Роздрукувати сторінку

Міжнародні економічні відносини, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» відноситься до циклу фахових дисциплін (базова частина) Основної освітньої програми за напрямом «Економіка». Дисципліна реалізується кафедрою економіко-управлінських і правових дисциплін.

Зміст дисципліни «Міжнародні економічні відносини» охоплює коло питань, пов'язаних з формуванням функціонуванням та розвитком світової економіки і міжнародних відносин.

економічні-явища

Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» спрямована на формування таких компетенцій випускника:

- бути підготовленим до розуміння на професійному рівні загальних економічних умов розвитку сучасного світу, до виявлення найбільш важливих і стійких тенденцій у динаміці його розвитку і прогнозування майбутнього;

- володіти базовими знаннями в області світової економіки та економіки окремих країн сучасного світу;

- мати навички роботи з економічною інформацією з різних джерел, в тому числі і на іноземних мовах, для вирішення професійних і соціальних завдань;

- володіти здатністю до підготовки аналітичних матеріалів, в тому числі й іноземною мовою, з проблем світової економіки з використанням отриманих в процесі навчання навичок і методів.

Мета курсу: забезпечити необхідну підготовку студентів в області світової економіки, сформувати базовий рівень економічних знань, необхідних для розуміння найбільш важливих процесів і явищ, що відбуваються в світовій економіці та її частині – економіці України, прищепити культуру економічного мислення, навчити основам порівняльного економічного аналізу, використовувати отримані в результаті аналізу висновки для прийняття економічних та управлінських рішень.

Завдання курсу:

- розглянути процес розвитку світової економіки як найважливішої сфери сучасної людської діяльності;

- розкрити сутність економічних явищ і процесів, що відбуваються у світовій економіці, спираючись на результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, сформульованих ними основних концепцій і теорій економічної науки;

- дати фактичні знання про основні тенденції і явища, що відбуваються у світовій економіці, законах і поняттях економічної теорії;

- сформувати вміння виносити аргументовані судження з питань розвитку світової економіки, перспектив її розвитку в залежності від впливу найбільш важливих факторів;

- навчити методів економіко-статистичного аналізу для виявлення найбільш важливих тенденцій у світовій економіці, а також використовувати отримані знання в практичній аналітичній діяльності;

- виробити практичні навички прийняття економічних рішень з використанням різних методів розрахунку найбільш важливих показників, математичного аналізу економічних явищ;

- розвинути здібності до саморозвитку, самоосвіти, прийняття самостійних рішень.

Міжнародні-економічні-відносини

Вивчення даної дисципліни базується на наступних дисциплінах: «Історія світових цивілізацій», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економічних вчень», «Інформатика», «Інформаційна евристика», «Економічна географія».

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати:

-- Знати:

- систему економічних категорій і закономірностей, що використовуються для аналізу світової економіки і міжнародних економічних відносин;

- основні напрямки міжнародного поділу праці, що формують структуру і функціонування світової економіки;

- крайову і галузеву структуру світової економіки і тенденції їх розвитку;

- особливості економіки України, порівняно з іншими країнами світу і місце України у світовій економіці;

- сучасні форми прояву макроекономічної нестабільності і основні форми і методи стабілізаційної політики держави на національному та міжнародному рівнях;

- принципи організації міжнародної торгівлі, особливості функціонування основних світових товарних ринків;

- розбиратися в особливостях кон'юнктури світових ринків, особливості зовнішньоторговельної політики провідних країн світу, включаючи Україну;

- основи ціноутворення в міжнародній торгівлі;

- особливості сучасного міжнародного руху капіталу;

- особливості сучасної міжнародної міграції населення і міжнародного ринку робочої сили;

- найбільш великі і значущі міжнародні інтеграційні угруповання.

Основні розділи дисципліни:

- Міжнародні економічні відносини.

- Міжнародна міграція населення.

- Міжнародний ринок робочої сили.

- Міжнародна торгівля, світові товарні ринки та їх кон'юнктура.

- Ціни і ціноутворення у міжнародній торгівлі.

- Зовнішньоторговельна політика.

- Міжнародні валютні і кредитні відносини.

- Світовий ринок капіталів.

- Інтеграційні та глобалізаційні процеси у світовій економіці.

- Глобальні проблеми і перспективи розвитку в світовій економіці.

світова-економіка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Пебро М., Обстфельд М., Кругман П. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Міжнародні економічні відносини» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!