Роздрукувати сторінку

Регулювання міжнародних економічних відносин, як навчальна дисципліна

« Назад

Регулювання міжнародних економічних відносин – предмет, який призначений для вивчення студентами економічних напрямків навчання.

Мета дисципліни – дати студентам комплекс знань про потенціал та закономірності розвитку світової економіки, а також про основні форми та тенденції сучасних міжнародних економічних відносин.

міжнародні-економічні-відносини

Завдання дисципліни:

- дати уявлення про структуру світової економіки, а також про сучасний ресурсний потенціал і глобальні проблеми розвитку світового господарства;

- сформувати у студентів цілісне уявлення про закономірності, що визначають основні напрямки руху товарів, послуг, інвестицій і робочої сили;

- розвинути розуміння ролі і місця України у світовому господарстві, її конкурентних позицій як експортера та імпортера товарів та послуг, інвестора і реципієнта іноземних інвестицій.

Для вивчення дисципліни студентам необхідно володіти знаннями, вміннями та компетенціями наступних попередніх дисциплін: «Соціально-економічна географія», «Статистика», «Економетрика», «Інституційна економіка», «Міжнародне право».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні поняття, теорії, методики, причинно-наслідкові зв'язки та тенденції в сфері світової економіки і міжнародних економічних відносин;

- сутність та структуру світового господарства;

- основні форми міжнародних економічних відносин і визначити їх роль в сучасних світогосподарських процесах;

- визначати роль і місце України у світовій економіці та міжнародному поділі праці і знати основні шляхи підвищення її ефективності.

Регулювання-міжнародних-економічних-відносин

-- Вміти:

- аналізувати економіку провідних зарубіжних держав та їх позиції в сучасному міжнародному поділі праці;

- орієнтуватися в структурі основних джерел інформації з курсу;

- довести до рівня практичних рекомендацій теоретичний матеріал за вказаним курсом – застосовувати теорії міжнародної торгівлі та міжнародних інвестицій при прийнятті управлінських та інвестиційних рішень;

- орієнтуватися в міжнародному та українському законодавстві щодо регулювання міжнародної та української зовнішньої торгівлі, міжнародного руху капіталу, міжнародного технологічного обміну, міжнародної міграції робочої сили.

-- Володіти:

- початковими практичними навичками розрахунку основних валютно-фінансових і економічних показників розвитку країн світу та міжнародних компаній, наприклад: індекс транснаціоналізації, коефіцієнти протекціонізму та ін.;

- методиками оцінки конкурентоспроможності країн і регіонів світу, пропоновані провідними міжнародними економічними організаціями та рейтинговими агентствами;

- навичками оцінки конкурентних переваг міжнародних корпорацій і фінансово-промислових груп, використовуючи міжнародні рейтинги та індекси;

- термінологією, особливо в рамках таких базових розділів дисципліни, як: митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародна міграція капіталу, міжнародний технологічний обмін.

світогосподарські-процеси

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: В. С. Новікова, К. А. Бекяшев, М. А. Давтян та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Регулювання міжнародних економічних відносин» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!