Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Економічна теорія

Економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує економічну сторону життя суспільства. Це історична наука; вона формується разом з людським суспільством.

Мета курсу – оволодіти загальним уявленням про особливості поведінки економічних суб'єктів та механізм функціонування економіки на мікро - та макрорівні.

Економічна-теорія

Завдання предмету...


Економічне управління підприємством

Курс «Економічне управління підприємством» створений для студентів економічних напрямків навчання.

Мета дисципліни - сформувати у студента систему фундаментальних знань, необхідних для подальшої підготовки бакалавра, здатного до ефективного вирішення практичних завдань у сфері економіки та управління підприємством, які сприяють подальшому розвитку особистості.

економічна-діяльність

Завдання дисципліни...


Економічний аналіз

Економічний аналіз є досить ефективним інструментом менеджменту, управління дозволяє оперативно виявляти відхилення від обраних стратегій через аналіз даних і виробляти науково обґрунтовані і економічно оправдані управлінські рішення, що дозволяють досягти найбільшої ефективності в управлінні ресурсами і вартості підприємства, як об'єкта інвестицій.

Метою вивчення дисципліни «Економічний аналіз» є формування цілісного уявлення про аналіз господарської діяльності як найважливішої функції управління організаціями, вивчення основних методів економічного аналізу та можливості їх застосування на різних стадіях процесу розроблення, прийняття управлінських рішень, отримання практичних навичок з аналізу та оцінки різних напрямків поточної, фінансової та інвестиційної діяльності.

аналіз-економіки

Завдання дисципліни...


Європейські стандарти оподаткування для України

Курс «Європейські стандарти оподаткування для України» створений для студентів економічних напрямків навчання і входить до варіативної частини.

Економіка України діє у тісному взаємозв'язку із глобальним середовищем, а тому має реагувати на всі виклики та проблеми, що виникають у міжнародному просторі. Своєчасне та добровільне приєднання до прогресивних світових ініціатив має вирішальний вплив на активний розвиток країни та її зовнішній імідж. Це цілком справедливо і по відношенню до національної податкової системи, без адаптації якої відповідно до якісних стандартів роботи, реалізованих у економічно розвинених країнах, поступальний розвиток України не представляється можливим. У цьому контексті позитивним аспектом є факт, що саме при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні були досягнуті найбільш значимі результати.

Європейські-стандарти-оподаткування-для-України

Податки — необхідна ланка...


Звітність підприємств

Звітність, характеризуючи стан роботи підприємства за звітний період, є засобом оперативного керівництва виробництвом і контролю за виконання показників плану. Матеріали звітності використовуються для аналізу господарської діяльності підприємств і цехів, для виявлення невикористаних резервів виробництва, для складання планів.

Мета вивчення дисципліни «Звітність підприємств» складається в освоєнні студентами та набуття ними навичок в області теорії і практики фінансового аналізу організацій (підприємств) з метою прийняття відповідних управлінських рішень, спрямованих на досягнення поставлених цілей, а також підвищення рівня достовірності оцінки бізнесу та управлінської роботи.

звітність

В курсі узагальнюються...


Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

Зовнішньоекономічна діяльність - істотна складова, важливий напрям ринкової економіки. На всіх періодах економічного формування ЗЕД впливала на розв’язання економічних проблем на різних етапах народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств. Для України цей напрям набуває особливої актуальності. З моменту лібералізації зовнішньоекономічної діяльності питанням організації і управління зовнішньоторговельними операціями приділяється підвищена увага, як на теоретичному, так і на практичному рівні.

Процес інтернаціоналізації сучасного світового господарства вимагає нового рівня багатобічних економічних взаємин, тому вивчення різних аспектів і форм зовнішньоекономічної діяльності різних підприємств і організацій представляє великий практичний інтерес. На даний час певну участь у ЗЕД беруть сотні тисяч підприємств і підприємців.

ЗЕД

В умовах прискореної динаміки...


Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) та її оподаткування

Оподаткування — це закріплена діючим законодавством процедура встановлення, справляння і сплати податків та зборів, що охоплює в себе окреслення видів, розмірів і ставок податкових платежів, методи та форми їх сплати різноманітними суб'єктами.

Становлення в Україні ринкової економіки має на меті її відкритість та інтеграцію у світове господарство. Будь-які підприємства і їх спілки, не зважаючи на форму власності, приймаючи участь у формуванні ринкових відносин, мають мати вихід на зовнішній ринок. Тільки в такому випадку вдається забезпечити їх реальне входження у міжнародні економічні процеси.

Зовнішньоекономічна-діяльність-ЗЕД-та-її-оподаткування

Робоча програма визначається...


Інвестиційні інструменти управління проектами

Інвестиційний аналіз і фінансування проектів є важливою частиною більш широкого предмета – Управління проектами. Для того, щоб будь-який проект став реальністю, необхідно забезпечити його фінансування. Більш того, у ринковій економіці недостатньо просто знайти гроші. Будь-який підприємець зацікавлений у тому, щоб створений ним проект працював максимально довго і приносив прибуток. Для цього, на етапі розробки проекту необхідно провести ретельний аналіз відповідності доходів від проекту і необхідних інвестицій, збалансувати грошові потоки протягом усього періоду проекту, вибрати найбільш вигідні джерела фінансування і, по можливості, перерозподілити ризики з іншими учасниками проекту.

Особливістю курсу є акцент на практичні питання. В ньому розбираються типові учасники та джерела проектного фінансування, що використовуються в даний час в Україні.

Інвестиційні-інструменти-управління-проектами

Цей курс є...


Інвестиції та інвестування

Інвестиціями є майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання доходу, прибутку. Іншими словами, інвестиції — це капіталовкладення, що здійснюються для збільшення накопиченого капіталу.

Вивчення дисципліни «Інвестиції та інвестування» націлене на отримання студентами знань, необхідних для прийняття рішень щодо вибору ефективних об'єктів вкладення капіталу у сферах реального і фінансового інвестування. Використання отриманих знань студентами в практичній діяльності сприятиме збільшенню прибутковості від вкладень, що у свою чергу може підвищити ефективність роботи всього підприємства.

інвестиційні-проекти

Предметом вивчення дисципліни...


Інжиніринг

Інжиніринг як сектор ринкової економіки виник декілька століть тому у Великобританії, коли вперше стали продаватися послуги інженерів (а згодом і груп інженерів, об'єднаних в інженерні фірми), затребуваних промисловцями при зведенні нових заводів і модернізації існуючих, і склалося уявлення про інжиніринг як про роботу з надання послуг у галузі будівництва та використання об'єктів промисловості та інфраструктури.

Головний період становлення інжинірингу припав на 40-50-ті рр. минулого століття. Після завершення Другої світової війни здійснювалися великі проекти відновлення і модернізації об'єктів промисловості в Європі, а пізніше почалася масштабна індустріалізація в країнах третього світу. Зважаючи на це постала нова для того часу потреба в комплексних інженерних послуг з ціллю реалізації проектів «під ключ». Нерідко умови контракту передбачали не тільки спорудження промислових об'єктів, але і допомогу замовнику в їх подальшій експлуатації та навчанні кадрів. Послуги в області інжинірингу стали більш різноманітними, виникли профільні внутрішні та міжнародні ринки.

бізнес-процеси

У 1970-1980-ті рр. знадобилися...


Інноваційний менеджмент

Курс «Інноваційний менеджмент» - предмет, який включений до економічних напрямків навчання студентів.

Світова теорія і практика господарювання в ринковому середовищі переконливо доводять, що єдиним реальним способом подолання криз і спадів у розвитку будь-якої країни є інноваційна активність в різних сферах економіки.

інноваційна-діяльність

При цьому інноваційна діяльність є...


