Роздрукувати сторінку

Податковий облік і звітність, як навчальна дисципліна

« Назад

Податкова звітність - це звітність, яка подається в органи податкової служби та позабюджетних фондів і характеризує стан зобов'язань підприємства, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів.

Предметом вивчення дисципліни «Податковий облік і звітність» є теорія і практика обчислення і сплати податків та інших платежів з метою формування податкової звітності.

податки-і-оподаткування

Мета навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» полягає у набутті студентами знань загальних принципів податкового обліку і звітності.

Змістовна частина дисципліни «Податковий облік і звітність» базується на знанні основ економічної теорії, бухгалтерського обліку, податків і оподаткування, фінансів та інших загальноекономічних дисциплін.

Вивчення курсу «Податковий облік і звітність» дозволить студентам глибше отримати навички обчислення податкових платежів, а також практичні навички ведення податкового обліку та складання податкової звітності.

Курс містить основні відомості про порядок обчислення сум податкових платежів, а також про порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності та вирішенні проблем, що виникають в практичній діяльності організацій щодо обчислення податків.

Програма дисципліни розроблена відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки «Економіка».

 «Податковий облік і звітність» являє собою самостійну дисципліну, яка виступає складовою частиною освітньої програми за напрямом підготовки «Економіка» відноситься до дисциплін за вибором професійного циклу робочого навчального плану.

Податковий-облік-і-звітність

Основною метою дисципліни є досягнення таких освітніх результатів:

-- знати:

- методологічні засади сучасного оподаткування;

- принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи;

- податковий контроль у системі державного фінансового контролю;

- основні законодавчі, нормативні та інші документи з податкового обліку;

- функціональне призначення, методологію податкового обліку;

- взаємозв'язок податкового обліку з бухгалтерським обліком і оподаткуванням.

-- вміти:

- практично обчислювати основні види податків і зборів;

- заповнювати податкові декларації по податках, що сплачуються юридичними і фізичними особами;

- коригувати дані бухгалтерського обліку в цілях оподаткування, виробляти відповідні записи в податкових регістрах та проводити розрахунки за податками і платежами в бюджет;

- складати податкову звітність.

-- володіти навичками:

- обчислення податків і зборів, які сплачуються юридичними та фізичними особами;

- самостійної роботи з законодавчими актами, нормативно-методичними і довідковими документами;

- виявлення основних порушень законодавства, що регулює ведення податкового обліку;

- навичками виявлення можливих порушень і помилок в розрахунку податків і зборів.

В результаті вивчення дисципліни «Податковий облік і звітність» у студента повинні бути сформовані наступні компетенції:

- професійні: здатний аналізувати та інтерпретувати фінансову, податкову та іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень з використанням сучасних інструментальних засобів і комп'ютерних технологій.

податкова-звітність

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Семеніхін В.В., Пансков В. Г., Тютюрюков Н. Н. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Податковий облік і звітність» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!