Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Інвестиції та інвестиційний аналіз

Інвестиційний аналіз дозволяє оцінити інвестиційну привабливість організації для зовнішнього інвестора (оцінка на фондовому ринку при формуванні інвестиційних портфелів), так і для власників бізнесу при оцінки ефективності вкладення в інвестиційні проекти з допомогою оцінки таких показників як NPV, IRR, IP і їх модифікацій.

Цілями освоєння дисципліни «Інвестиції та інвестиційний аналіз» є розвиток особистісних якостей, формування загальнокультурних та професійних компетенцій відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.

інвестиційна-діяльність

Мета дисципліни...


Міжнародна економічна діяльність

«Міжнародна економічна діяльність» - предмет, який вивчається студентами економічних спеціальностей і направлений на формування вмінь та навичок в галузі міжнародних економічних відносин.

Мета викладання курсу: становлення у студентів теоретичних умінь про сьогоднішні реалії формування міжнародних економічних відносин і практичних здібностей аналізу складних явищ в світогосподарських зв'язках в період глобалізації світового господарства.

Міжнародна-економічна-діяльність

Завданнями дисципліни є...


Міжнародна інвестиційна діяльність

Дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» входить в перелік курсів варіативної частини гуманітарного, соціального та економічного циклу. Заснована на знаннях наукових законів виробництва. Для освоєння дисципліни необхідні знання основних економічних законів, особливостей ведення виробництва. Дисципліна спрямована на те, щоб дати студентам теоретичні, методологічні та практичні знання, що формують сучасну практичну основу для освоєння профілюючих навчальних дисциплін і виконання основних професійних завдань: обґрунтування ефективного ведення виробництва.

Метою освоєння дисципліни є ознайомлення студентів з основними закономірностями, структурою та принципами організації інвестиційної діяльності, її основних елементів, а також міжнародної інвестиційної діяльності для подальшого застосування їх на практиці.

інвестиційна-діяльність

Завданнями дисципліни є...


Міжнародна торгівля (Міжнародна торгівельна діяльність)

Міжнародна торгівля (World trade) - це система (сукупність) міжнародних відносин у сфері обміну товарами, що полягає у проведенні зовнішніх торгових операцій всіх держав світу, під поняттям зовнішня торгівля мається на увазі торгівля однієї країни з іншими державами, яка формується із ввозу і вивозу товарів, при цьому різна зовнішньоторговельна діяльність ділиться по товарній спеціалізації на торгівлю готовою продукцією, торгівлю сировиною, а також торгівлю послугами, при цьому дотримується міжнародних правил торговельних відносин, які контролюються органом Генеральної Асамблеї з питань в області торгівлі і розвитку.

Міжнародна торгівля (World trade) - це обмін товарами і послугами між різними країнами, пов'язаний із загальною інтернаціоналізацією господарського життя та інтенсифікацією міжнародного поділу праці в умовах науково-технічної революції.

Міжнародна-торгівля 

Метою освоєння дисципліни...


Міжнародний бізнес

«Міжнародний бізнес» - курс, який направлений на вивчення студентами економічних спеціальностей.

Вивчення курсу «Міжнародний бізнес» дає можливість студентам не лише отримати системні знання про сучасний міжнародний бізнес, але й отримати уявлення про методи аналізу, оцінки, обґрунтування можливих шляхів і способів інтернаціоналізації бізнесу в умовах глобалізації світової економіки і конкуренції.

ведення-міжнародного-бізнесу

Метою вивчення дисципліни...


Міжнародний економічний аналіз

Термін «аналіз» з грецької трактується як «розчленування».

Економічний аналіз - це форма пізнання предметів і явищ оточуючої дійсності, який базується на діленні цілого на функціональні частини та опануванні їх у всьому різноманітті зв'язків.

Дисципліна «Міжнародний економічний аналіз» є базовою (загальнопрофесійною) частиною професійного циклу підготовки студентів за напрямом підготовки «Економічна безпека».

діяльність-підприємства

Мета опанування дисципліни...


Міжнародний маркетинг

Інтенсивна інтеграція України у світову систему господарства, її включення в міжнародний поділ праці привели до того, що у зовнішньоекономічні відносини залучаються все більше підприємств, які повинні самостійно налагоджувати свій експорт продукції і послуг, раціоналізувати імпорт. Успіх цієї діяльності визначається професійним рівнем фахівців у роботі з іноземними партнерами.

