що визначають напрями і результати діяльності підприємства;

- оцінювати витрати і вимірювати віддачу виробничих ресурсів, визначати ефективність пропонованих заходів і прийнятих рішень;

- оцінювати ефективність виробництва та рівень економічного стану підприємства.

-- Володіти:

- технологіями роботи з різного роду джерелами інформації;

- методами і прийомами проведення відповідних розрахунків і прийняття управлінських рішень.

-- Форми роботи:

- лекції;

- лабораторні заняття.

-- Види контролю:

- поточний - виконання самостійних робіт;

- проміжний - виконання контрольних робіт;

- підсумковий – залік.

Прикладна-економіка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ширенбек Х., Руткаускас Т., Зайцев Н. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Прикладна економіка» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!