Роздрукувати сторінку

Оцінювання бізнесу, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Оцінка бізнесу» відноситься до дисциплін спеціалізації. Викладання цієї дисципліни передбачено рекомендаціями Навчально-методичного об'єднання за економічними спеціальностями на основі вимог Державного освітнього стандарту.

В ході навчання вивчається методика визначення вартості оцінюваного підприємства (бізнесу) для різних цілей та проведення оціночних процедур з визначення вартості окремих складових підприємства – нерухомості, обладнання, транспортних засобів, необхідні для достовірного формування думки про майновий стан організації.

оцінка-бізнесу

Метою вивчення дисципліни є отримання та закріплення студентами знань в області теорії і практики оцінки бізнесу підприємства. Теоретичні знання і практичні навички в цій області підприємництва необхідні при вирішенні актуальних питань реструктуризації (створення нових бізнес ліній, зміна організаційної структури підприємства), та реорганізації бізнесу (купівлі-продажу, злиття, виділення, об'єднання, поглинання), і організації проведення оціночних робіт, а також обґрунтування виробничо-комерційних, інвестиційних і фінансових рішень з позицій зміни ринкової капіталізації підприємства.

Завданнями вивчення дисципліни є оволодіння методиками оцінки ринкової вартості підприємства в цілому, окремих бізнес-ліній, різних категорій майна, включаючи землю, вибір раціональної методики оцінки залежно від цілей її проведення.

Завданнями вивчення дисципліни «Оцінювання бізнесу» є навчання студентів основним знанням і навичкам оціночної діяльності, необхідним для формування думки про вартість того чи іншого підприємства в певних умовах на підставі сукупної інформації, отриманої в ході фінансового аналізу, маркетингових досліджень, ціноутворення, економіко-математичного моделювання, прогнозування, планування, тим самим, уникаючи випадкових подій, не пов'язаних з загальною тенденцією розвитку підприємства. Це дозволяє приймати економічні рішення з достатнім ступенем визначеності та достовірності.

оцінка-бізнесу-підприємства

В результаті аудиторного та самостійного вивчення дисципліни студенти повинні:

-- знати:

- основні процедури збору та вимоги до інформації, необхідної для оцінки вартості підприємства і його бізнес-ліній, необхідності і можливості проведення коригувань інформації про діяльність підприємства;

- основні методи оцінки бізнесу: дохідний, порівняльних продажів, накопичених активів;

- основні види ризиків, пов'язаних з проведенням оціночних робіт, та способи їх зниження;

- структуру і зміст звіту про проведення робіт з оцінки та види вартості бізнесу, що визначаються в ході їх проведення;

- особливості проведення оцінки вартості бізнесу для конкретних цілей: інвестування капіталу, оподаткування, реструктуризації та антикризового управління.

-- вміти:

- сформулювати мету оцінки бізнесу і пріоритети використання методів для конкретних цілей оцінки і особливостей оцінюваного бізнесу;

- підготувати підсумковий висновок (звіт) про оцінку вартості бізнесу;

- використовувати практичні прийоми реструктуризації бізнесу для управління вартістю капіталу і вартістю підприємства.

-- мати уявлення:

- про особливості оцінки окремих видів активів і зобов'язань підприємства;

- програмних продуктах, що використовуються для автоматизації розрахунків по оцінці бізнесу;

- особливості оцінки окремих бізнес-ліній та інноваційно-інвестиційних програм, виділених на самостійний баланс.

Для вивчення дисципліни «Оцінка бізнесу» необхідно вивчити такі дисципліни, як економічна теорія, економіка підприємства, фінанси, теорія бухгалтерського обліку, бухгалтерський (фінансовий) облік, теорія економічного аналізу, аналіз фінансової звітності.

Сутність оцінної діяльності; функції оцінки; суб'єкти і оточення оціночної діяльності; міждисциплінарне значення; поняття, визначення, цілі оцінки та види вартості; принципи проведення оцінки; фактори, що впливають на вартість майна; етапи проведення оцінки; інформаційна основа проведення оцінки; організаційно – правове регулювання оціночної діяльності; методичні підходи до оцінки вартості підприємства: витратний, порівняльний, дохідний; особливості використання даних бухгалтерського обліку і звітності при проведенні оцінки вартості підприємства; оцінка бізнесу в конкретних цінах; міжнародна практика оцінки.

Оцінювання-бізнесу

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Зайцев А.В., Дьяков С.А., Бершицький Ю.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Оцінювання бізнесу» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!