Тому метою курсу «Міжнародний маркетинг» є навчання теорії і практиці маркетингової діяльності українських підприємств на міжнародних ринках.

маркетингова-діяльність 

Завданням дисципліни є...


Міжнародний промисловий маркетинг

Промисловим маркетингом називається система розроблення та реалізації виробничої і комерційної політики на промисловому підприємстві, націлена на одержання максимального прибутку на основі вивчення ринку і створення конкурентоспроможної продукції за умови її повної реалізації.

Концепцією промислового маркетингу є встановлення мети, яка досягається завдяки розробці програми, що визначає виробничу і комерційну політику підприємства.

маркетингова-діяльність

Метою промислового маркетингу є...


Міжнародні економічні відносини

Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» відноситься до циклу фахових дисциплін (базова частина) Основної освітньої програми за напрямом «Економіка». Дисципліна реалізується кафедрою економіко-управлінських і правових дисциплін.

Зміст дисципліни «Міжнародні економічні відносини» охоплює коло питань, пов'язаних з формуванням функціонуванням та розвитком світової економіки і міжнародних відносин.

економічні-явища

Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» спрямована на...


Міжнародні комерційні контракти

Міжнародний комерційний контракт – це договір, ускладнений іноземним елементом, укладений сторонами з метою здійснення підприємницької діяльності.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародні комерційні контракти» складено у відповідності з навчальними планами програми «Міжнародний бізнес» напряму «Менеджмент».

зовнішньоекономічна-діяльність

Дисципліна «Міжнародні комерційні контракти» посідає...


Міжнародні стандарти аудиту

Навчальна дисципліна «Міжнародні стандарти аудиту» - обов'язкова дисципліна базової частини професійного циклу Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки фахівців «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту» є формування у слухачів твердих теоретичних знань і придбання практичних навичок (на основі кращих досягнень світової та вітчизняної економічної науки) по плануванню, проведенню аудиту як незалежного контролю правильності організації і ведення бухгалтерського обліку, організації та функціонування системи внутрішнього контролю, складання фінансової звітності з точки зору її достовірності, перевірки дотримання законодавства, оформлення результатів аудиторської перевірки з урахуванням міжнародних стандартів аудиту.

вимоги-аудиту

Знання, отримані слухачами в процесі вивчення дисципліни...


Міжнародні стандарти фінансової звітності

Фінансова звітність створена зі звітного бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів, звіту про рух власного капіталу і розподіл чистого прибутку, а також додатків, пояснень і приміток. Формування фінансової звітності, в кінцевому підсумку зводиться до виявлення і відображення в ній відповідних елементів.

Мета вивчення дисципліни – це придбання студентами даної спеціальності теоретичних знань і початкових практичних навичок в області МСФЗ. Необхідно, щоб студенти могли зрозуміти і проаналізувати звітність, складену за правилами МСФЗ.

бухгалтерський-облік

Завданнями дисципліни є...


Міжнародні стратегії економічного розвитку

Курс «Міжнародні стратегії економічного розвитку» розкриває еволюцію менеджменту як філософії та інструменту ефективного міжнародного бізнесу. Вивчаються причини звернення компаній до міжнародного менеджменту як функції управлінської діяльності. Розглядаються принципові особливості внутрішнього та зовнішнього середовища, форми і методи її дослідження, а також практичні кроки з розробки та реалізації стратегій. Аналізується процес вибору стратегії і розробки плану виходу на міжнародний ринок. Розглядаються особливості розробки маркетингового комплексу для іноземного ринку і прийняття рішень у системі міжнародного менеджменту.

Мета викладання дисципліни: формування професійних компетенцій з визначення особливостей міжнародних стратегій економічного розвитку та практичних навичок щодо формування стратегії розвитку національної економіки.

міжнародний-менеджмент

Перелік професійних компетенцій...


Міжнародні фінанси

У програмі дисципліни «Міжнародні фінанси» викладено базові поняття та засади функціонування міжнародного фінансового ринку та здійснення валютних операцій.

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» є формування теоретичних і практичних знань для розуміння сутності, механізмів, тенденцій розвитку світових фінансів, значення різних видів валютних операцій та технології їх проведення.

