Роздрукувати сторінку

Світові школи фінансового менеджменту, як навчальна дисципліна

« Назад

Впровадження теоретичних основ і практичних аспектів фінансового менеджменту в навчальний процес дозволяє дати необхідну сукупність методів для досягнення специфічних фінансових цілей конкретного господарюючого суб'єкта, обрати методи, які відповідають цілям, а не суперечать їм і застосувати їх. В основі викладання курсу «Світові школи фінансового менеджменту» лежать критерії прийняття фінансових рішень.

Метою дисципліни «Світові школи фінансового менеджменту» є формування високопрофесійних менеджерів, що володіють знаннями і навичками, які дозволять ефективно здійснювати управлінську діяльність на базі вивчених питань, пов'язаних з розумінням особливостей роботи суб'єктів.

Світові-школи-фінансового-менеджменту

Мета курсу:

- покращити розуміння студентами фінансового середовища, в якому оперують економічні суб'єкти;

- розглянути принципи управління фінансовими потоками в фірмах;

- вивчення організаційних форм, фінансової діяльності компаній, структури фінансової системи; базових концепцій фінансового менеджменту;

- короткострокового і довгострокового фінансування, менеджменту поточних активів, а також формування бюджету капіталовкладень фірми.

Викладання дисципліни «Світові школи фінансового менеджменту» спрямоване на розвиток таких компетенцій:

- здатність формування у студента нового економічного мислення, стратегічного бачення розвитку бізнесу;

- здатність використовувати ідеї, міркування та моделей фінансового менеджменту і аналізу, здійснювати обробку управлінської інформації за допомогою методик та інструментів аналізу, які використовуються при прийнятті управлінських рішень та вирішенні фінансових проблем в організації — базові знання по професії;

- здатність до аналізу і синтезу фінансових даних, необхідних при прийнятті управлінських рішень;

- здатність виявляти і вибирати необхідну фінансову інформацію по конкретному напрямку — навички управління інформацією;

- вивчення термінів і понять, моделей фінансового аналізу і менеджменту дозволить удосконалити комунікативні навички, тобто дозволить спілкуватися у бізнес-середовищі на одній мові зі спеціалістами;

- здатність працювати в міжнародному контексті, використовуючи методики і інструменти загальносвітового характеру;

- дотримання етичних цінностей у веденні бізнесу, в частині використання інформації різного характеру;

- здатності до адаптації до нових ситуацій у зовнішньому і внутрішньому середовищі, здатність приймати рішення в умовах невизначеності;

- здатність до самодисципліни і автономної роботи при виконанні домашніх робіт і при написанні курсового проекту, який захищається за підсумками річного курсу;

- відповідальність за якість виконаної роботи, яке тягне за собою розуміння її важливості в рамках майбутньої професії;

- здатність до критики при роботі в командах у процесі вивчення кейсів і виробленні стратегії, де також виробляються міжособистісні навички;

- здатність до генерації нових ідей при вирішенні управлінських завдань і вироблення творчих підходів;

- здатність до ініціативи, в даному випадку виробляється і воля до успіху, і самокритика — при розгляді помилок за вивченими кейсами.

фінансовий-менеджмент

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- які стосунки складаються у суб'єктів господарювання в сфері управління фінансами, і як ринкове середовище змінює логіку функціонування фінансового механізму підприємства;

- як керувати фінансами підприємства на основі цієї нової логіки: сутність, структуризацію, об'єкти, суб'єкти, функції фінансового менеджменту, критерії прийняття фінансових рішень;

- як поєднати стратегію і тактику, довго- та короткострокові аспекти життєдіяльності підприємства в нових умовах, джерела формування і напрямки використання фінансових ресурсів;

- які обмеження на управління фінансами накладає (і які нові можливості приносить) високоінфляційне середовище;

- систему сучасних методів фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками і фінансовими ризиками підприємства;

- можливості мінімізації фінансових ризиків.

-- Вміти:

- вирішувати стратегічні і тактичні завдання організації через призму фінансових відносин;

- агрегувати фінансову звітність підприємства та аналітичну інформацію для розрахунку базових показників фінансового менеджменту;

- використовувати теоретичні та практичні навички та знання, методики розрахунків і аналізу;

- виявляти ефект операційного важеля, розраховувати «поріг рентабельності» і «запас фінансової міцності підприємства»;

- сформувати логіку прийняття управлінських рішень в сфері фінансової діяльності, що забезпечують їх високий динамізм і варіативність;

- оцінювати ступінь можливого ризику.

-- Володіти:

- знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання функцій з управління фінансами в компанії, а також виробити навички ухвалення фінансових рішень;

- економічними знаннями й виробити економічне мислення, що є основою для прийняття управлінських рішень у конкретних областях професійної діяльності;

- знаннями про основні закономірності економічного розвитку, становлення та розвитку економічної теорії, її практичного застосування, вітчизняного та зарубіжного досвіду.

управління-фінансовими-потоками

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Шигда А.В., Комаров Є.І., Верищагін Д.С. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Світові школи фінансового менеджменту» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!