Роздрукувати сторінку

Просторова організація економіки, як навчальна дисципліна

« Назад

Просторова економіка - це напрямок призначений для людей, зацікавлених у формуванні середовища життя людини, особливо антропогенної сфери, при збереженні сталого розвитку та просторового порядку. Дослідження такого роду спрямовані на творчих, відкритих людей з просторовою уявою, які вміють працювати в команді, вести переговори та укладати компроміси.

Метою вивчення дисципліни є системно викласти еволюцію та сучасні досягнення просторової економіки, включаючи основні теорії, моделі і методи розв'язання задач розміщення, організації простору, а також економічного зростання та розвитку територій.

просторова-економіка

Завдання дисципліни – ознайомити слухачів з сучасними моделями економічної теорії, що описує розподіл фірм в просторі, просторову конкуренцію, вплив транспортних витрат і зростаючої віддачі від масштабу, процеси агломерації і децентралізації, протягом курсу студенти познайомляться з моделями монополістичної конкуренції в просторі, моделями міжрегіональної торгівлі, ефектами домашнього ринку, явищами агломерації і децентралізації. Також студентам будуть запропоновані результати емпіричних досліджень в області просторової економіки та економетрики.

У результаті освоєння дисципліни студент освоює наступні компетенції:

- усвідомлення та реалізацію особистісних, колективних, соціальних і державних інтересів у власній діяльності;

- вбудовування власної життєвої стратегії у соціокультурні процеси суспільства і держави;

- взаємозв'язок самовдосконалення;

- готовністю служінню суспільству;

- демонструє усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії.

Компетенція етичної поведінки:

- застосовує знання вимог професійної етики і демонструє готовність діяти у відповідності з цими вимогами;

- демонструє вміння керувати собою, своїми емоціями і вчинками;

- виявляє самостійність у ситуації вибору і вміє нести відповідальність за прийняте рішення;

- критично оцінює досягнуті в особистій практичній роботі результати.

територіальний-розвиток

Компетенція конструктивної взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства, іншими організаціями:

- демонструє розуміння місця діалогів в загальному контексті суспільного розвитку;

- розуміння завдання і можливості діалогів, як способу узгодження інтересів;

- готовність до діалогу;

- здатність до узгодження і співвіднесення своїх дій з іншими;

- здатність до прийняття та сприйнятливості іншого;

- готовність до гнучкого тактовного взаємодії з іншими;

- готовність до рефлексивної діяльності;

- розуміння і прийняття специфіки партнерів по діалогу, їх інтересів, позицій, діяльності;

- готовність до компромісів для досягнення результату.

Компетенція застосування комунікативних технологій і засобів:

- використовує для вирішення комунікативних завдань (спілкування, обміну інформацією, організації спільної творчої діяльності) сучасні технічні засоби та інформаційні технології.

Компетенція постановки проблем:

- демонструє вміння структурувати проблемний простір. Оцінює і вибирає альтернативи.

Компетенція аналітичної роботи:

-- Володіє:

- методами реферування текстів;

- текстологічними методами вилучення знань;

- застосовує методологію системного аналізу.

-- Демонструє вміння:

- слухати і задавати питання,

- структурувати інформацію;

- формувати ресурсно-інформаційну базу для вирішення поставлених завдань;

- формувати експертну оцінку реальних управлінських ситуацій.

- демонструє логічне мислення, комунікабельність.

-- Компетенція критичного аналізу:

- критично оцінює інформацію і конструктивно приймає рішення на основі аналізу інформації;

- критично аналізує свої можливості;

- володіє здатністю до аналізу та підготовки практично значущих рекомендацій в області просторової економіки та територіального розвитку.

Дисципліна вирішує завдання підготовки студентів у таких галузях знань і практики як регіональний економічний аналіз, територіальний економічний розвиток, аналіз місцевих ринків і обґрунтування розміщення підприємств. Хоча така спеціалізація економічної освіти успішно розвивається за кордоном, в Україні вона ще не отримала широкого визнання, в силу чого фахівці-практики, які здобули освіту за суміжними спеціальностями (архітектура та містобудування, регіонознавства, державне і муніципальне управління, теоретична економіка, маркетинг тощо) змушені підвищувати кваліфікацію і освоювати моделі та методи просторової економіки, необхідні для їх утворення і роботи.

Фахівці з територіального аналізу економіки повинні володіти моделями і методами планування і прогнозування територіального розвитку, визначати фактори та причини регіональних нерівностей, знаходити оптимальні вирішення завдань просторового розвитку.

Просторова-організація-економіки

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Маєргойз І.М., Лаппо Г.М., Кругман П.Р., Обстфельд М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Просторова організація економіки» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!