міжнародний-фінансовий-ринок

Навчальні завдання дисципліни...


Мікроекономіка

Формування глибокого і всебічного економічного мислення – невід'ємна частина економічної освіти, тому курс «Мікроекономіка» вивчається на всіх економічних спеціальностях. Державний освітній стандарт вищої професійної освіти визначає як об'єкти професійної діяльності бакалаврів напряму «Економіка» поведінку господарюючих агентів, їх витрати і результати, функціонуючі ринки, фінансові та інформаційні потоки, виробничі процеси. Саме це і є предметом сучасної мікроекономіки.

У першій своїй частині вона закладає базові методологічні підходи в сучасній теоретичній економіці, дає фундаментальний категоріальний апарат, необхідний для успішного освоєння будь-якої економічної дисципліни. Тому навчальною метою базової частини курсу в першому семестрі є вивчення основних понять, категорій та інструментів економічної теорії, опис найбільш загальних взаємозв'язків і закономірностей на різних рівнях сучасної економіки.

економічні-спеціальності

У другому семестрі, навчальною метою розвиненої...


Мікроекономічні теорії виробництва

Мікроекономіка є однією з двох складових частин сучасної економічної теорії. Історично корені мікроекономіки йдуть в працях фізіократів (Ф. Кене), класичної (А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Б. Сео), неокласичної (А. Маршалл, Госсен, К. Менгер, Ф. Візер, С. Парето, Л. Вальрас та ін) шкіл. Як і будь-яка інша науки мікроекономіка характеризується: по-перше, власним об'єктом вивчення; по-друге, змістом, тобто предметом дослідження.

Курс «Мікроекономічні теорії виробництва» утворений на основі вивчення предмету «Мікроекономіка».

економічні-процеси-на-мікрорівні

При вивченні навчальної дисципліни...


Моделі управління ризиком

Управління ризиками (англ. Risk management) - процес прийняття і виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату і мінімізацію можливих втрат, викликаних його реалізацією.

Мета вивчення дисципліни «Моделі управління ризиком» полягає в тому, щоб дати студентам знання з основ системного підходу до управління ризиками в економіці, ознайомлення з теорією і практикою побудови математичних моделей, структурних схем забезпечення економічної безпеки, навчити керувати техногенними, природними та екологічними ризиками.

Моделі-управління-ризиком

Основні завдання вивчення дисципліни...


Мотивація персоналу

Одним із факторів підвищення ефективності роботи підприємства є система мотивації і стимулювання працівників ("людського ресурсу") як головного компонента корпорації: без зацікавленості працівників навіть саме творче керівництво не доб'ється більш високої продуктивності праці. Політика корпорації щодо утримання кваліфікованих кадрів, залученню нових цінних працівників також має базуватися на системі мотивації, далеко виходить за просте застосування методу "батога і пряника» і маніпулювання.

В сучасній корпорації співробітництво і партнерство персоналу з компанією знаходить нові риси: зрушення у виробничій сфері в бік знань, інформації і збільшеної свободи працівників трансформують традиційні економічні (утилітарні) цінності, мотиви і стимули в постекономічне втілення і розвиток своїх здібностей і якостей, довіру, участь у процесі прийняття рішень, у прибутку фірми і т. п. Тому активне використання фахівцями в області людських ресурсів системи мотивації і стимулювання персоналу на підприємстві є потужним засобом активізації і підвищення продуктивності працівників.

Мотивація-персоналу

Мета: сформувати...


Муніципальне управління

Викладання дисципліни «Муніципальне управління» будується виходячи з необхідного рівня спеціальної підготовки менеджерів, які навчаються за спеціальністю «Державне і муніципальне управління», до професійної діяльності у сфері муніципального управління.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців твердих теоретичних знань і практичних навичок, що дозволяють аналізувати економічні процеси на конкретній території і володіти методами наукових досліджень у різних сферах діяльності муніципального управління.

місцеве-самоврядування

Без знання економіки та конкретної обстановки свого...


Національна економіка

Національна економіка – це просторове визначення, специфічна організація життя суспільства.