Інноваційний розвиток підприємства

Інновації на підприємстві — форма прояву науково-технічного прогресу на мікрорівні. Вони сприяють оновленню номенклатури продукції, підвищення її якості з метою задоволення потреб споживачів і максимізації прибутку організації.

Мета вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» - здобуття теоретичних знань основних принципів інноватики; придбання практичних умінь у підготовці інноваційних проектів у галузі підприємництва, оцінки їх економічної ефективності.

Інноваційний-розвиток-підприємства

Головні завдання курсу...


Інтеграційні процеси в економіці

Предмет «Інтеграційні процеси в економіці» введено для студентів економічних кваліфікацій та напрямків.

Вивчення курсу «Інтеграційні процеси в економіці» призначено для становлення і засвоєння знань, вмінь, здібностей в сфері економічної теорії і практики, які потрібні для діяльності у державних та приватних організаціях, а також формування професійних якостей, компетенцій, потрібних для здійснення функціональних обов'язків у галузі економіки.

економічна-інтеграція

Основні завдання викладання дисципліни...


Інформаційний бізнес

Інформаційний бізнес (інфобізнес) — це вид, що передбачає продаж власних знань по якій-небудь темі. Як і будь-який бізнес даний вид також має свої переваги і недоліки. Але все-таки переваг набагато більше, ніж недоліків.

Основні переваги інформаційного бізнесу (інфобізнес):

1. Мінімум коштів, необхідних для входження в бізнес. Вам не потрібно шукати і знімати власний офіс.

2. Створення бізнесу вимагає малих вкладень часу і сил.

3. Немає абсолютно ніякої необхідності кидати попередню сферу заробітку.

4. Практично відсутні різноманітні ризики.

5. Зовсім не потрібно збирати велику кількість документів і оббігати різноманітні інстанції для створення бізнесу.

6. Для того, щоб створити продукт потрібно мінімум технічних знань і умінь.

Інформаційний-бізнес

Недоліками інформаційного бізнесу (інфобізнес) є наступне:...


Інформаційні системи в економіці

Інформаційна система (ІС) – це система збору, зберігання, накопичення, пошуку і передачі інформації, використаної в процесі управління або прийняття рішень. Вона зазвичай включає інформаційно-довідковий фонд (документи, бази даних, інформаційні сховища), мова обробки інформації та спілкування з системою, носії інформації, а також комплекс моделей, що забезпечують функціонування системи.

економічна-інформаційна-система

Економічна інформаційна система (ЕІС) являє собою....


Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Інформаційні технології (ІТ, інформаційно-комунікаційні технології) — процеси, методи дослідження, збору, накопичення, обробки, надання, розповсюдження інформації та форми здійснення таких процесів і методів; прийоми, способи і методи використання засобів обчислювальної техніки при здійсненні функцій збору, зберігання, обробки, передачі і застосування даних; ресурси, потрібні для збору, обробки, зберігання і розповсюдження інформації.

бухгалтерський-облік

Спеціалістів в сфері інформаційних систем і технологій часто називають ІТ - або...


Інформаційні системи і технології на підприємстві

Основною діяльністю кожного працівника адміністративно-управлінського апарату є робота з інформацією. В організації використовуються як автоматизовані, так і неавтоматизовані способи роботи з інформацією.

Мета дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві»: освоєння теоретичних та практичних аспектів сучасних інформаційних технологій на базі використання персональних комп'ютерів, баз даних, електронних таблиць, локальних і глобальних обчислювальних мереж.

інформаційна-система-підприємства

Завдання дисципліни...


Інформаційні технології в менеджменті

IT (читається «ай-ті») це скорочене англійське словосполучення Information Technology, що дослівно перекладається як Інформаційні технології (ІТ).

Інформаційні технології (ІТ або IT) – це безліч взаємозалежних наукових і технічних галузей знання, які вивчають і застосовують на практиці методи утворення, обробки, накопичення, захисту та передачі інформації за допомогою обчислювальної техніки.

Інформаційні-технології-в-менеджменті 

Так як все перераховане зараз виконується за...


