Роздрукувати сторінку

Оподаткування фінансових установ, як навчальна дисципліна

« Назад

Податки виступають в якості своєрідної кровоносної артерії фінансової системи будь-якого суспільства. За словами Карла Маркса в податках втілено економічно виражене існування держави.

Податки уособлюють собою ту частину сукупності фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням грошових доходів держави (бюджету і позабюджетних фондів), необхідних йому для виконання відповідних функцій – соціальної, економічної, військово-оборонної, правоохоронної та ін. Таким чином, податки є об'єктивною необхідністю існування держави.

Оподаткування-фінансових-установ

Мета дисципліни «Оподаткування фінансових установ» дати студентам систематизовані, поглиблені знання про особливості оподаткування, систему податків організацій фінансового сектора економіки (банків, страхових компаній, інвестиційних фондів).

До найважливіших завдань дисципліни відносяться:

- вивчення системи податків, особливостей обчислення оподатковуваної бази;

- встановлення ставок і пільг і можливостей їх раціонального використання, а також вилучення податків у бюджет.

Студенти вивчають специфіку оподаткування фінансово-кредитних, страхових і інвестиційних інститутів. Дисципліна «Оподаткування фінансових установ» тісно пов'язана з іншими дисциплінами, які викладаються майбутнім фінансистам і податківцям. При вивченні даної дисципліни студент повинен володіти знаннями з наступних загальноекономічних і спеціальних дисциплін «Фінанси», «Гроші, кредит, банки», «Теорія податків», «Банківська справа», «Аналіз і оптимізація бази оподаткування».

В процесі вивчення дисципліни формуються знання студентів про особливості оподаткування, систему податків організацій фінансового сектора економіки (банків, страхових компаній, інвестиційних фондів). Студент повинен вміти вірно розраховувати суми сплачуваних податків щодо організацій фінансового сектора економіки, здатність готувати податкову звітність організацій фінансового сектора економіки, уміння оптимізувати податкові платежі кредитних організацій, страхових організацій, фондів.

податки

Лекційні та практичні заняття ведуться у відповідності з програмою дисципліни «Оподаткування фінансових установ» протягом одного семестру. На практичних заняттях студенти: беруть участь в ділових іграх, відповідають на питання по пройденому лекційному матеріалу, вирішують тренувальні завдання з усіх досліджуваних у курсі дисципліни видами податків. Між аудиторною та самостійною роботою студентів існує дуже тісний взаємозв'язок. Студенти, отримуючи знання на лекційних заняттях повинні застосувати їх на практичних заняттях і при виконанні самостійних робіт.

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення опитування, рішення задач на практичних заняттях, при виконанні контрольних робіт із заданої тематики і захист рефератів, за однією із запропонованих тем. Поточний і проміжний контроль при проведенні тестування по кожному блоку дисципліни під час загальноуніверситетських атестацій знань студентів. Кожний тест містить питання теоретичного характеру та практичні завдання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Оподаткування фінансових установ» студент повинен:

- знати: специфіку діяльності організацій, що належать до фінансового сектору економіки; особливості визначення витрат і доходів банків для розрахунку податку на прибуток; методику розрахунку податку на додану вартість, що сплачується страховими організаціями; класифікацію доходів, отриманих фізичними особами від володіння цінними паперами; порядок обчислення податку на доходи фізичних осіб за операціями з цінними паперами; оподаткування доходів, отриманих від розміщення пенсійних резервів недержавних пенсійних фондів.

- вміти: аналізувати конкретні ситуації в області оподаткування організацій фінансового сектора економіки і правильно застосовувати на практиці отримані знання; володіти практичними навичками щодо порядку обчислення податкових зобов'язань та зборів організацій фінансового сектора економіки.

- мати навички обліково-аналітичної, економічної роботи, а також застосування на практиці нормативно-правових актів українського законодавства у галузі оподаткування організацій фінансового сектора економіки.

фінансова-система

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гончаренко Л.І., Л.Н. Павлова, М.В. Романовський та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати курсову роботу чи статтю з курсу «Оподаткування фінансових установ» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!