Роздрукувати сторінку

Стратегічний менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Стратегічний менеджмент є науковою дисципліною, яка швидко розвивається та має велике значення для успішного здійснення діяльності організацій, які займаються комерційною діяльністю.

Дисципліна «Стратегічний менеджмент» є частиною циклу «Спеціальні дисципліни» підготовки студентів за спеціальністю «Державне і муніципальне управління».

стратегічне-управління

Сучасна організація являє собою відкриту соціально-економічну систему, що знаходиться під впливом численних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Для того, щоб вижити в конкурентній боротьбі, справитися з невизначеністю і ризиком, її керівництво має дбати не тільки про стан справ в організації, але й розробляти стратегію довгострокового виживання, яка дозволяє встигати адекватно реагувати на ті зміни, які відбуваються в навколишньому середовищі. Це, в свою чергу, вимагає вдосконалення системи інформування, освоєння сучасних методів управління, оцінки наслідків змін, що відбуваються політичного, економічного, соціального, науково-технічного і культурного характеру.

В нових умовах стало настійно необхідним свідомо планувати і розробляти адаптаційні заходи, використовуючи при цьому цілком певні процедури прогнозування, регулювання та пристосування цілей організації до мінливих зовнішніх умов. Стратегічне управління є наукою, призначеною надати теоретичну, методичну і практичну допомогу майбутнім керівникам господарюючих суб'єктів, а також персоналу, який спеціалізується на вирішенні стратегічних завдань.

У зв'язку з цим призначення курсу «Стратегічний менеджмент» полягає в ознайомленні студентів з складом і методами передбачення наслідків змін, а також підходами та способами розробки стратегій, дозволяють впоратися із загрозами зовнішнього середовища і з максимально можливим ефектом використовувати нові можливості, що відкриваються на ринку.

Включення курсу в систему професійної підготовки дозволяє формувати у студентів системних знань про особливості функціонування стратегічного управління підприємствами в умовах ринкової економіки.

стратегічний-аналіз

Предметом курсу є вивчення студентами теоретичних і методологічних основ стратегічного менеджменту, планування і розробки стратегії підприємства в умовах невизначеності і непередбачуваності змін у зовнішньому середовищі, вироблення політики і процедур в підтримку його подальшого розвитку на ринку в довгостроковій і короткостроковій перспективі.

Мета викладання курсу «Стратегічний менеджмент» — формування у студентів системи знань щодо стратегічного менеджменту у відповідності з вимогами Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.

Значення вивчення курсу «Стратегічний менеджмент» визначається необхідністю прийняття менеджерами та керівниками стратегічних рішень. Стратегічний менеджмент є невід'ємною частиною сучасної системи ефективного управління організацією, що забезпечує її конкурентоспроможність.

Основними завданнями викладання курсу «Стратегічний менеджмент» є:

- навчання студентів методів стратегічного менеджменту;

- розгляд основних видів стратегій організації;

- вивчення досвіду стратегічного управління на прикладі сучасних організацій, розгляд конкретних ділових ситуацій, застосування методів ситуаційного аналізу для вивчення практики стратегічного менеджменту в організаціях;

- вивчення особливостей реалізації стратегічних змін, у тому числі зміни організаційної структури і системи менеджменту організації.

Стратегічний-менеджмент

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

а) знати:

- методи вибору стратегічних цілей та місій організацій;

- методики стратегічного аналізу зовнішнього середовища і потенціалу організації;

- види конкурентних стратегій бізнесу і корпоративних стратегій, стратегій диверсифікації;

- методики стратегічного планування, прогнозування та аналізу;

- діючі системи стратегічного менеджменту великих українських і зарубіжних підприємств і організацій;

б) вміти:

- вибирати стратегічні цілі і місію організації;

- проводити стратегічний аналіз зовнішнього середовища і потенціалу організації, аналізувати стратегічні зміни в галузі;

- вибирати конкурентну стратегію бізнесу;

- керувати процесом розробки стратегії і її реалізації;

в) мати уявлення:

- про існуючі стратегічні проблеми розвитку організації та практиці їх вирішення;

- про стратегії, що застосовуються сучасними і успішними організаціями.

Стратегія-підприємства

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Яблокова С. А., Кузнєцова І. Д., Гольдштейн Г. Я. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Стратегічний менеджмент» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!