Інфраструктура товарного ринку

Товарний ринок являє собою складну соціально-економічну категорію, сутність якої розкривається найбільш повно, якщо розглядати ринок у різних аспектах його прояву.

Мета предмету «Інфраструктура товарного ринку»: становлення у студентів теоретичних знань та практичних вмінь і здібностей з основ організації і існування елементів інфраструктури товарного ринку.

дисципліна-Інфраструктура-товарного-ринку

Завдання курсу...


Історія економіки та економічної думки

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки» утворилися при з'єднанні двох наук, які ще не так давно читалися в університеті окремо: економічної історії та теорії економічних вчень.

Як самостійна наука, теорія економіки з'явилася у другій половині ХІХ ст., виділившись з політичної економіки, а на рубежі ХІХ – ХХ ст. стала викладатися в європейських університетах і, що цікаво, передусім у тих, які готували менеджерів, управлінців для реальної економіки, яка в той час гостро потребувала реформування, а потім в інших привілейованих навчальних закладах. І сьогодні вона викладається в Західній Європі як самостійна дисципліна.

економічна-наука

Метою курсу «Історія економіки та економічної думки» є...


Історія управлінської думки

Управлінський досвід і знання накопичувалися століттями і тисячоліттями, однак до системного вивчення історії управлінської думки та історії менеджменту вчені приступили лише XX столітті. Їм належало осмислити витоки та причини формування, основний зміст ключових ідей, етапи розвитку теорії та практики управління, подальші напрямки їх розвитку. Тільки у XX ст. про управління заговорили як про науку.

Народження будь-якої науки триває, як правило, багато років, незважаючи на прискорення темпів руху науково-технічного прогресу і скорочення термінів появи нових ідей. Наука як діяльність по формуванню, систематизації та теоретичного узагальнення об'єктивних знань про навколишню дійсність в процесі накопичення останніх не тільки утворює наукову картину світу, але й диференціюється за певними галузями. Це в підсумку ще в більшій мірі зміцнює становище і статус початкової наукової концепції, що перетвориться в струнку теорію.

Історія-управлінської-думки

Під історією управлінської думки розуміють...


Комерційна діяльність підприємства

В умовах формування ринкових відносин, конкурентного ринку істотно підвищується роль комерційної діяльності у забезпеченні ефективної роботи суб'єктів господарювання. Комерційна діяльність розглядається не тільки як процес виконання торгово-організаційних операцій, які обслуговують здійснення актів купівлі-продажу, але і як найважливіша функція торгової організації, що надає істотний вплив на кінцеві результати роботи.

Комерційна діяльність суб'єктів господарювання вимагає зміщення акцентів з технологічних аспектів виконання комерційних операцій на інноваційний, творчий підхід до вирішення стратегічних та поточних завдань. У сучасних умовах вже недостатньо чітко дотримуватися вимог інструкцій, володіти технологією виконання комерційних операцій, знати теорію та досвід роботи комерційних організацій. Минулі успіхи і навички виконання комерційних операцій ще не гарантують успіх у майбутньому.

комерційна-діяльність

Головна мета курсу полягає...


Конкурентна політика держави

Конкурентна політика – це політика, яка ставить за мету підтримку та просування певного продукту чи процесу.

Дисципліна «Конкурентна політика держави» вивчає основні форми і методи політики підтримки конкуренції, а також принципи конкурентної поведінки відокремлених економічних суб'єктів у певних умовах.

конкурентна-державна-політика

Мета викладання дисципліни полягає...


Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність – це здатність виробляти і підтримувати конкурентні переваги підприємства в галузі ефективних прогресивних систем мотивації працівників, професіоналізму персоналу.

Мета дисципліни – формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок в області конкурентоспроможності підприємств, необхідних при підготовці студентів до професійної роботи на посадах, що вимагають вищої освіти.

забезпечення-конкурентоспроможності

Зміст дисципліни...


Контролінг

Контролінг – це певний напрямок економічної діяльності на підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово – економічної функції в менеджменті для утвердження оперативних і тактичних управлінських рішень.

