Роздрукувати сторінку

Соціологія організацій, як навчальна дисципліна

« Назад

Під соціологією організацій, як правило, розуміють спеціальну соціолого-управлінську дисципліну, яка входить до складу загальної теорії організації та управління і співвідноситься з нею як часткове із цілим.

Мета дисципліни «Соціологія організацій» − ознайомлення студентів з проблематикою вивчення формальних організацій з позицій соціологічної теорії, а також з методологічними підставами вивчення феномену організованості як універсальної властивості соціальних сутностей.

організації

В даній дисципліні акцент робиться на методологічній функції соціології організацій по відношенню до інших розділів організаційної теорії і розглядається еволюція підходів до вивчення організацій.

Відповідно до поставленої мети виділено наступні завдання:

- ознайомити студентів з ключовими теоретичними підходами в соціології організацій;

- познайомитися з класичними та сучасними роботами в області теорій організації і управління;

- ідентифікувати внесок класиків соціології до вивчення організацій та феномену організованості;

- виявити методологічну функцію соціології організацій по відношенню до інших дисциплін, що вивчають організації;

- проаналізувати теорії організації і управління з позицій соціологічної науки.

Вивченню дисципліни «Соціологія організацій» передує вивчення таких дисциплін: Основи соціології, Психологія, Методика і техніка соціологічного дослідження, Соціальна стратифікація, Соціально-економічна статистика, Соціальна антропологія, Теорія і практика соціальної роботи. Одночасно з «Соціологією організацій» студенти вивчають «Економічну соціологію».

функції-соціології

«Соціологія організацій» передує вивченню «Соціології управління».

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні поняття соціології організацій, еволюцію їх формування, розвитку і осмислення в історичній і теоретичній перспективі;

- теоретичні основи «Соціології організацій», а саме особливості соціологічного підходу до трактування основних понять і термінів наук про організацію;

- основні класичні та сучасні теорії і школи соціології організацій і організаційної теорії, а також концепції та підходи, що застосовуються в соціології організацій;

- основні теоретичні моделі та методи дослідження, що описують соціальну дію, соціальне сприйняття, комунікацію та взаємодію в організації на мікро- і макрорівнях;

- методологічні основи дослідження організаційних процесів і структур, основні методи збору та аналізу інформації в соціології організацій;

- закономірності соціально-економічних, політичних та управлінських процесів, основні підходи до їх вивчення, а також особливості їх застосування в України.

-- Вміти:

- використовувати основні поняття, теорії та підходи соціології організацій при аналізі теоретико-прикладних розробок в області організації і управління, а також структури і взаємодій в реальних організаціях;

- ідентифікувати різні напрямки організаційної теорії з позицій їх приналежності до соціологічних парадигм;

- аналізувати роботу в галузі теорії організації і управління з позицій соціологічної теорії і соціологічного методологічного апарату.

-- Володіти:

- на початковому рівні здатністю використання фундаментальних соціологічних знань на практиці, а саме виявлення взаємозв'язків завдань, розв'язуваних в сучасних організаціях і суспільстві в цілому, і способів їх вирішення із застосуванням знань в області соціології організацій;

- навичками критичного аналізу практики управлінської та організаційної роботи в сучасних організаціях;

- навичками ідентифікації, аналізу та оцінки форм і засобів контролю в практиці сучасних організацій.

Соціологія-організацій

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Барсукова С.Ю., Алексич М.Т., Автономов В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи магістерську з курсу «Соціологія організацій» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!