Роздрукувати сторінку

Стратегічне управління, як навчальна дисципліна

« Назад

Стратегічне управління являє собою циклічний процес, що складається з процедур формулювання, впровадження і контролю.

Мета дисципліни: сформувати у студентів знання теоретичних і методологічних основ стратегічного управління, розвинути практичні навички прийняття стратегічних рішень в умовах неповноти інформації та постійних змін зовнішнього середовища, вміння знаходити альтернативні варіанти в умовах невизначеності.

стратегічне-планування

Зміст дисципліни: Загальна характеристика стратегічного управління розвитком системи охорони здоров'я. Теоретико-методологічні основи стратегічного управління. Роль стратегічного планування в системі стратегічного управління і його основні характеристики. Стратегічний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Стратегія і стратегічне бачення розвитку організації. Базові моделі стратегічного планування і управління організацією. Види стратегій. Портфельний аналіз.

Програма дисципліни розроблена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти для магістрантів за напрямом підготовки «Державне і муніципальне управління», очно-заочної форми навчання.

Основною метою освоєння дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок в області стратегічного управління.

Завдання вивчення дисципліни:

- освоєння теоретичних і методологічних основ стратегічного управління;

- формування практичних навичок сучасного стратегічного управління;

- розширення знань і навичок прийняття стратегічних рішень, критичного мислення, заснованих на сучасних математичних методах і наукових підходах до управління в умовах неповноти інформації та постійних змін зовнішнього середовища;

- формування навичок комунікацій, які дозволяють ефективно взаємодіяти із зацікавленими сторонами, розробляти стратегію і знаходити альтернативні варіанти в умовах невизначеності;

- вдосконалення досвіду управлінської діяльності на основі класичних моделей та інструментів стратегічного управління стосовно до різних умов діяльності організації;

- розвиток творчого відношення до світового досвіду стратегічного управління та вміння використовувати його в сучасних умовах з урахуванням українського менталітету.

Стратегічне-управління

За результатами вивчення дисципліни «Стратегічне управління» студент повинен:

-- Знати:

- сучасні концепції стратегічного управління складними системами;

- методологічні основи стратегічного управління;

- сучасний аналітичний інструментарій підтримки прийняття стратегічних рішень;

- застосування і обмеження у використанні різних інструментів і методик аналізу;

- моделювання і технології стратегічного планування і управління;

- сутність стратегічних процесів в організації, у сфері охорони здоров'я.

-- Вміти:

- вибирати адекватні стратегічним завданням методи управління;

- ефективно застосовувати сучасний аналітичний інструментарій;

- ідентифікувати та організовувати ефективне використання доступних ресурсів та інформації;

- виявляти граничні умови застосування стратегічних рішень;

- здійснювати аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища системи;

- працювати в команді та організовувати командну роботу в стратегічному проекті.

-- Володіти навичками:

- організації робіт з підготовки стратегічних змін;

- збору, селекції, узагальнення та перетворення необхідної для стратегічного аналізу інформації;

- виявлення слабких і сильних сторін організації, можливостей та загроз у розвитку досліджуваної системи;

- застосування виявлених потенціалів, залежностей та ризиків розвитку системи для вироблення стратегічних рекомендацій.

В результаті вивчення дисципліни «Стратегічне управління» у студента повинні бути сформовані наступні компетенції:

-- Загальнокультурні:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

- готовність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

-- Загальнопрофесійні компетенції:

- здатність до аналізу, планування та організації професійної діяльності.

-- Професійні:

- володіння здатністю до аналізу та планування у галузі державного та муніципального управління;

- здатність розробляти системи стратегічного, поточного і оперативного контролю;

- здатність систематизувати і узагальнювати інформацію, готувати пропозиції щодо вдосконалення системи державного та муніципального управління;

- здатність висувати інноваційні ідеї і нестандартні підходи до їх реалізації;

- здатність брати участь в розробці загальної стратегії розвитку сфери охорони здоров'я, медичної організації, планувати і здійснювати заходи, спрямовані на її реалізацію.

стратегічні-рішення

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Лапигін Ю.Н., Попов С.А., Фатхутдінов Р.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Стратегічне управління» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!