Роздрукувати сторінку

Промисловий маркетинг, як навчальна дисципліна

« Назад

В умовах ринкової економіки, провідна роль маркетингу у забезпеченні успішної діяльності будь-якого господарюючого суб'єкта не викликає сумнівів. Разом з тим, існують принципові відмінності між вимогами, що пред'являються до маркетингу на промислових і споживчих ринках. Відмінності ці закладені самою природою продуктів, що обертаються на ринках: їх характеристиками та властивостями, призначенням, універсальністю, вартістю і т. д., що в сукупності обумовлює особливу поведінку споживачів у процесі мотивації, вибору і покупки. Нерозуміння цієї аксіоми ставить під загрозу ефективність всієї маркетингової діяльності підприємства, що працює на промисловому ринку.

Вивчення специфіки промислового маркетингу і є метою даного курсу, який проводить чітку диференціацію між промисловим та споживчим маркетингом, і на цій основі дає уявлення про сутність та принципи маркетингу на промислових ринках, особливості реалізації конкретних маркетингових функцій і процедур. Зокрема, в рамках курсу вивчаються питання проведення досліджень та сегментування промислових ринків, управління асортиментом, брендингу та ціноутворення, побудови каналів збуту і забезпечення маркетингової комунікації з цільовим ринком.

маркетинг

В результаті вивчення курсу студенти повинні отримати повне уявлення про маркетингову діяльність на промисловому ринку, оволодіти базовими навичками та техніками.

Представлений курс узагальнює в єдину систему різнорідну інформацію щодо промислового маркетингу і розроблено з метою підвищення якості підготовки фахівців-маркетологів. Може бути корисним також для студентів, що навчаються по ряду інших бізнес-спеціальностей (комерція, менеджмент, економіка підприємства тощо). В якості додаткової літератури можуть бути використані вітчизняні та зарубіжні підручники та навчальні посібники з тем курсу, спеціалізовані періодичні видання.

Мета вивчення дисципліни: засвоєння знань у сфері промислового маркетингу, а саме: розуміння специфіки маркетингової діяльності на ринку продукції виробничо-технічного призначення, вміння формувати її стратегію і тактику. Відповідно до мети завданнями курсу є вивчення:

– сутності та основних засад промислового маркетингу;

– специфіки проведення маркетингових досліджень;

– особливостей купівельної поведінки організованих споживачів;

– особливостей сегментації промислових ринків;

– методик і рекомендацій щодо формування основних елементів комплексу маркетингу в промисловому середовищі.

Промисловий-маркетинг

Навчальна дисципліна «Промисловий маркетинг» базується на теоретичних і практичних знаннях, отриманих студентами в процесі вивчення спеціальних дисциплін: «Бізнес-планування», «Маркетингові дослідження», «Маркетингові комунікації», «Ціни і ціноутворення», «Поведінка споживачів» і т. д. Викладання передбачає попереднє освоєння студентами таких загальних професійних навчальних дисциплін спеціальності, як економічна теорія, макро- і мікроекономіка, статистика, бухгалтерський облік та аудит, менеджмент, основи маркетингу, економіка підприємства і т. д.

По завершенні курсу студент повинен вільно володіти такими процедурами, як:

– дослідження і сегментування промислових ринків;

– управління асортиментом продукції виробничо-технічного призначення;

– розробка промислового бренду;

– встановлення базової ціни та її модифікація;

– побудова каналів збуту;

– організація обслуговування організованих споживачів;

– створення маркетингової комунікації з цільовим ринком;

– організація маркетингової діяльності на промисловому підприємстві.

Іншими словами, курс допоможе студенту отримати знання, необхідні для ефективного планування маркетингової діяльності підприємства, що діє на промисловому ринку, її реалізації та контролю за результатами.

поведінка-споживачів

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Марченко О.Г., Цацулін А.Н, Друкер Н.П. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи реферат з курсу «Промисловий маркетинг» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!