Метою дисципліни є засвоєння знань про типологію сучасних господарських систем і особливості національної економіки України; структуру національної економіки, основні взаємозв'язки її елементів і зміст основних народногосподарських пропорцій; показники оцінки використання ресурсів національної економіки та її сучасного стану; тенденції розвитку економічної системи України, сутність і причини кризових явищ; показники, що характеризують місце української економіки у світовій економіці; показники та умови забезпечення національної економічної безпеки; функції держави в національній економіці України і зміст її економічної політики.

економічна-політика 

Дисципліна «Національна економіка» включена...


Непродовольчі товари

Життя сучасної людини важко уявити без магазинів і найрізноманітніших товарів, які роблять побут більш комфортним. Крім продовольчих продуктів, існують так звані непродовольчі товари. Вони також проходять контроль якості, а при необхідності їх можна повернути.

Непродовольчими товарами називаються вироби, які не належать до продуктів харчування. Вони реалізуються виключно для того, щоб були задоволені найрізноманітніші запити споживачів.

маркетингова-інформація

Мета дисципліни...


Облiк в зарубiжних країнах

Дисципліна «Облiк в зарубiжних країнах» входить до варіативної частини обов'язкових дисциплін освітньої програми бакалаврату за напрямом «Економіка». Дисципліна реалізується на економічному факультеті кафедрою бухгалтерського обліку.

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з вивченням найважливіших міжнародних облікових принципів, методики фінансового та управлінського обліку в різних країнах, процесу формування обліково-звітної інформації на основі відображення господарських операцій, типових форм бухгалтерських балансів і звітів, планів рахунків.

Облiк-в-зарубiжних-країнах

Викладання дисципліни передбачає...


Облік в комерційних банках

Комерційні банки - це кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді вкладів та депозитів. Комерційні банки здійснюють на договірних засадах кредитне, розрахунково-касове та інше банківське обслуговування юридичних і фізичних осіб.

Мета дисципліни - формування у студента цілісного уявлення про організацію обліку в комерційних банках і вміння його здійснювати відповідно до чинного законодавства та вимог сучасних банківських технологій.

комерційний-банк

Базовий курс забезпечує...


Облік зовнішньоекономічної діяльності

Облік зовнішньоекономічної діяльності – дисципліна, що вивчає порядок обліку і аудиту експортно - імпортних операцій, ліцензування і сертифікацію зовнішньоекономічної діяльності.

Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок з організації та ведення підприємницької діяльності в галузі обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

аудит-зовнішньоекономічної-діяльності

Завдання...


Облік і аудит

Знання обліку і аудиту дозволяють планувати, регулювати, аналізувати, контролювати та звітувати перед контролюючими органами щодо фінансово-господарської діяльності на рівні держави, регіону, підприємства.

Цілі і завдання дисципліни «Облік і аудит»:

- оволодіння методологією і методами кількісного дослідження масових явищ та процесів;

- вимір соціально-економічних явищ на підприємстві, галузі і в народному господарстві з допомогою економічних показників як з боку їх величини, так і змісту, що відображають результати суспільного виробництва в умовах ринкових відносин;

- вміння аналітично мислити, розуміти економічний зміст і значення інформації, що відбиває соціально-економічні явища і процеси суспільного життя.

бухгалтерський-облік

В процесі освоєння дисципліни...


Облік і аудит в банках

Робоча програма дисципліни «Облік і аудит в банках» складена з урахуванням сучасної кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит» спеціалізації «Банківська справа».

Дисципліна входить у перелік спеціалізованих облікових дисциплін і вивчає систему ведення обліку в банківських установах у відповідності з законодавчими та нормативними актами.

бухгалтерський-облік-в-банку

Мета вивчення дисципліни...


Облік на підприємствах малого бізнесу

Дисципліна «Облік на підприємствах малого бізнесу» відноситься до варіативної частини дисциплін за вибором основної освітньої програми бакалаврату за напрямом підготовки «Економіка».

Метою освоєння дисципліни «Облік на підприємствах малого бізнесу» є поглиблене вивчення особливостей методології бухгалтерського обліку, оподаткування та аналізу найважливіших показників фінансово-господарської діяльності малого підприємства.

бухгалтерський-облік

В процесі освоєння даної дисципліни студент формує...


Облік у галузях економіки

Облік у галузях економіки – курс для студентів економічних спеціальностей, що базується на знанні основних економічних процесів та бухгалтерських операцій.

