Роздрукувати сторінку

Моделі управління ризиком, як навчальна дисципліна

« Назад

Управління ризиками (англ. Risk management) - процес прийняття і виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату і мінімізацію можливих втрат, викликаних його реалізацією.

Мета вивчення дисципліни «Моделі управління ризиком» полягає в тому, щоб дати студентам знання з основ системного підходу до управління ризиками в економіці, ознайомлення з теорією і практикою побудови математичних моделей, структурних схем забезпечення економічної безпеки, навчити керувати техногенними, природними та екологічними ризиками.

Моделі-управління-ризиком

Основні завдання вивчення дисципліни:

- вивчити методи системного аналізу, забезпечення і вдосконалення безпеки процесів і систем виробничого призначення;

- навчитися моделювати ризики діяльності людини;

- навчитися управляти техногенними, природними та екологічними ризиками.

В результаті вивчення дисципліни у студента формуються наступні компетенції:

- здатність до аналізу та синтезу, критичного мислення, узагальнення, прийняття і аргументованого відстоювання рішень;

- здатність представляти підсумки професійної діяльності у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених у відповідності з пропонованими вимогами;

- здатність моделювати, спрощувати, адекватно представляти, порівнювати, використовувати відомі рішення в новому додатку, якісно оцінювати кількісні результати, математично їх формулювати;

- здатність виконувати складні інженерно-технічні розробки в області економічної безпеки;

- здатність прогнозувати, визначати зони підвищеного техногенного ризику та зони підвищеного забруднення;

- здатність до реалізації нових методів підвищення надійності і стійкості технічних об'єктів, підтримання їх функціонального призначення;

- здатність ідентифікувати процеси та розробляти їх робочі моделі, інтерпретувати математичні моделі в нематематичний зміст, визначати допущення і межі застосування моделі, математично описувати експериментальні дані та визначати їх фізичну сутність, робити якісні висновки з кількісних даних, здійснювати машинне моделювання досліджуваних процесів;

- здатність застосовувати методи аналізу та оцінки надійності та техногенного ризику;

- здатність розробляти рекомендації з підвищення рівня безпеки об'єкта.

моделювання

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- поняття, концепції, принципи і методи системного аналізу, забезпечення і вдосконалення безпеки процесів і систем виробничого призначення;

- принципи управління ризиками.

-- Вміти:

- користуватися сучасними математичними і машинними методами моделювання, системного аналізу і синтезу безпеки процесів та об'єктів.

Для викладання дисципліни передбачені традиційні освітні технології в рамках аудиторних занять і самостійної роботи студентів.

Аудиторні заняття включають лекції, на яких викладається теоретичний зміст дисципліни; практичні заняття призначені для закріплення теоретичного курсу та набуття студентами навичок з методів моделювання, системного аналізу і синтезу безпеки процесів та об'єктів технологічного обладнання. Для наочності лекційний матеріал доповнюється слайд-презентацією у форматі «Power Point».

При викладі теоретичного матеріалу використовуються такі принципи дидактики вищої школи, як чітка послідовність і систематичність, логічне обґрунтування, взаємозв'язок теорії і практики, наочність і т. п. В кінці кожної лекції передбачений відрізок часу для відповідей на проблемні питання.

Самостійна робота призначена для позааудиторної роботи студентів, пов'язаної з вивченням додаткової літератури з дисципліни, підготовкою до поточного та семестрового контролю.

управління-ризиками

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Вишняков Я.Д., Радаєв Н.Н., Ваганов П.А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Моделі управління ризиком» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!