Роздрукувати сторінку

Регіонально-просторовий розвиток економіки, як навчальна дисципліна

« Назад

Проблематикою визначення поняття економічного простору займалися зарубіжні та вітчизняні вчені з ХVII століття, так в своїх роботах до економічного простору звертаються Р. Кантильон, Дж. Стюарт, А. Сміт.

У ХІХ столітті Й. Тюнен, В. Лаундхард, А. Вебер проводять докладні дослідження фактора економічного простору. Висунуті ними наукові теорії мали значний вплив на подальше формування просторової і регіональної економіки.

економічний-простір

У середині ХХ століття У. Айзард узагальнив всі приватні теорії розміщення, у результаті теорія економічного простору отримує новий всебічний вигляд.

Економічна теорія в умовах командно-адміністративного ладу включала поняття: підприємство - держава, поняття регіон - сюди не включалися. Замість територіального принципу управління економікою використовувався галузевий.

У сучасній Україні дослідження в області просторової економіки отримали додатковий імпульс розвитку відносно недавно.

Економічний простір - це насичена територія, що вміщає безліч об'єктів і зв'язків між ними: населені пункти, промислові підприємства, господарсько-освоєні рекреаційні площі, транспортні і інженерні мережі і т. д.

З вітчизняних вчених, які займаються розробками в області просторової економіки, варто відзначити В. Н. Княгинина, Ю. А. Перелигіна, І. Т. Насретдинова і С. А. Суспицина, які виділяють наступний основний зміст просторового розвитку як комплекс заходів з гармонізації на території різноспрямованих процесів і оптимізації змін, що відбуваються.

Метою освоєння дисципліни «Регіонально-просторовий розвиток економіки» є вивчення теорії просторової економіки, що описує територіальне розміщення виробництва та іншої діяльності, соціально-економічне, територіальне планування, розселення, організацію простору, просторову конкуренцію, залучення інвестицій, процеси агломерації і децентралізації.

просторовий-розвиток

У результаті освоєння дисципліни мають бути сформовані елементи наступних професійних компетенцій:

- володіння організаційними здібностями, вміння знаходити і приймати організаційні управлінські рішення, в тому числі і в кризових ситуаціях;

- володіння здатністю до аналізу та планування у галузі державного та муніципального управління;

- володіння сучасними методами діагностики, аналізу та вирішення соціально-економічних проблем, а також методами прийняття рішень та їх реалізації на практиці;

- володіння навичками використання інструментів економічної політики;

- здатність до кооперації в рамках міждисциплінарних проектів, роботі у суміжних областях.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

а) знати: основні поняття і категорії просторового планування; сучасну практику розробки та погодження містобудівних планів і проектів; основні техніко-економічні параметри просторового розвитку економіки; методологію аналізу і регулювання просторового розвитку територіальних утворень в нових умовах; сучасні теорії та концепції просторового планування (зарубіжний і вітчизняний досвід;

б) вміти: вільно орієнтуватися в законодавчій базі просторового планування, виявляти просторово-містобудівні проблеми; давати характеристику окремим параметром просторового розвитку економіки; вирішувати комплексні завдання у сфері управління просторовим розвитком територіальних утворень; розкрити цілі і завдання територіального планування та планування території; проводити аналіз, оцінку і обґрунтування проектних рішень щодо розвитку міст в просторовому аспекті;

в) володіти: глибокими і систематизованими знаннями про просторовому плануванні в теоретичному і методологічному аспектах, включаючи зарубіжний досвід; навичками аналітичного обґрунтування проектних рішень при підготовці документів територіального планування та документації по плануванню території міст; навичками системного підходу до проведення аналізу, оцінки і обґрунтування проектних рішень щодо розвитку як окремих функціональних підсистем міста або його відокремлених частин, так і території міста в цілому; методами аналізу та оцінки проектних рішень, здатних вирішувати комплексні завдання у сфері управління просторовим розвитком міст.

Регіонально-просторовий-розвиток-економіки

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Заваріна Є.С., Чобану К.Г., Флорида Р. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Регіонально-просторовий розвиток економіки» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!