Цілі опанування дисципліни: ознайомлення студентів з концептуальними основами дисципліни - дати студентам знання про основи бухгалтерського обліку в галузях економіки (промисловість, будівництво), сформувати у студентів загальні знання про сутність і призначення бухгалтерського обліку в галузях економіки, про прикладний зміст основних категорій обліку в галузях економіки.

бухгалтерський-облік

Завдання дисципліни...


Операційний менеджмент

Дисципліна «Операційний менеджмент» спрямована на підготовку теоретично і практично студентів в області прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною (виробничою) діяльністю підприємства.

Дисципліна входить до варіативної частини професійного циклу дисциплін напряму «Менеджмент» профіль «Виробничий менеджмент».

Її вивчення передбачає встановлення і розвиток міждисциплінарних зв'язків з такими дисциплінами, як організація виробництва, управління людськими ресурсами, економіка організацій (підприємств), безпека життєдіяльності.

операційна-діяльність

Метою вивчення курсу...


Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності – предмет, який введений в навчання студентів економічних напрямків.

Дисципліна «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» належить до спеціальних навчальних дисциплін.

Викладання дисципліни «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» будується виходячи з необхідного рівня базової підготовки в області податків та оподаткування. Кінцева мета вивчення дисципліни - дати студентам знання про митно-тарифну політику України, оподаткування учасників зовнішньоекономічної діяльності.

оподаткування

Основним завданням вивчення дисципліни...


Оподаткування суб’єктів господарювання

Податки – обов'язкові платежі, які утримуються державою з суб’єктів господарювання та жителів за ставкою, затвердженою в нормативно-законодавчому порядку.

Податки є важливою складовою економічних відносин в суспільстві з часу зародження держави, формування і зміна форм яких незмінно супроводжується реорганізацією податкової системи.

оподаткування

Податкова система виникла і розвивалася...


Оподаткування фінансових установ

Податки виступають в якості своєрідної кровоносної артерії фінансової системи будь-якого суспільства. За словами Карла Маркса в податках втілено економічно виражене існування держави.

Податки уособлюють собою ту частину сукупності фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням грошових доходів держави (бюджету і позабюджетних фондів), необхідних йому для виконання відповідних функцій – соціальної, економічної, військово-оборонної, правоохоронної та ін. Таким чином, податки є об'єктивною необхідністю існування держави.

Оподаткування-фінансових-установ

Мета дисципліни...


Організаційна поведінка

Людство живе в організованому світі. Організації тієї або іншої структури є необхідною частиною суспільства і служать багатьом потребам. Прийняття рішень і дії менеджерів в організаціях надають все зростаючий вплив на окремих людей, інші організації та суспільство в цілому.

У нашому житті організації відіграють важливу роль, яка підвищується в міру зростання компаній і відділення власності від управління. Тому важливо зрозуміти, як функціонують організації, і оцінити той вплив, який вони чинять на людей. Наслідком цих процесів стало виділення нового напрямку суспільствознавства, формування спеціального навчального курсу «Організаційної поведінки».

Організаційна-поведінка 

Організаційна поведінка - це дисципліна, що вивчає...


Організаційне проектування підприємства

Організаційне проектування підприємств - це моделювання організаційної системи, що здійснюється при створенні нового підприємства.

Мета вивчення дисципліни – оволодіння теорією і практикою дослідження і проектування організаційних систем в цілях їх подальшого розвитку.

організаційне-проектування

Завдання дисципліни...


Організація митного контролю

Митний контроль - це система заходів, які проводяться митними структурами з ціллю забезпечення дотримання митного законодавства України.

Місце дисципліни в структурі основної професійної освітньої програми: дисципліна «Організація митного контролю» відноситься до варіативної частини професійної освітньої програми.

митне-законодавство 

Викладання курсу та самостійна робота студентів покликані...


Організація обліку

Організація бухгалтерського обліку, як система правил здійснення обліку і контролю на підприємстві, в країні і в світі знаходиться в безпосередній залежності від рівня економічного розвитку суспільства, що впливає на зміст і методи ведення бізнесу, а через них і на інформацію для зовнішнього і внутрішнього управління.

Процеси глобалізації у сфері бізнесу, науково-технічний прогрес в засобах комунікації і зв'язку істотно впливають на перспективи, організацію та здійснення бухгалтерського обліку і формування облікових професій.

бухгалтерський-облік

Поки існують власники, інвестори, кредитори...