Програма дисципліни «Контролінг» розроблена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти Міністерства Освіти України. Ця дисципліна входить у блок спеціальних дисциплін з підготовки студентів за спеціальністю «Менеджмент організації».

Контролінг

Необхідність даної дисципліни...


Контроль і ревізія

«Контроль і ревізія» є новою навчальною дисципліною. Її вивчення вперше передбачено Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за фахом Бухгалтерський облік, аналіз і аудит, затвердженим Міністерством освіти.

Курс «Контроль і ревізія» багато в чому має спільні цілі і завдання з галузевими курсами бухгалтерського обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності, оскільки має з ними єдиний об'єкт дослідження – господарські процеси, стан та використання матеріальних та фінансових коштів організацій в процесі їх функціонування.

контроль

Метою курсу...


Короткострокова фінансова політика

Фінансова політика, як спосіб вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток суспільства є складовою частиною економічної політики держави.

Мета дисципліни «Короткострокова фінансова політика» - формування у студентів твердих теоретичних знань і практичних навичок по розробці і використанню інструментів короткострокової фінансової політики підприємства.

економічна-політика

В процесі вивчення даної дисципліни студент освоює...


Корпоративна соціальна відповідальність

"Корпоративна соціальна відповідальність" (КСВ) є однією з базових наукових дисциплін для студентів за спеціальністю "Менеджмент". Актуальність дисципліни пов'язана з тим, що в даний час у світовому економічному просторі посилилася увага до проблем соціально відповідальної поведінки бізнесу, як в теоретичному, так і в практичному аспектах.

У багатьох країнах світу відносини між органами державної влади, бізнесом і суспільством є потужним джерелом зростання добробуту учасників економічних відносин, вирішення соціальних проблем і стабільності суспільства. Компанії, щоб забезпечити конкурентоспроможність, намагаються підтримувати ділову репутацію та покращувати свій імідж шляхом реалізації принципів соціальної відповідальності у бізнесі.

Корпоративна-соціальна-відповідальність

При вивченні даної дисципліни розглядаються...


Корпоративне управління

Корпоративне управління — система економічних і адміністративних механізмів, за допомогою яких утверджуються права акціонерної власності і формується комплекс корпоративного контролю.

Навчальна дисципліна «Корпоративне управління» дає уявлення про порівняно нові для української економіки структури: корпорації, холдинги, фінансово-промислові групи, концерни, їх роль і місце в умовах глобалізації світової економіки.

Корпоративне управління

У ній розглядаються...


Логістика

Термін "логістика" має грецьке походження і означає мистецтво обчислення. Протягом тривалого часу логістика вважалася спеціальною військовою наукою, яка вивчає питання раціонального управління переміщенням і постачанням військ. Наукові основи військової логістики були вперше розроблені в кінці XVIII - початку XIX століть швейцарським вченим А. А. Жоміні.

Під час другої світової війни в США і Великобританії було розроблено велику кількість логістичних задач оптимізаційного характеру.

1946 р. - відомий американський учений Оскар Моргенштерн вперше опублікував дані про те, що методи військової логістики носять універсальний характер і можуть використовуватися для вирішення народно-господарських завдань. З цього моменту логістику починають вивчати фахівці з економіки і управління.

1972 р. - логістика була визначена як універсальна наука, яка вивчає питання раціонального управління потоками будь-якого типу. Незважаючи на заявлену універсальність, основна частина логістичних досліджень здійснюється в сфері управління матеріальними потоками.

Логістика

Предмет логістики як науки...


Макроекономіка

Макроекономіка являє собою один з розділів загальної економічної теорії. Термін «макроекономіка» складається з двох частин: «макро» і «економіка», що означає в перекладі з грецької відповідно «великий» і «ведення господарства».

