Роздрукувати сторінку

Управління витратами, як навчальна дисципліна

« Назад

Управління витратами, як сукупність дій і підходів, спрямованих на досягнення основних цілей господарюючого суб'єкта у різних видах діяльності, насамперед, орієнтоване на поліпшення його фінансового становища. Стійкість фінансового положення відображає стан наявних ресурсів, при цьому собівартість власне виробництва продукції може займати незначну частку в структурі сукупних витрат, а величина поточних витрат на її просування до споживача і на організацію збутової мережі, навпаки, може бути відносно високою.

Управління витратами ґрунтується на теорії управління підприємством, бухгалтерському та управлінському обліку, управління персоналом, економічному аналізі господарської діяльності, економіки організації (підприємства). Це синтетична галузь знань, в якій застосовуються термінологія і методи різних дисциплін, з'єднуються незалежні один від одного аспекти господарської діяльності, виявляються їх взаємозв'язок і вплив на фінансові результати.

витрати-організації

Мета вивчення дисципліни полягає у виявленні особливості витрат підприємства як об'єкта управління, обґрунтуванні принципів та механізмів його реалізації з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення дисципліни забезпечує реалізацію вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти в галузі управління витратами з питань: розкрити вплив витрат на формування фінансового результату роботи підприємства; вивчити способи і методи обліку і аналізу витрат; формувати практичні навички визначення прийняття управлінських рішень на основі аналізу витрат.

Дисципліна «Управління витратами» базується на знаннях, отриманих в процесі вивчення таких дисциплін, як загальна економічна теорія, економіка підприємства, менеджмент та інших. Отримані знання будуть використані в процесі дипломування та професійної діяльності.

Управління-витратами

В результаті вивчення дисципліни фахівець з управління витратами повинен:

1) Знати:

- теоретичні основи управління витратами;

- сутність і значення собівартості продукції як економічної категорії;

- фактори, що впливають на витрати обігу;

- методи виявлення залежності витрат від обсягу діяльності підприємства;

- управління витратами в системі економічної роботи підприємства;

- аналіз структури витрат обігу;

- аналіз виробництва і реалізації продукції, використання виробничих ресурсів організації, собівартості продукції, беззбитковості виробництва і продажу;

- оцінка впливу собівартості продукції на величину прибутку підприємства.

2) Вміти:

- організувати проведення економічного аналізу в організації;

- систематизувати результати досліджень, узагальнювати їх і робити висновки, що мають практичне значення;

- проводити в рамках маркетингових досліджень маркетинговий аналіз;

- проводити управлінський аналіз, виявляти резерви підвищення ефективності використання основних, оборотних фондів, трудових ресурсів, виробництва та реалізації продукції;

- проводити аналіз в інтересах забезпечення управління витратами підприємства;

- проводити фінансовий аналіз, в тому числі, дослідити фінансовий стан організації (її фінансову стійкість і платоспроможність), діагностувати вірогідність можливого банкрутства. Проводити аналіз фінансових результатів діяльності організації (прибуток і рентабельність), її ділову і ринкову активність;

- використовувати результати управлінського та фінансового аналізу для забезпечення виконання наступних функцій: прогнозування і планування фінансової господарської діяльності; прийняття управлінських рішень і контролю за їх виконанням, виявлення резервів підвищення ефективності фінансової господарської діяльності.

управління-підприємством

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Черток Л. Є., Трубочкіна М.І., Котєнєва Є.Н. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати курсову роботу чи тези з курсу «Управління витратами» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!