Організація обслуговування

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація обслуговування» укладена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту до мінімуму змісту і рівня підготовки випускників за спеціальностями: «Організація обслуговування в громадському харчуванні», «Технологія продукції громадського харчування».

Дисципліна «Організація обслуговування» є профілюючою для спеціальності «Організація обслуговування в громадському харчуванні». Дисципліна «Організація обслуговування» відноситься до циклу спеціальних дисциплін, є єдиною для всіх форм навчання.

обслуговуюча-діяльність-персоналу

Предметом дисципліни...


Організація та нормування праці

Організація праці на підприємстві – конкретні форми, методи, поєднання людей і техніки в процесі праці.

До нормування праці відноситься:

1) норма тривалості, праці, чисельності та виробітку, нормоване завдання;

2) обслуговування і керованості;

3) складності праці (розряд робіт, категорії складності);

4) оплати праці (тарифна ставка, оклад, розцінка);

5) санітарно-гігієнічні норми – освітленості, шуму, температури;

6) соціальні норми праці.

організація-праці 

Дисципліна «Організація та нормування праці» передбачає...


Основи інноваційно-інвестиційної діяльності

Курс «Основи інноваційно-інвестиційної діяльності» - предмет, який введено для вивчення студентами економічних спеціальностей.

Дисципліна "Основи інноваційно-інвестиційної діяльності" відноситься до базової частини.

інноваційний-розвиток-підприємства

Метою освоєння дисципліни...


Основи креативної економіки

Корінні зміни, що відбулися в розвитку цивілізації в кінці минулого століття, – глобалізація і нова економіка (економіка знань) – створили передумови для виникнення і розвитку так званої «креативної економіки». Основою розвитку креативної економіки став креативний потенціал людини.

Креативна економіка є відносно новим напрямком досліджень і, перш за все, практичної діяльності, яка орієнтована на артикульоване з'єднання творчих інновацій та економічної активності суб'єктів. В рамках курсу розглядається теоретичний генезис концепції даної економіки, аналізуються основні інструменти опису та вимірювання креативної економічної активності, розкриваються соціально-економічні та правові інструменти її стимулювання.

креативна-економіка

Серед безлічі теорій постіндустріального суспільства є...


Основи підприємницької діяльності

Курс «Основи підприємницької діяльності» введений для вивчення для того, щоб студенти отримували практичні навички з відкриття власної справи, за рішенням завдань поточної підприємницької діяльності, з пошуку нових ідей і ресурсів для розвитку бізнесу.

Робоча програма з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» логічно пов'язана з навчальними дисциплінами та обумовлена необхідністю вишукування резервів розвитку підприємств у сучасних умовах, появою нових ринкових ніш, пов'язаних зі зміною структури попиту, необхідністю розвитку окремих галузей економіки, інноваційних технологій і нових ринків, що дає можливості для формування нових напрямів розвитку бізнесу.

Основи-підприємницької-діяльності 

Цілі дисципліни...


Оцінювання бізнесу

Курс «Оцінка бізнесу» відноситься до дисциплін спеціалізації. Викладання цієї дисципліни передбачено рекомендаціями Навчально-методичного об'єднання за економічними спеціальностями на основі вимог Державного освітнього стандарту.

В ході навчання вивчається методика визначення вартості оцінюваного підприємства (бізнесу) для різних цілей та проведення оціночних процедур з визначення вартості окремих складових підприємства – нерухомості, обладнання, транспортних засобів, необхідні для достовірного формування думки про майновий стан організації.

оцінка-бізнесу

Метою вивчення дисципліни є...


Підприємництво і бізнес-культура

Підприємництво в культурі – специфічна галузь людської діяльності, що виникла в результаті інтеграції двох сфер - культури і бізнесу.

Сьогодні чітко зрозуміло, що соціально-культурне середовище може носити комерційну спрямованість, а певні культурні цінності затребувані і користуються платоспроможним попитом. Тому спостерігається досить активне використання соціально-культурного простору в бізнесі. Вивчаючи курс, студенти повинні розуміти підприємництво як специфічну галузь людської діяльності, що виникла в результаті інтеграції двох сфер – культури і бізнесу.

підприємництво-в-культурі

Слід звернути увагу на...


