Роздрукувати сторінку

Потенціал і розвиток підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

У зв'язку з перманентним розвитком виробничих відносин проблеми формування і ефективної реалізації потенціалу підприємств набувають особливої актуальності. Необхідність оволодіння знаннями і навичками оцінки потенціалу підприємства, визначення напрямів його ефективного використання, відтворення і розвитку диктується вимогами сучасної господарської практики до фахівців економічного профілю.

Метою вивчення дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» є оволодіння базовими знаннями про сутність та склад потенціалу підприємства; методологічними та організаційно-економічними засадами формування і територіального розміщення потенціалу підприємств з урахуванням галузевих особливостей виробництва; оцінюванні складових потенціалу підприємства з урахуванням можливості ефективного використання всіх його складових як інтегрованої системи.

Потенціал-і-розвиток-підприємства

Завдання навчальної дисципліни полягають в оволодінні студентами теоретичними та методологічними основами формування та оцінки потенціалу підприємства, вміннями проводити діагностику стану підприємства, враховуючи його потенційні можливості, розробляти шляхи підвищення конкурентних позицій підприємства та обґрунтовувати шляхи і способи його розвитку. Окремо висвітлені питання особливостей формування, оцінки та розвитку потенціалу аграрних підприємств.

У результаті вивчення курсу у студентів формуються наступні компетенції:

- здатність використовувати основи економічних, правових знань у різних сферах діяльності;

- здатність приймати організаційно-управлінські рішення в професійній діяльності та готовності нести за них відповідальність;

- здатність на основі типових методик та чинної нормативно-правової бази розраховувати економічні, фінансові та соціально-економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів;

- здатність використовувати статистичні методи аналізу при проведенні аналізу фінансових результатів підприємства, при оцінці зміни вартості, при визначенні еквівалентності відсоткових ставок, при проведенні аналізу фінансових потоків, при оцінці довгострокової заборгованості і т. д.

потенціал-підприємств

У підсумку оволодіння курсом студент повинен:

Вміти:

- визначати графоаналітичну модель потенціалу;

- вимірювати величину виробничого потенціалу підприємства на базі поелементного підходу;

- визначати рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства;

- встановлювати найбільш ефективний і найкращий спосіб використання потенціалу підприємства;

- визначати вартість потенціалу підприємства на основі дохідного, витратного і порівняльного підходів;

- встановлювати вартість елементів потенціалу підприємства;

- оцінювати вартість будинків і споруд та земельних ділянок різними методами;

- оцінювати вартість машин та обладнання різними методами;

- розраховувати величину зносу машин і обладнання;

- оцінювати вартість нематеріальних активів за різними методами;

- оцінювати трудовий потенціал підприємства;

- визначати вартість бізнесу;

- розраховувати рівень ймовірності банкрутства підприємства.

Володіти:

- методиками і способами ефективного формування потенціалу підприємства;

- методологією та прикладним інструментарієм оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів;

- методами оцінки та забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства сучасних умовах господарювання.

розвиток-підприємств

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Краснокутська Н.С., Гавва В. Н., Божко Є. А., Репіна І.М., Олексик О.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Потенціал і розвиток підприємства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!