Роздрукувати сторінку

Соціально-економічна безпека підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

Забезпечення сталого соціально-економічного зростання, ефективного використання національних багатств, захист економічних інтересів країни можливі за умови створення системи соціально-економічної безпеки як держави в цілому, так і окремих господарюючих суб'єктів. У зв'язку з цим зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях-економістах, здатних професійно забезпечувати економічну безпеку і створювати умови для дотримання законності і правопорядку у сфері економіки.

Відбуваються зміни в міжнародній обстановці, які викликають необхідність реалізації нових підходів у сфері політичних, економічних і військових відносин країни. Актуальність забезпечення соціально-економічної безпеки України обумовлена рядом факторів.

соціально-економічна-безпека

В результаті ускладнення внутрішньоекономічних і соціально-політичних проблем в ряді країн (дефіцит державного бюджету, безробіття, тіньова економіка та ін.) відбувається руйнування економічних основ забезпечення національної безпеки. В умовах ослаблення одних країн посилюється прагнення інших до переваги над ними, використання економічних важелів» тиску для досягнення своїх політичних інтересів.

Життєво важливими стають питання забезпечення обороноздатності України. Виходячи зі сказаного, в даний час одним з найважливіших першочергових завдань є досягнення такого рівня соціально-економічної безпеки, яка забезпечувала б внутрішню стабільність, активну участь країни в міжнародному поділ праці і одночасно гарантувало її національну безпеку.

У зв'язку з цим вивчення теоретичних основ і придбання практичних навичок у такій галузі знання, як соціально-економічна безпека набуває особливого значення.

Метою даної дисципліни є вивчення сутності соціально-економічної безпеки держави і регіонів, що дасть можливість майбутнім економістам розбиратися в її системі, функціонуванні, аналізувати тенденції і закономірності виникнення і усунення загроз економічній безпеці.

Соціально-економічна-безпека-підприємства

Завданнями дисципліни є вивчення:

1) природи небезпек і загроз, інтересів і забезпечення національної безпеки;

2) сутності економічної безпеки держави, критеріїв і показників оцінки її рівня, основних загроз і напрямів їх усунення, форм і механізмів забезпечення економічної безпеки;

3) інтересів регіонів України, використання мінерально-сировинних, продовольчих, енергетичних і транспортних ресурсів, оцінки рівня економічної захищеності територій, забезпечення регіональної економічної безпеки;

4) типів тіньової економіки, оцінки її масштабів, боротьби з тіньовою економікою та контролю над нею.

Після закінчення вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- загрози національній безпеці України;

- сутність тіньової економіки, методи виявлення та оцінки її параметрів;

- соціально-економічні наслідки тіньової економічної діяльності;

- поняття і сутність економічної безпеки, її місце в системі національної безпеки;

- об'єкти та суб'єкти економічної безпеки;

- концепцію економічної безпеки України;

- економічні ризики, природу і сутність загроз економічної безпеки;

- методи оцінки рівня ризиків та загроз економічної безпеки;

- критерії і показники економічної безпеки;

- організаційно-правові засади, принципи, чинники, механізми, методи і засоби забезпечення економічної безпеки.

-- Вміти:

- визначати рівень економічної безпеки галузі, регіону, держави;

- виявляти і аналізувати ризики і загрози в сфері економічної безпеки;

- розробляти заходи щодо їх локалізації і нейтралізації;

- оцінювати параметри тіньової економіки та її соціально - економічні наслідки;

- визначати критерії та розраховувати порогові значення показників рівня економічної безпеки;

- виявляти загрози економічної безпеки, проводити їх ранжування за ймовірністю реалізації та величиною збитків.

-- Мати уявлення:

- про небезпеки і загрози, інтересах і пріоритетах національної безпеки, національної сили;

- систему забезпечення національної безпеки.

соціально-економічне-зростання

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Криворотов В.В., Калина А.В., Селетков С.Н. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Соціально-економічна безпека підприємства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!