Організація виробництва

Організація виробництва є найважливішим компонентом усього процесу управління підприємством, так як ефективність її залежить від своєчасного обліку безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів: посилення конкурентної боротьби, внутрішніх нових технологій, подорожчання матеріальних і трудових ресурсів, переходу від ринку виробника до ринку покупців, повсюдного впровадження інформаційних систем; необхідності перестроювання в найкоротші терміни виробництва з метою розширення і оновлення номенклатури виробів, що випускаються на основі нових технологій і гнучкого інтегрованого виробництва.

У зв'язку з цим основною метою курсу є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок в області організації виробництва в поєднанні з перевіркою економічної доцільності обраних організаційно-технічних рішень.

Організація-виробництва

Завданнями вивчення дисципліни є...


Планування грошових потоків

Процеси, що відбуваються в сучасній економіці наочно доводять, що економічна й соціальна стабільність суспільства залежить від стану грошових потоків економічних суб'єктів.

Сучасні умови господарювання роблять необхідним систематичне проведення аналізу грошових потоків, тим більш що більшість українських організацій відчуває гострий дефіцит працівників підприємства, які вільно володіють навичками його проведення.

грошові-потоки 

Навчальний курс «Планування грошових потоків» спрямований на...


Планування і контроль на підприємстві

Вивчення курсу «Планування і контроль на підприємстві» дає студенту теоретичні знання та практичні навички щодо здійснення процесу планування на підприємстві.

Метою викладання курсу «Планування і контроль на підприємстві» полягає в оволодінні студентами теоретичних основ і практичних навичок планування діяльності організації. Крім того, викладання даного курсу спрямоване на набуття студентами навичок вирішення практичних завдань з досліджуваних питань.

планування

Основними завданнями вивчення дисципліни є...


Планування і контроль фінансів

Фінансове планування являє собою процес прогнозування фінансових результатів та (в широкому сенсі) фінансового стану діяльності підприємства на основі аналізу фінансової і інвестиційної політики.

Фінансовий план підприємства - це документ, що відображає обсяг надходження і витрачання грошових коштів, що фіксує баланс доходів і надходжень, з одного боку, і витрат підприємства з іншої сторони.

Планування-і-контроль-фінансів

Предмет вивчення дисципліни...


Планування комерційної діяльності

Комерційна діяльність – форма підприємницької діяльності (виробничої або торгової), в результаті якої витягується прибуток.

Метою дисципліни «Планування комерційної діяльності» є освоєння знань, набуття умінь і формування компетенцій в області планування й організації бізнес-процесів, спрямованих на вдосконалення управління та стратегічне зростання компанії для професійної діяльності бакалаврів за напрямом «Торговельна справа».

комерційна-діяльність 

Завдання дисципліни...


Поведінка споживачів

Поведінка споживачів – відносно нова, яка претендує на самостійність, гілка маркетингових знань, ключова сфера маркетингових досліджень, що характеризує специфіку поведінки різних (як правило, цільових) груп споживачів, насамперед щодо прийняття ними рішень про покупки. Це науково-прикладна дисципліна, яка виникла на стику економіки, менеджменту, маркетингу, психології і поступово увібрала в себе велику кількість методів не тільки з цих, але й багатьох інших галузей знань. Як науково-практична дисципліна «Поведінка споживача» вивчає:

– процеси прийняття рішень споживачем і супутні психологічні процеси та функції: усвідомлення потреби, пошук і оцінку варіантів, сприйняття процесу покупки, споживання;

– індивідуальні розходження між споживачами (в їх знаннях, сприйняття і мотивації, цінності і стилі життя) і протікання психологічних процесів (обробка інформації, навчання, дія реклами тощо);

– вплив середовища: культурного, етнічного, соціально-статусного, сімейного, ситуаційного; інструменти і механізми впливу торгівлі, захист прав споживачів.

Поведінка-споживачів

Поведінка споживача є...


Податкова система

Податкова система — заснована на певних принципах система врегульованих нормами права суспільних відносин, що складаються у зв'язку з встановленням та справлянням податків і зборів.

Цілями освоєння дисципліни «Податкова система» є оволодіння теоретичними і практичними знаннями і навичками у сфері оподаткування, застосування їх у подальшому у підприємницькій діяльності майбутніми фахівцями.

податки 

Основними завданнями навчальної дисципліни...