Роздрукувати сторінку

Мікроекономіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Формування глибокого і всебічного економічного мислення – невід'ємна частина економічної освіти, тому курс «Мікроекономіка» вивчається на всіх економічних спеціальностях. Державний освітній стандарт вищої професійної освіти визначає як об'єкти професійної діяльності бакалаврів напряму «Економіка» поведінку господарюючих агентів, їх витрати і результати, функціонуючі ринки, фінансові та інформаційні потоки, виробничі процеси. Саме це і є предметом сучасної мікроекономіки.

У першій своїй частині вона закладає базові методологічні підходи в сучасній теоретичній економіці, дає фундаментальний категоріальний апарат, необхідний для успішного освоєння будь-якої економічної дисципліни. Тому навчальною метою базової частини курсу в першому семестрі є вивчення основних понять, категорій та інструментів економічної теорії, опис найбільш загальних взаємозв'язків і закономірностей на різних рівнях сучасної економіки.

економічні-спеціальності

У другому семестрі, навчальною метою розвиненої мікроекономічної частини курсу є вивчення закономірностей раціональної економічної поведінки споживача і виробника в ринковій економіці, при різних типах ринкових структур, і на цій основі – оцінка впливу на загальний добробут державного втручання у функціонування ринків.

Методичною метою є формування навичок графічного та математичного моделювання і факториального аналізу економічних процесів, навичок вивчення актуальних наукових публікацій, вміння застосовувати отримані теоретичні знання до оцінки проведеної політики, прогнозувати зміни зовнішнього середовища життєдіяльності та функціонування і успішно до них пристосовуватися.

Виховною і розвиваючою метою є формування навичок самостійного, критичного мислення, без якого неможливо стати сучасним фахівцем у будь-якій області. Для економіста знання мікроекономічних закономірностей важливо ще і в зв'язку з особливостями майбутньої сфери діяльності, де необхідні аналітичні та прогностичні навички, вміння зіставляти майбутні вигоди і витрати від прийняття економічних рішень, вибираючи найбільш ефективну альтернативу.

Для успішного освоєння курсу застосовуються різноманітні методи навчання: лекційні заняття супроводжуються практичними заняттями, пройдений матеріал закріплюється за рахунок великої кількості контрольних робіт, які є формою проміжного контролю знань. У першій (базовій) частині курсу в рамках самостійної роботи передбачено написання реферату, з метою навчити студента застосовувати теоретичні знання до аналізу конкретних практичних проблем, самостійно добирати та узагальнювати різні джерела економічної інформації.

«Мікроекономіка» відноситься до базової частини професійного циклу. Так як її вивчення випереджає всі інші економічні дисципліни, для її успішного освоєння необхідні якісні «вхідні» знання з суспільствознавства, історії, алгебри та геометрії на рівні середньої школи, необхідні навички швидкого читання та конспектування, публічного виступу, збору та узагальнення інформації з конкретного питання, вирішення завдань, наукової дискусії.

Мікроекономіка

Курс «Мікроекономіка» тісно пов'язаний з іншими дисциплінами – він є теоретичною базою для вивчення таких курсів, як «Інституційна економіка», «Менеджмент», «Теорія галузевих ринків», «Ціноутворення», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Оподаткування», «Бухгалтерський облік і аналіз». Він надає їм категоріально-понятійний апарат, базові економічні взаємозв'язки і закономірності, теоретичні моделі поведінки мікросубєктів і функціонування ринків, методологію дослідження.

Таким чином, місце і роль дисципліни «Мікроекономіка» полягає у створенні методологічної і термінологічної бази для вивчення конкретних економічних дисциплін, у формуванні основ раціонального економічного мислення, що спирається на універсальні економічні принципи і закономірності.

Завдання і структура курсу:

- визначення предмета та методів мікроекономіки, основного категоріального апарату та найважливіших закономірностей і взаємозв'язків;

- визначення базових суб'єктів мікроекономіки (домашніх господарств і фірм) та особливостей їх раціонального поведінки при різних типах інституційного оточення, на різних стадіях відтворювального процесу;

- вивчення структури та інфраструктури господарських взаємозв'язків між суб'єктами мікроекономіки;

- визначення сутності, меж, функцій держави в сучасній економіці, а також цілей і механізмів коригування економічної поведінки господарюючих суб'єктів мікрорівня з боку державних структур;

- опис причин виникнення та існування переважно ринкових форм взаємозв'язків на мікрорівні, видів і функцій ринків;

- вивчення теорій і моделей поведінки споживача, видів і еластичності попиту;

- вивчення моделей виробництва і рівноваги виробника;

 - вивчення сутності, видів витрат і доходів, моделей поведінки фірм при різних типах ринкових структур;

- вивчення сутності, видів.

курс-Мікроекономіка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Розанова Н, Третьяк В., Воронов А., Гусько К. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати курсову роботу чи тези з курсу «Мікроекономіка» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!