Макроекономіку можна визначити як науку, що вивчає закономірності функціонування економіки в цілому (національної економіки). Вона досліджує загальні для всієї економіки проблеми і оперує агрегованими (сукупними) величинами (валовий внутрішній продукт, національний дохід, сукупний попит, сукупна пропозиція, загальний рівень цін, рівень безробіття тощо).

економічна-політика

Макроекономічний аналіз виник...


Малий бізнес

Малий бізнес (або по-іншому мале підприємництво) — це така форма підприємницької діяльності, яка не може бути здійснена без підтримки і базується на основі створення і управління малими підприємствами, що не перебувають в об'єднаннях.

В даний час, малий бізнес в Україні, тобто, підприємством малого та середнього бізнесу можна вважати такі комерційні організації та кооперативи споживчого характеру, які включені до державного реєстру юридичних осіб та відомості про яких представлені в реєстрі в повному обсязі. Виняток складають муніципальні підприємства, державні організації та унітарні підприємства.

бізнес-плани 

Також до реєстру можуть...


Маркетинг

Слово «маркетинг» знайоме багатьом, але його значення трактується по-різному. Відомо понад 1000 визначень маркетингу, можливо, тому існують різні тлумачення його значення та функцій. Розвиток нової течії в науці управління — маркетингу — відбувалося динамічно, хоча і не безхмарно, долаючи перешкоди — неприкритий скептицизм і відверте несприйняття. Тим не менш, основними досягненнями найбільші світові компанії зобов'язані вдалому здійсненню маркетингу. Наша країна знаходиться на самому початку шляху. Як швидко ми зможемо наздогнати західних або хоча б російських підприємців? Це залежить від ступеня навченості і консерватизму керівників підприємств галузі.

Маркетинг — це творча управлінська діяльність, завдання якої полягає в розвитку ринку товарів, послуг і робочої сили.

Маркетинг

Викладання дисципліни...


Маркетинг в кредитних установах

Маркетинг – це цілий комплекс взаємопов'язаних дій, який спрямований на зростання та підтримання попиту на товар або послугу. Крім цього, маркетинг може просувати фірму в цілому. Щоправда, це визначення стосується лише комерційних підприємств. Крім всього цього, маркетингові заходи можуть бути спрямовані на підвищення статусу людини в суспільстві (маркетинг особистості), на залучення туристів у місто (маркетинг місцевості) та ін.

У бізнесі актуальні всі маркетингові заходи, які мають одну кінцеву мету – сприяти прибутку фірми.

Маркетинг-в-кредитних-установах

Мета дисципліни...


Маркетинг комерційних послуг

Актуальність курсу обумовлена переходом до ринкових відносин, коли діяльність навчального закладу визначається безліччю маркетингових чинників.

Становлення і розвиток ринкових відносин в освіті вимагає більш широкого застосування маркетингу як специфічної функції управління освітою. Однак його практичне використання пов'язане з наявністю проблем нерозуміння керівниками та фахівцями сутності і можливостей маркетингу для розвитку освітньої установи, відсутністю системної інформації про технології маркетингової діяльності освіти.

маркетинг-в-комерційній-і-некомерційній-сферах

Мета курсу...


Маркетинг послуг

Дисципліна «Маркетинг послуг» призначена для того, щоб слухачі могли вільно розбиратися в питаннях маркетингової діяльності стосовно до підприємств сфери послуг, а також проблеми формування комплексу маркетингу та його елементів, конкурентоспроможності послуг, способи просування послуг на ринок.

У відповідності з призначенням, основною метою дисципліни є навчання студентів теоретичним і практичним особливостям маркетингової діяльності у сфері послуг, маркетинговим прийомам, які можуть бути успішними у відношенні до послуг.

маркетингова-діяльність

Виходячи з мети...


Маркетингові дослідження

Дисципліна «Маркетингові дослідження» займає провідне місце в блоці професійних курсів програми навчання менеджерів. Це обумовлено цілями підготовки студентів, які оволодівають передові форми, методи та інструменти маркетингових досліджень, які вміють оцінити інформаційні потреби компанії. Висококонкурентне маркетингове середовище і постійно зростаюча ціна управлінських помилок вимагають, щоб результати маркетингових досліджень включали високоякісну достовірну, повну та оперативну інформацію. Ефективні управлінські рішення не можуть ґрунтуватися тільки на інтуїції або простих міркуваннях.

