Роздрукувати сторінку

Облік і аудит, як навчальна дисципліна

« Назад

Знання обліку і аудиту дозволяють планувати, регулювати, аналізувати, контролювати та звітувати перед контролюючими органами щодо фінансово-господарської діяльності на рівні держави, регіону, підприємства.

Цілі і завдання дисципліни «Облік і аудит»:

- оволодіння методологією і методами кількісного дослідження масових явищ та процесів;

- вимір соціально-економічних явищ на підприємстві, галузі і в народному господарстві з допомогою економічних показників як з боку їх величини, так і змісту, що відображають результати суспільного виробництва в умовах ринкових відносин;

- вміння аналітично мислити, розуміти економічний зміст і значення інформації, що відбиває соціально-економічні явища і процеси суспільного життя.

бухгалтерський-облік

В процесі освоєння дисципліни «Облік і аудит» учень формує і демонструє загальнокультурні компетенції:

- здатний знаходити організаційно-управлінські та економічні рішення, розробляти алгоритми їх реалізації і готовий нести відповідальність за їх результати;

- знає і вміє використовувати нормативні правові документи у своїй професійній діяльності;

- усвідомлює соціально-економічну значимість майбутньої професії, володіє високою мотивацією до виконання професійної діяльності;

- здатний діагностувати і аналізувати соціально-економічні проблеми і процеси в організації.

а) організаційно-управлінська і економічна діяльність:

- знає основи стратегічного управління персоналом і вміє застосовувати їх на практиці;

- знає основи розробки та впровадження кадрової та управлінської документації, оптимізації документообігу та схем взаємодії між підрозділами;

- володіє навичками аналізу економічних показників діяльності організації та показників з праці (в т.ч. продуктивності праці), а також навичками розробки та економічного обґрунтування заходів щодо їх поліпшення.

б) інформаційно-аналітична діяльність:

- вміє формувати бюджет витрат на персонал та контролювати його виконання;

- володіє найважливішими методами економічного і статистичного аналізу трудових показників;

- знає основи проведення аудиту і контролінгу персоналу і вміє застосовувати їх на практиці.

в) соціально-психологічна діяльність:

- здатний і готовий брати участь у складанні й реалізації планів (програм) соціального розвитку з урахуванням фактичного стану соціальної сфери, економічного стану та загальних цілей розвитку організації;

- володіє навичками самоврядування та самостійного навчання і готовий транслювати їх своїм колегам.

г) проектна діяльність:

- готовий до розробки процедур, методів контролю і оцінки діяльності персоналу;

- знає основи проведення та методи оцінки економічної та соціальної ефективності інвестиційних проектів в області управління персоналом при різних схемах та умов інвестування і фінансування програм розвитку персоналу.

Облік-і-аудит

Завдання дисципліни «Облік і аудит»:

- участь у розробці стратегії професійного розвитку персоналу;

- економічний аналіз показників по праці, в тому числі витрат на персонал;

- оцінка економічної ефективності управління персоналом;

- участь у процесах планування та оптимізації структури персоналу організації.

Дисципліна «Облік і аудит» знаходиться у тісному взаємозв'язку з такими дисциплінами як:

1. Організація і планування виробництва.

2. Економіка організації.

3. Економічна теорія.

При вивченні даного курсу студент вже повинен мати уявлення про коло проблем бухгалтерського обліку та аудиту; напрями реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародними стандартами фінансової звітності; місце бухгалтерського обліку в системі управління організацією; про основні сфери застосування отриманих знань.

Учень даного курсу повинен володіти знаннями в галузі економічної теорії, організації економіки, організації і планування виробництва.

У результаті освоєння дисципліни «Облік і аудит» студент повинен:

- науково аналізувати виявлені тенденції розвитку суспільно-економічних явищ і процесів та оволодіти навичками прогнозування;

- орієнтуватися в системі мікроекономічних показників і методи їх розрахунку;

- мати цілісне уявлення про процеси і явища, що відбуваються в суспільстві, вміти виявити існуючі зв'язки і залежності і дати їм кількісну характеристику;

- володіти економічними методами вирішення типових організаційно-управлінських завдань;

- володіти основними методами бухгалтерської обробки інформації, вміти використовувати ці методи при вирішенні конкретних завдань;

- володіти особливостями аналізу та узагальнення економічних показників, що характеризують стан виробництва й управління.

управління-персоналом

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Кіндрацька Л. М., Онищенко В. О., Герасимович А. М. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи тези з курсу «Облік і аудит» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!