Роздрукувати сторінку

Податкова система, як навчальна дисципліна

« Назад

Податкова система — заснована на певних принципах система врегульованих нормами права суспільних відносин, що складаються у зв'язку з встановленням та справлянням податків і зборів.

Цілями освоєння дисципліни «Податкова система» є оволодіння теоретичними і практичними знаннями і навичками у сфері оподаткування, застосування їх у подальшому у підприємницькій діяльності майбутніми фахівцями.

податки

Основними завданнями навчальної дисципліни «Податкова система» є:

- вивчення ролі та значення податків у формуванні доходів бюджету;

- використання різних теоретичних концепцій оподаткування до сучасних умов господарювання;

- освоєння основних положень податкового законодавства для зміцнення знань з податків і оподаткування у взаємозв'язку з цивільним, адміністративним, кримінальним законодавством;

- вивчення механізму оподаткування по регіональним і місцевим податкам і способи їх оптимізації.

В процесі освоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступні загальнопрофесійні та професійні компетенції:

-- загальнопрофесійні:

- здатність здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення професійних завдань;

-- професійні:

- здатність аналізувати та інтерпретувати фінансову бухгалтерську та іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і т.д. і використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень.

Дисципліна входить в базову (загальнопрофесійну) частину професійного циклу дисциплін.

Податкова-система

Для вивчення курсу «Податкова система» потрібні знання з наступних дисциплін:

- «Мікроекономіка» - закономірності функціонування сучасної економіки на мікрорівні; основні поняття, категорії та інструменти економічної теорії.

- «Макроекономіка» - закономірності функціонування сучасної економіки на макрорівні.

- «Статистика» - основи побудови, розрахунку і аналізу сучасної системи показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів на мікро - і макрорівні.

- «Фінанси» - теоретичні знання в області формування фінансів і функціонування різних сфер і ланок фінансової системи.

- «Бухгалтерський облік і аналіз» − теоретичні знання в області змісту і способів формування бухгалтерської звітності, яка є основним інформаційним ресурсом при управлінні організацією, а також базові знання в області отримання, обробки та аналізу оперативної інформації за даними бухгалтерського обліку про поточний внутрішній стан організації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Мінімальні вимоги до «вхідних» знань, необхідних для успішного освоєння даної дисципліни: задовільне засвоєння програм із зазначених вище дисциплін.

У свою чергу, знання та вміння, отримані при вивченні та освоєнні даної дисципліни, можуть використовуватися при вивченні дисциплін «Організація і методика проведення податкових перевірок», «Фінансовий менеджмент» та інших. Вивчення дисципліни дасть змогу студентам глибше зрозуміти сутність і принципи організації податкових перевірок, їх роль в сучасному суспільстві.

В процесі вивчення дисципліни «Податкова система» студенти набувають фундаментальні економічні знання в області податків і оподаткування, вчаться виявляти резерви зниження податкової тяжкості.

Під час вивчення курсу у студентів формуються такі компетенції:

Знати:

- поняття податку, функції, загальні та приватні теорії оподаткування, етапи становлення та розвитку оподаткування;

- структуру податкової політики держави і податкового законодавства;

- механізми оподаткування з федеральним, регіональним і місцевим податкам;

- способи оптимізації оподаткування виходячи з Податкового Кодексу.

Вміти:

- використовувати різні положення податкового законодавства до вивчення теоретичних основ оподаткування;

- здійснювати розрахунки за податками, аналізувати ефективність оподаткування;

- визначати оптимальні способи зниження податків законним шляхом;

- виявляти прогалини податкового законодавства.

Володіти:

- методологією обчислення і сплати податків;

- порядком оформленням податкових декларацій;

- методами і прийомами оптимізації оподаткування;

- новими технологіями обробки інформації по оподаткуванню.

податкове-законодавство

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Пансков В.Г., Кузьмін І.Г., Каширіна М.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Податкова система» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!