Роздрукувати сторінку

Організація та нормування праці, як навчальна дисципліна

« Назад

Організація праці на підприємстві – конкретні форми, методи, поєднання людей і техніки в процесі праці.

До нормування праці відноситься:

1) норма тривалості, праці, чисельності та виробітку, нормоване завдання;

2) обслуговування і керованості;

3) складності праці (розряд робіт, категорії складності);

4) оплати праці (тарифна ставка, оклад, розцінка);

5) санітарно-гігієнічні норми – освітленості, шуму, температури;

6) соціальні норми праці.

організація-праці

Дисципліна «Організація та нормування праці» передбачає вивчення основних закономірностей організації праці, методів дослідження витрат та встановлення норм праці незалежно від сфери його застосування, а також розкриває особливості організації праці головної продуктивної сили суспільства – людини – на промислових підприємствах.

Дисципліна «Організація та нормування праці» є функціональною частиною економічних курсів, опанування яких дозволяє сформувати у студентів цілісний світогляд, який ґрунтується на розумінні об'єктивних економічних законів, і як наслідок, вміння правильної організації своєї праці та праці робітників відділень та організації в цілому.

Мета дисципліни – забезпечення фундаментальної професійної підготовки студентів у сфері організації і нормування праці, необхідної для здійснення діяльності по розробці і реалізації організаційних нововведень, що забезпечують конкурентоспроможність господарюючих суб'єктів.

Завдання дисципліни:

1) засвоєння студентами теоретичних і методологічних засад організації та нормування праці;

2) оволодіння сучасними методами аналізу трудових процесів, нормування праці, оцінки і проектування системи організації праці;

3) ознайомлення з методами та організаційними формами управління організацією і нормуванням праці на підприємствах і в організаціях як невід'ємної частини управління комплексним (технічним, організаційним, економічним, соціальним) розвитком підприємств;

4) придбання практичних навичок нормування та організації праці на основі отриманих знань з урахуванням конкретних виробничих умов.

Організація-та-нормування-праці

Вивчення цієї дисципліни повинно передувати викладання таких загально-професійних дисциплін, як «Мікроекономіка», «Економіка фірми». Знання, отримані в ході освоєння дисципліни «Організація і нормування праці», повинні служити базою для вивчення спеціальних дисциплін «Управління персоналом організації», «Аудит і контролінг персоналу» та дисциплін спеціалізацій.

У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні:

- володіти базовими знаннями сучасної теорії і методології організації та нормування праці;

- володіти основними і спеціальними методами аналізу і проектування трудових процесів, нормування праці, принципами та правилами організації праці;

- вміти аналізувати і оцінювати стан організації і нормування праці, розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо розвитку системи організації праці.

організація-праці-на-підприємстві

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Н.С. Дьомін, В.І. Колесніков та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Організація та нормування праці» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!