Маркетингові дослідження – це міждисциплінарний курс, що об’єднує в собі наукові дослідження і практичний досвід в сфері маркетингу, менеджменту, статистики, економіко-математичних методів, психології та соціології. Представлений курс узагальнює інструментарій і знання даних дисциплін для отримання, систематизації і аналізу інформації, потрібної для ухвалення маркетингових управлінських рішень.

інструменти-маркетингових-досліджень

Актуальність курсу полягає...


Математика для економістів

Професійний рівень економіста багато в чому залежить від того, опанував він сучасний математичний апарат і уміє застосовувати його при аналізі важких економічних процесів і ухвалення рішень. Тому в навчанні економістів широкого профілю оволодіння вищої математики і теорії ймовірностей займає важливе місце. Предмет «Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)» є однією з основних теоретичних і прикладних математичних дисциплін, що визначають рівень фахової підготовки сучасного спеціаліста.

Актуальність даної дисципліни визначена тим, що представлений матеріал, що має прикладне значення в освіті економістів і є базою вивчення інших дисциплін на економічному факультеті.

вища-математика

Метою освоєння дисципліни...


Математичні моделі трансформаційної економіки

У трансформаційній економіці існування різних соціально-економічних систем відбувається під впливом великої кількості впливів зовнішнього середовища, що призводить до великих втрат у діяльності систем.

Зовнішні впливи безперервно змінюються у часі і не можуть бути досліджені однозначно. Це веде до потреби залучення при управлінні соціально-економічними системами принципів, що беруть до уваги ймовірнісний характер впливів.

Математичні-моделі-трансформаційної-економіки

Конструювання адаптивних систем управління...


Менеджмент

Дисципліна «Менеджмент» викладається виходячи із необхідності забезпечити необхідний рівень підготовки фахівців в області менеджменту як особливого виду управлінської діяльності в умовах ринкової економіки.

Науковий зміст менеджменту складається з сукупності принципів, методів і форм управління організаціями, об'єднаних загальною метою підвищити організаційну ефективність. Предметом вивчення дисципліни «Менеджмент» є теоретичні та практичні питання функціонування та розвитку системи управління в різних типах організацій та умови її ефективної діяльності.

Менеджмент

Мета дисципліни...


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

На даний час, коли рівень відкритості економіки України досить великий, зовнішньоекономічна діяльність держави є особливістю її економічного становлення. Зараз в країні постає гостра потреба у висококваліфікованих спеціалістах різноманітного рівня. І в першу чергу це відноситься до фахівців-міжнародників. Адже дуже багато українських організацій підтримують ділові зв'язки з закордонними партнерами і мають у своєму складі спеціальні підрозділи, які відповідають за світову співпрацю та просування продукції компанії на міжнародному ринку.

Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» полягає в необхідності дати основу знань студентам в області здійснення процесів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Менеджмент-зовнішньоекономічної-діяльності

Курс "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" вивчається...


Менеджмент малого бізнесу

Мале підприємництво — важлива складова ринкової економіки. Досвід промислово розвинутих країн свідчить про те, що до 60% ВВП забезпечує малий бізнес, на його організаціях діє більше 50% загальної чисельності зайнятих. Очевидним фактом є об'єктивна потреба всестороннього становлення в Україні малого підприємництва, яке за більшістю показників відстає від малого бізнесу ряду держав Європи, США та Японії.

При цьому в малому бізнесі менеджмент має свої характеристики, пов'язані з малим масштабом діяльності і недосконалістю організаційної структури та відсутністю чіткого поділу праці. При розгляді менеджменту в малому підприємництві треба мати на увазі гнучкість і динамічність останнього.

мале-підприємництво 

Мета вивчення дисципліни...


