Роздрукувати сторінку

Міжнародні фінанси, як навчальна дисципліна

« Назад

У програмі дисципліни «Міжнародні фінанси» викладено базові поняття та засади функціонування міжнародного фінансового ринку та здійснення валютних операцій.

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» є формування теоретичних і практичних знань для розуміння сутності, механізмів, тенденцій розвитку світових фінансів, значення різних видів валютних операцій та технології їх проведення.

міжнародний-фінансовий-ринок

Навчальні завдання дисципліни:

- визначити роль, місце і значення міжнародного фінансового ринку і валютних операцій в системі міжнародних валютно-фінансових відносин;

- дати базові знання про найважливіші елементи та засади функціонування міжнародного фінансового ринку;

- пояснити взаємозв'язки різних сегментів міжнародного фінансового ринку;

- розглянути стратегії і механізми, використовувані на міжнародному фінансовому ринку і при проведенні валютних операцій;

- виділити специфічні особливості валютного ринку, практики здійснення валютних операцій на ньому;

- навчити практичному використанню методів здійснення валютних операцій.

Дисципліна «Міжнародні фінанси» базується на знаннях таких дисциплін: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Світова економіка і міжнародні відносини», «Фінанси».

Для успішного опанування дисципліни «Міжнародні фінанси» студент повинен:

-- Знати:

− закономірності функціонування світової економіки;

− регулятивні засади функціонування світового фінансового ринку та національних фінансових ринків;

− методологічні основи фінансів, їх організаційну та інституційну природу, напрямки економічної політики держави.

-- Вміти:

− аналізувати тенденції розвитку світового та національного ринків;

− використовувати джерела економічної, соціальної, управлінської інформації;

− інтерпретувати вітчизняну та зарубіжну фактологічну базу, що характеризує стан і перспективи світових ринків і ринків окремих держав;

− представляти результати аналітичної та дослідницької роботи у формі виступу, доповіді, інформаційного огляду, аналітичного звіту, статті.

фінансовий-ринок

-- Володіти:

− методологією економічного дослідження;

− навичками самостійної роботи, самоорганізації та організації виконання доручень.

Дисципліна «Міжнародні фінанси» є основою для вивчення таких дисциплін як «Ринок цінних паперів», «Управління ризиками в комерційній діяльності».

В результаті освоєння компетенцій студент повинен знати:

- зміст понятійного апарату;

- основні методи оцінки і аналізу наявної інформації;

- основні методи та прийоми управління міжнародними фінансами підприємства, основні принципи прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- основні принципи і прийоми управління валютними потоками організації;

- технології міжнародних торговельних розрахунків;

- різні моделі ефективного валютного ризик-менеджменту;

- принципи складання та методи аналізу платіжного балансу;

- особливості функціонування міжнародних фінансових організацій.

Міжнародні-фінанси

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Н. В.Ліпчіу, С.І. Сигідова, І.М. Блохіна та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Міжнародні фінанси» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!