Роздрукувати сторінку

Поведінка споживачів, як навчальна дисципліна

« Назад

Поведінка споживачів – відносно нова, яка претендує на самостійність, гілка маркетингових знань, ключова сфера маркетингових досліджень, що характеризує специфіку поведінки різних (як правило, цільових) груп споживачів, насамперед щодо прийняття ними рішень про покупки. Це науково-прикладна дисципліна, яка виникла на стику економіки, менеджменту, маркетингу, психології і поступово увібрала в себе велику кількість методів не тільки з цих, але й багатьох інших галузей знань.

 

Як науково-практична дисципліна «Поведінка споживача» вивчає:

– процеси прийняття рішень споживачем і супутні психологічні процеси та функції: усвідомлення потреби, пошук і оцінку варіантів, сприйняття процесу покупки, споживання;

– індивідуальні розходження між споживачами (в їх знаннях, сприйняття і мотивації, цінності і стилі життя) і протікання психологічних процесів (обробка інформації, навчання, дія реклами тощо);

– вплив середовища: культурного, етнічного, соціально-статусного, сімейного, ситуаційного; інструменти і механізми впливу торгівлі, захист прав споживачів.

Поведінка-споживачів

Поведінка споживача є предметом інтересу маркетологів.

Дисципліна «Поведінка споживачів» у відповідності з державним освітнім стандартом вищої професійної освіти та рівнем підготовки - бакалавр входить до складу дисциплін спеціалізації.

Предметом вивчення дисципліни «Поведінка споживачів» являється процес прийняття рішення споживачами на ринку, фактори, що впливають на нього, а також інструменти і методи управління споживчою поведінкою.

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів системних знань, умінь і навичок в галузі управління поведінкою споживачів, а також розвиток інструментальних, міжособистісних, професійних і соціально-особистісних компетенцій як важливої складової системи компетенцій у фахівців в області менеджменту.

Вивчення дисципліни «Поведінка споживачів» відповідно до основної освітньої програми і завдань професійної діяльності формує у бакалаврів напряму менеджмент наступні компетенції:

Загальнонаукові компетенції:

1. здатність до дослідницької роботи та практичного використання результатів фундаментальних і прикладних досліджень в області поведінки споживачів;

2. здатність використовувати основні положення різних шкіл поведінки споживачів;

3. розуміти теоретичні концепції, базові підходи до управління поведінкою споживачів;

4. вміння використовувати системний підхід до прийняття рішень в області поведінки споживачів на ринку;

5. здатність до аналізу і моделювання поведінки споживачів на ринку;

6. готовність застосовувати основні концепції поведінки споживачів до аналізу практичних ситуацій та розробки економічних і управлінських рішень.

управління-споживчою-поведінкою

Інструментальні компетенції:

1. здатність до роботи з різними джерелами інформації в області поведінки споживачів;

2. здатність до аналізу процесу поведінки споживачів і формування їх переваг;

3. володіння навичками постановки маркетингових проблем в області поведінки споживачів та їх вирішення;

4. здатність до письмової й усної комунікації з проблем поведінки споживачів;

5. здатність самостійно використовувати в роботі з інформацією в області поведінки споживачів технічний інструментарій;

6. здатність використовувати інструментарій аналізу поведінки споживачів в роботі з конкретними ситуаціями.

Професійні компетенції:

1. розуміння механізмів поведінки споживачів і їх значення досягнення стратегічних і тактичних цілей організації;

2. вміння використовувати моделі поведінки споживачів для прогнозування і прийняття управлінських рішень;

3. здатність проведення досліджень поведінки споживачів при виборі цільового ринку організації;

4. вміння аналізувати зовнішні і внутрішні фактори, що визначають поведінку споживачів на ринку, для розробки стратегій організації;

5. здатність досліджувати соціальні і психологічні характеристики покупця і використовувати їх у формуванні комплексу маркетингових інструментів;

6. володіти навичками сегментації та позиціонування на основі соціальних і психологічних характеристик споживача;

7. вміння розробляти маркетингові стратегії, враховуючи вплив культурних цінностей соціальних груп на поведінку споживачів;

8. володіння навичками оцінки факторів психологічного впливу на поведінку споживачів і розробки на її основі маркетингових планів;

9. здатність виявляти потреби покупців і розробляти маркетинговий комплекс, спрямований на їх задоволення;

10. вміння аналізувати вплив системи цінностей споживача на його поведінку при розробці інструментів комунікації;

11. вміння розробляти маркетингову стратегію, відповідну стадії процесу прийняття рішення споживачами;

12. здатність формулювати і реалізовувати маркетингові рішення залежно від типу споживчих рішень покупців;

13. уміння управляти поведінкою, використовуючи факторний вплив на кожній із стадій процесу прийняття рішення про купівлю;

14. знання сучасних підходів до управління поведінкою покупців на ринку організацій.

Соціально-особистісні компетенції:

1. здатність переконливо доводити свою точку зору;

2. здатність до придбання нових знань, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології;

3. готовність враховувати наслідки прийнятих рішень і поведінки з позиції соціальної відповідальності;

4. уміння враховувати особистісні та професійні цінності членів групи.

Дисципліна «Поведінка споживачів» є міждисциплінарною і передбачає використання знань та навичок, набутих студентами при вивченні таких курсів як «Мікроекономіка», «Загальна теорія статистики», «Маркетинг», «Менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Економіка фірми», «Економічний аналіз», «Соціологія».

Знання та навички, отримані при вивченні дисципліни «Поведінка споживачів», є базою для вивчення курсів «Інноваційний менеджмент», «Управління якістю», «Маркетингові комунікації».

прийняття-рішень-споживачем

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Шумпетер Й.А., Маслов П.П., Зейгарнік Б.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Поведінка споживачів» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!