Менеджмент організацій

Слово «менеджмент» можна зустріти сьогодні не тільки в спеціалізованих виданнях з економіки та управління. Воно міцно увійшло в лексикон самих звичайних людей.

Менеджмент організації - це створення бізнес-моделі підприємства та максимально ефективне управління нею. Основним завданням менеджменту є формування таких умов на підприємстві, які б дозволяли отримувати максимально можливий прибуток.

комерційна-діяльність

Метою навчальної дисципліни...


Менеджмент організацій та адміністрування

Адміністративний менеджмент є частиною загальної теорії менеджменту, в рамках якої формуються уявлення та випромінюються закономірності функціонування механізмів адміністрування в процесі управління діловими організаціями (підприємствами), на основі яких можуть бути вироблені практичні рекомендації з управління трудовим колективом і організацією в цілому.

До теперішнього часу адміністративний менеджмент у світі виробив струнку теорію і практику управління, починаючи від методів організації праці і закінчуючи методами моделювання всієї системи адміністративного управління компаніями, що сприяло суттєвому зростанню продуктивності праці, появи високоефективних компаній у всьому світі, а багатство націй багаторазово зросло.

адміністративний-менеджмент

Можна констатувати, що...


Менеджмент персоналу

«Менеджмент персоналу» - предмет, який досить часто можна зустріти під назвою «Управління персоналом», адже слово «менеджмент» означає управління.

Мета досліджуваної дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних навичок у галузі кадрового менеджменту та вміння керувати персоналом організацій різних форм власності в сучасній ринковій економіці.

кадровий-менеджмент

Дисципліна «Менеджмент персоналу» відноситься...


Менеджмент у державному управлінні

Предмет «Менеджмент у державному управлінні» відноситься до циклу фахових дисциплін і є дисципліною за вибором.

Вивчення даної дисципліни базується на наступних дисциплінах: «Теорія і механізми сучасного державного управління», «Державна служба в сучасному світі».

державне-управління

Для освоєння навчальної дисципліни...


Метод прийняття управлінських рішень

Сучасний етап розвитку науки управління характеризується інтенсивними пошуками нових ідей, підходів, методів і засобів, здатних підвищити ефективність управління складними соціально-економічними системами в умовах все зростаючого динамізму процесів, ускладнення зв'язків у системах і все більш жорсткого обмеження в ресурсах.

Одним з актуальних підходів до управління організацією є розгляд проблем управління з позиції прийняття рішень.

Метод-прийняття-управлінських-рішень

Програма дисципліни...


Митна безпека

Митну політику і митну безпеку можна вважати одними з факторів, які впливають на рівень національної безпеки України.

Метою вивчення дисципліни є: формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок з аналізу та оцінки ризиків при проведенні митного контролю.

Митна-безпека

Основними завданнями досліджуваної дисципліни є...


Митно-тарифне регулювання

Митний тариф є одним з основних інструментів торгової політики держави. Під митним тарифом розуміють перелік ставок митних мит, упорядкованих у відповідності з товарною номенклатурою, яка застосовується для класифікації товарів у зовнішній торгівлі тієї чи іншої країни.

Метою вивчення дисципліни «Митно-тарифне регулювання» є формування у студентів цілісного уявлення про правове забезпечення, систему, механізм, інструменти і практику державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, а також набуття ними теоретичних знань і професійних умінь у застосуванні законодавчих актів у сфері МТР.

зовнішньоекономічна-діяльність 

Основні завдання...


Міжнародна економіка

Дисципліна «Міжнародна економіка» входить в базову частину професійного циклу.

В умовах інтернаціоналізації світової економіки, поглиблення міжнародного поділу праці ця дисципліна займає провідне місце у формуванні фахівця-економіста. Вона логічно і змістовно-методично пов'язана з іншими дисциплінами фахового циклу (мікро-, макроекономікою, історією економічних вчень та ін.), які виступають певною методологічною базою для її вивчення.

Міжнародна-економіка

Цілями освоєння дисципліни...